18/03/2019

Beslissingen Ministerraad van 15 maart 2019

Terug naar artikeloverzicht

Wijziging onroerenderfgoedbesluit

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois
 
Op 13 juli 2018 heeft de Vlaamse Regering de bekrachtiging en afkondiging goedgekeurd van het Decreet over de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie. Het bijbehorende wijzigingsbesluit werd definitief goedgekeurd op 14 december 2018. Een aantal van de wijzigingen die dit besluit doorvoert aan het Onroerenderfgoedbesluit blijkt echter technisch niet correct. De Vlaamse Regering wijzigt daarom, na advies van de Raad van State, definitief het Onroerenderfgoedbesluit. Het gaat om een aantal technische aanpassingen, zoals het correct overnemen van de gronden voor beroep zoals bepaald in het Onroerenderfgoeddecreet, het terug invoegen van een verkeerdelijk geschrapt lid en het corrigeren van de nummering. Inhoudelijk worden geen wijzigingen doorgevoerd. 
 
Reparatie OE-besluit - nota                                               Reparatie OE-besluit - BVR                                            Reparatie OE-besluit - advies
 

 

Vergoeding gebruik hernieuwbare energiebronnen sociale huurders

Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans
 
Het decreet dat artikel 97 van de Vlaamse Wooncode wijzigt, om hernieuwbare energie te stimuleren, maakt het mogelijk om een vergoeding te vragen aan sociale huurders voor de geproduceerde hernieuwbare energie die geleverd wordt door bv. zonnepanelen geplaatst op sociale woningen. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Vlaamse Woonraad, opnieuw principieel het besluit goed dat regelt hoe deze vergoeding wordt berekend en in welke gevallen de vergoeding wordt verminderd of niet wordt aangerekend. Het besluit wijzigt daarvoor het Kaderbesluit Sociale Huur. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 
 
BVR zonnepanelen - nota                                             BVR zonnepanelen - BVR                                       BVR zonnepanelen - advies
 

 

Verplaatsing Fluxysleiding Insteekdok Grimbergen

Op voorstel van minister Ben Weyts
 
De Vlaamse Waterweg nv moet geregeld baggerwerkzaamheden uitvoeren met het oog op het vrijwaren van diepgang van de door haar beheerde waterwegen. Voor het Zeekanaal Brussel – Schelde is een overheidsopdracht gegund voor het wegwerken van een aantal aangeslibde ondieptes en het uitvoeren van een aantal verdiepingen, onder meer ter hoogte van de kaai Van Moer Stevedoring in het insteekdok Grimbergen – Vilvoorde. In dit kader beslist de Vlaamse Regering tot verplichte wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van fabrieksgas, cokesovengas of aardgas door middel van leidingen van Fluxys Belgium nv, gelegen in het openbaar domein beheerd door De Vlaamse Waterweg nv, aan het kanaalpand Insteekdok Grimbergen. De bevoegde minister zal zijn federale collega voor Energie verzoeken om een ministerieel besluit uit te vaardigen om die leidingen en installaties te laten verplaatsen.
 

Verplaatsing Fluxysleiding Sint-Pieters-Leeuw

Op voorstel van minister Ben Weyts
 
In functie van de opwaardering van de bedrijvenzones langs het Kanaal naar Charleroi in Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos en om de vlottere afwikkeling van de goederenstromen via een Regionaal Overslag Centrum in de toekomst mogelijk te maken, startte de Vlaamse Waterweg nv in 2017 met de ontwerpstudie voor zowel de Drie Fonteinenbrug als de nieuwe laad- en loskade ter hoogte van Cantillana in Sint-Pieters-Leeuw. In dit kader beslist de Vlaamse Regering tot verplichte wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen van Fluxys Belgium nv, gelegen in het openbaar domein, eigendom van het Vlaams Gewest, op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. De bevoegde minister zal zijn federale collega voor Energie verzoeken om een ministerieel besluit uit te vaardigen om die leidingen en installaties te laten verplaatsen. 
 
Verplaatsing Fluxysleiding Sint-Pieters-Leeuw - nota                                           Verplaatsing Fluxysleiding Sint-Pieters-Leeuw - BVR
 

 

Subsidiëring van grondwaardeverlies en bebossing

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
De Vlaamse overheid streeft met het boscompensatiemechanisme het behoud van het bosareaal na. Voor een ontbossing kan de initiatiefnemer een bosbehoudsbijdrage betalen waarvan de regels zijn vastgelegd in het besluit over boscompensatie en ontheffing van het verbod op ontbossing. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu principieel een besluit goed over de subsidiëring van het grondwaardeverlies en bebossing ondersteund door de inkomsten van de bosbehoudsbijdrage in geval van ontbossing. Via dit besluit ter stimulering van bebossing wordt er rechtstreeks aan de grondeigenaar of -gebruiker ondersteuning gegeven. De financiële middelen hiervoor zullen worden gehaald uit het Fonds voor de compenserende bebossing (Bossencompensatiefonds). Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Minaraad en van de SALV.
 
BVR grondwaardeverlies - nota                                                                            BVR grondwaardeverlies - BVR
 

Lees ook : Extra vergoeding voor wie bebost


 

Toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten: wijzigingsbesluit

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit over de toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten.  Het wijzigingsbesluit past de terminologie van het besluit aan aan de terminologie van het concept 'geïntegreerd natuurbeheer'. Daarnaast verduidelijkt het de procedure voor de totstandkoming van toegankelijkheidsregelingen. Het brengt ook de nodige bepalingen aan om het besluit in overeenstemming te brengen met de wijzigingen van het Natuurdecreet, in functie van het wijzigen van de toegankelijkheidsregels voor natuurdomeinen. Ten slotte realiseert het een vereenvoudiging door het schrappen van de vergunningplicht voor wat betreft de risicovolle activiteiten. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Minaraad.
 
BVR Toegankelijkheid - nota                                                                               BVR Toegankelijkheid - BVR
 

 

Lage-emissiezones: aanpassing decreet

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
De Vlaamse Regering heeft een regelgeving voor lage-emissiezones (LEZ) uitgewerkt via het LEZ-decreet. Sinds 1 februari 2017 is een lage-emissiezone van kracht in de stad Antwerpen. Op basis van de ervaringen van Antwerpen zijn een aantal aanpassingen aan het decreet aangewezen. Ook de stad Gent wil een LEZ invoeren vanaf 1 januari 2020. Omdat Gent het toezicht wil organiseren via een combinatie van vaste en mobiele camera's, is het nodig om in het LEZ-decreet plaatsings- en gebruiksvoorwaarden op te nemen rond het gebruik van mobiele bewakingscamera's. De Vlaamse Regering wijzigt daarom, na advies van de Raad van State, definitief diverse bepalingen van het LEZ-decreet. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.
 
LEZ decreet - nota                                                                                                LEZ decreet - decreet
LEZ decreet - memorie LEZ decreet - advies
 

 

Dierlijke bijproducten en afgeleide producten: wijzigingsbesluit

 
Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit over dierlijke bijproducten en afgeleide producten. Het gaat enerzijds om een aantal kleine aanpassingen, om de bestaande regelgeving te verduidelijken, en anderzijds om een aanpassing in de regelgeving rond gft-afval. In uitvoering van actie 32 van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval wordt de definitie van gft-afval in het VLAREMA uitgebreid met keukenafval, om zoveel mogelijk organisch materiaal te kunnen valoriseren tot meststoffen of bodemverbeterende middelen. Keukenafval is echter een dierlijk bijproduct, zodat de ophaling en verwerking ervan moet gebeuren conform de wetgeving dierlijke bijproducten. De Europese wetgeving ter zake geeft de lidstaat echter de mogelijkheid om binnen het eigen grondgebied af te wijken van een aantal Europese voorschriften voor dierlijke bijproducten (in casu keukenafval). Het wijzigingsbesluit legt de modaliteiten vast voor deze afwijkingen.

Dierlijke bijproducten - nota                                            Dierlijke bijproducten - BVR                            Dierlijke bijproducten - advies
 

 

Opstart geïntegreerd planproces GRUP ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de opstart van het geïntegreerd planproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’. De bevoegde minister zal de vereiste adviezen inwinnen over deze startnota, de bevolking van de betrokken gemeenten informeren over de inhoud van de startnota en de bevolking raadplegen.
 
GRUP Kleine Nete - nota                                             GRUP Kleine Nete - bijlage                         GRUP Kleine Nete - bijlage
GRUP Kleine Nete - bijlage GRUP Kleine Nete - bijlage GRUP Kleine Nete - bijlage

 

GRUP Omgeving Vliegveld Malle: voorlopige vaststelling

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Omgeving vliegveld Malle’. Het wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. 
 

 

Decreet dat diverse decreten wijzigt met betrekking tot het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid

Op voorstel van Vlaams Parlement
 
De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat diverse decreten wijzigt met betrekking tot het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid. Dit decreet werd op 27 februari 2019 aangenomen door het Vlaams Parlement. 
 
 
Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 15 maart 2019