20/06/2018

Beslissingen Ministerraad van 15 juni 2018

Terug naar artikeloverzicht

Horizon 2020-project 'Geothermica - ERA NET Cofund Geothermal': subsidie

15 juni 2018, op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein
 
Het Vlaamse Gewest neemt deel aan het project 'Geothermica - ERA NET cofund Geothermal', in het kader van het Europese Horizon 2020-programma. Het project wil kennis en financiële
bijdragen van 14 verschillende Europese landen samenbrengen om de ontwikkeling van de diepe geothermie te versnellen. In het kader van deze deelname kent de Vlaamse Regering nu voor het project HEATSTORE een subsidie van 278.000 euro toe aan de ondernemingen VITO nv, SPIE Belgium nv en het Kempens warmtebedrijf bvba; en voor het project CAGE een subsidie van 109.000 euro aan de ondernemingen VITO nv en Thomas More Kempen vzw. 

 


Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor: standpuntbepaling

15 juni 2018, op voorstel van minister Ben Weyts
 
De Vlaamse Regering stemt in met de wijziging van bijlage 3 bij het koninklijk besluit over het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, voor zover het besluit enkel het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor regelt en niet de vestigingsvoorwaarden.
 

Technische voorschriften binnenschepen

15 juni 2018, op voorstel van minister Ben Weyts
 
Om een nieuw innovatief concept van binnenvaartschip in de markt te zetten, werd Watertruck+ bvba opgericht vanuit de waterwegbeheerders (nu De Vlaamse Waterweg nv) en het toenmalig Vlaams Instituut voor de Mobiliteit (nu Antwerp Management School). Het concept draait om een modulair systeem van duwboten en kleine duwbakken, die ook kleine waterwegen kunnen bevoorraden. Vanuit de bvba werd het Watertruck+ project opgezet om nieuwe binnenvaartschepen te bouwen en te exploiteren. Om deze vaartuigen te kunnen certificeren en te gebruiken in de praktijk, is het nodig om de regelgeving met de technische voorschriften voor binnenschepen aan te passen. De Vlaamse Regering keurt daarvoor, na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed. 
 
Technische voorschriften binnenschepen - nota Technische voorschriften binnenschepen - BVR Technische voorschriften binnenschepen 

 


Overeenkomst flankerende maatregelen en leefbaarheidsprojecten Oosterweelverbinding

15 juni 2018, op voorstel van minister Ben Weyts
 
Voor de realisatie van de Oosterweelverbinding is in 2010 beslist om te kiezen voor een tunneltracé in plaats van een brug, waardoor het budget voor de realisatie gestegen is. Tussen BAM en de stad Antwerpen, respectievelijk het Havenbedrijf Antwerpen zijn een aantal overeenkomsten afgesloten over hun bijdragen in de kosten, gekoppeld aan concrete werken. In 2015 is een intendant aangesteld door het Vlaamse Gewest, om een leefbaarheidsproject in de Antwerpse Stadsregio te onderzoeken. In dat kader zijn de principes van deze overeenkomsten herbekeken, waarbij de budgettaire engagementen kunnen aangehouden blijven, maar worden geheroriënteerd in de filosofie van het Vlaamse Regeerakkoord. De Vlaamse Regering zet daarom de overeenkomsten met Stad Antwerpen en het Havenbedrijf Antwerpen en BAM stop, en keurt één globale overeenkomst goed tussen het Vlaamse Gewest, BAM, Stad Antwerpen en het Havenbedrijf, met afspraken voor investeringen in flankerende maatregelen en stedelijke leefbaarheidsprojecten naar aanleiding van het project Oosterweelverbinding. Het ontwerp van overeenkomst omvat dus twee categorieën van financiële engagementen. Een eerste categorie zijn bijdragen in maatregelen voor een flankerend en minder hinder beleid met als doel de bereikbaarheid van stad en haven te verbeteren. De andere categorie zijn algemenere leefbaarheidsprojecten als gevolg van de verdere uitwerking van de studie van de intendant, waaronder bijkomende overkappingen over de Ring. 
 
 

vzw De Rand: investeringen energiebesparende maatregelen

15 juni 2018, op voorstel van minister Ben Weyts en minister Joke Schauvliege
 
Om energiebesparende investeringen in bestaande gebouwen te stimuleren, stelt de Vlaamse overheid via het Vlaams Klimaatfonds investeringssubsidies ter beschikking. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu de nota 'Investeringen Energiebesparende Maatregelen: vzw De Rand' goed, en kent 1 miljoen euro toe aan vzw De Rand. Hiermee moet een zo hoog mogelijke energie- en CO2-besparing bereikt worden voor de bestaande 7 gebouwen die ter beschikking staan van de vzw ‘de Rand’.
 
Energiemaatregelen vzw De Rand - nota Energiemaatregelen vzw De Rand - bijlage

 


Verzamelbesluit landbouw en visserij

15 juni 2018, op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat de regelgeving rond het landbouw- en visserijbeleid wijzigt. Het gaat om de opheffing van 14 besluiten en aanpassingen aan een koninklijk besluit en 31 besluiten, met zowel vereenvoudigingen als wetgevingstechnische correcties en actualiseringen, om de regelgeving en de handhaving van de regelgeving te verbeteren. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 
 
Verzamelbesluit landbouw en visserij - nota Verzamelbesluit landbouw en visserij - BVR
Verzamelbesluit landbouw en visserij - bijlage Verzamelbesluit landbouw en visserij - bijlage
Verzamelbesluit landbouw en visserij  

 


Milieubeleidsovereenkomsten afgedankte batterijen en batterijen voor de aandrijving van hybride en elektrische voertuigen

15 juni 2018, op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
Voor afgedankte batterijen geldt een aanvaardingsplicht. De uitvoering van de aanvaardingsplicht wordt vastgelegd in een milieubeleidsovereenkomst (MBO) afgesloten tussen het Vlaamse Gewest en de sectorfederaties. Naast de bestaande milieubeleidsovereenkomst voor afgedankte batterijen die alle types batterijen dekt, hebben de producenten van hybride en elektrische voertuigen ervoor geopteerd om voor deze batterijen een aparte milieubeleidsovereenkomst op te stellen. Voor dit type van batterijen krijgen producenten dus de mogelijkheid om zich bij Bebat of Febelauto aan te sluiten. De Vlaamse Regering keurt nu de milieubeleidsovereenkomsten goed voor afgedankte batterijen en accu’s en voor batterijen voor de aandrijving van hybride en elektrische voertuigen.
 
MBO's batterijen - nota MBO's batterijen - bijlage
MBO's batterijen - bijlage MBO's batterijen - bijlage
MBO's batterijen - bijlage MBO's batterijen - bijlage
MBO's batterijen - bijlage MBO's batterijen - bijlage

 


Regels voor aanduiding watergevoelige openruimtegebieden

15 juni 2018, op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed met regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden. Het bevat regels voor de voorlopige aanduiding, de consultatie en het openbaar onderzoek die voorafgaan aan een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied en geeft daarmee invulling aan de procedure zoals ze is vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
 
Procedure WORG - nota Procedure WORG - BVR Procedure WORG - advies

 


Wijziging tariefregulering integrale waterfactuur

15 juni 2018, op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
Na de invoering van de nieuwe tariefstructuur van de integrale waterfactuur en de bijbehorende tariefregulering zijn na de eerste doorloop van de procedure een aantal verbeterpunten naar boven gekomen. Om deze aan te pakken, wijzigt de Vlaamse Regering principieel het besluit over bepaalde procedurele aspecten van de tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 
 

Verzamelbesluit ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage

15 juni 2018, op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
De Vlaamse Regering wijzigt principieel diverse besluiten rond ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 
 

Coördinatie en codificatie waterwetboek

15 juni 2018, op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed dat het decreet met algemene bepalingen over milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimelijke Ordening en het decreet over de onteigening van algemeen nut wijzigt. Het is de bedoeling om de waterregelgeving die tot het beleidsdomein Omgeving behoort te coördineren en samen te voegen. In dit besluit gaat het over de regelgeving uit het decreet integraal waterbeleid, het Drinkwaterdecreet, de wet Oppervlaktewateren en de artikelen over de heffingsregeling uit het Grondwaterdecreet. De rest van het Grondwaterdecreet wordt in een afzonderlijk regelgevend project herzien. 
 

Wijziging milieuhandhavingsbesluit

15 juni 2018, op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Milieuhandhavingsbesluit. Het gaat enerzijds om aanpassingen die voortvloeien uit het decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid en de wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en anderzijds een aantal wijzigingen die verband houden met de transitie naar het departement Omgeving en de ermee gepaard gaande veranderingen in organisatie en taakverdeling. Daarnaast zijn er enkele aanpassingen voor de lokale toezichthouders, wordt de informatiedoorstroming verbeterd en worden verschillende bijlagen met milieu-inbreuken aangepast. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 
 
Milieuhandhavingsbesluit - nota Milieuhandhavingsbesluit - BVR Milieuhandhavingsbesluit - bijlage
Milieuhandhavingsbesluit - bijlage Milieuhandhavingsbesluit - bijlage Milieuhandhavingsbesluit - bijlage
Milieuhandhavingsbesluit - bijlage Milieuhandhavingsbesluit - bijlage Milieuhandhavingsbesluit - bijlage
Milieuhandhavingsbesluit - bijlage Milieuhandhavingsbesluit - bijlage Milieuhandhavingsbesluit - bijlage
Milieuhandhavingsbesluit - bijlage Milieuhandhavingsbesluit - bijlage
Milieuhandhavingsbesluit - bijlage Milieuhandhavingsbesluit - bijlage Milieuhandhavingsbesluit - bijlage
Milieuhandhavingsbesluit - bijlage    

 


Soortenschadebesluit: wijziging diverse bepalingen in het kader van wolvenschade

15 juni 2018, op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
Begin 2018 werden twee zwervende wolven in Vlaanderen gesignaleerd. Dit is de eerste zekere aanwezigheid van de soort in 150 jaar. Met de terugkeer van de wolf in Vlaanderen ontstaat ook potentiële schade, door het doden of verwonden van schapen. Aangezien de wolf een Europees beschermde soort is, is een schadevergoedingsregeling nodig, zoals voorzien in het Natuurdecreet. Om deze schadevergoedingsregeling verder uit te werken, wijzigt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, diverse bepalingen van het Soortenschadebesluit. 
 
Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 15 juni 2018