15/07/2022

Beslissingen Ministerraad van 15 juli 2022

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Plan Vlaamse Veerkracht: circulaire economie - asbest sectorprotocollen scholen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van een asbestveilig Vlaanderen in 2040 wil de Vlaamse Regering scholen blijven ondersteunen voor het in kaart brengen van hun asbestpassief en het asbestveilig maken van hun schoolgebouwen. Via de sectorprotocollen scholen zorgt OVAM sinds 2018 voor het ontzorgen en de financiële ondersteuning voor de verfijning van hun asbestinventaris en asbestverwijdering of risicobeheersmaatregelen waar nodig. De Vlaamse Regering keurt nu de vrijgave van een budget van 2 miljoen euro goed uit de relanceprovisie voor de verdere uitvoering van het luik asbest sectorprotocol scholen. Met het budget zullen circa 165 asbestverwijderingen uitgevoerd worden met een financiële tussenkomst.


Plan Vlaamse Veerkracht: Circulaire economie - asbest sectorprotocollen - asbestveilige zorg

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de vrijgave goed van 3,5 miljoen euro uit de relanceprovisie voor de uitvoering van het sectorprotocol 'Asbestveilige zorg' van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Met dit sectorprotocol zet de Vlaamse Regering in op ondersteuning om het asbestpassief in de zorgsector in kaart te brengen via asbestattesten en de risicovolle asbestmaterialen weg te nemen om asbestveilige zorgvoorzieningen te realiseren. De Vlaamse Regering wil immers stapsgewijs tegen 2040 een asbestveilig Vlaanderen realiseren. Dit doel is gerealiseerd indien elk gebouw ouder dan bouwjaar 2001 over een asbestattest beschikt met als conclusie asbestveilig'. Via de engagementen in het sectorprotocol wordt gemikt op een vervroegde inventarisatie van het asbestpassief in de zorgsector. Tegen 31 december 2028 zou de OVAM over een asbestattest moeten beschikken van alle gevatte zorgvoorzieningen.


Plan Vlaamse Veerkracht: bestedingskader middelen groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven VLIF

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering keurt de invulling goed van productieve en niet-productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven in het kader van project VV029 'Bestedingskader middelen Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven via het Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)' uit het Relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het gaat om investeringen die de waterkwaliteit en/of waterkwantiteit ten goede komen. Ze maakt hiervoor een bedrag vrij van 4 miljoen euro uit de Relanceprovisie.


Plan Vlaamse Veerkracht: bestedingskader middelen groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven VLIF

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering keurt de invulling goed van productieve en niet-productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven in het kader van project VV029 'Bestedingskader middelen Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven via het Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)' uit het Relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het gaat om investeringen die de waterkwaliteit en/of waterkwantiteit ten goede komen. Ze maakt hiervoor een bedrag vrij van 4 miljoen euro uit de Relanceprovisie.

BIS-Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies Inspectie van Financiën

Plan Vlaamse Veerkracht: subsidie Hyoffwind Infrastructure nv voor waterstofonderzoek

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering kent een subsidie van maximaal 22,95 miljoen euro toe aan Hyoffwind Infrastructure nv voor de ondersteuning van het project Hyoffwind Infrastructure, IPCEI.2021.0005. Het project maakt onderdeel uit van het portfolio van het Vlaamse Veerkrachtproject VV47: Waterstofonderzoek. Het project wil in Zeebrugge in 2023 een waterstofinstallatie van 25MWe bouwen, financieren en uitbaten. De installatie zal door middel van elektrolyse waterstof produceren met behulp van groene elektriciteit. De installatie zal gecommercialiseerd worden op drie manieren: door injectie van waterstof in het aardgasnetwerk, via gebruik van waterstof als brandstof voor zwaar transport en personenvervoer en door waterstof aan te leveren als grondstof voor de industrie.


Plan Vlaamse Veerkracht: subsidie aan Hydrogenics Europe nv voor PEM Water Electrolyser Gigawatt fabriek

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 11,75 miljoen euro aan Hydrogenics Europe nv in Westerlo voor de ondersteuning van het project eerste industriële ontplooiing 'PEM Water Electrolyser Gigawatt-fabriek'. Het project omvat de productie van een nieuwe generatie PEM-elektrolyser en kadert in het programma 'Waterstofonderzoek' (VV047) van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Concreet zal Hydrogenics Europe een 'first-of-a-kind' productielijn ontwerpen, bouwen en exploiteren voor de nieuwe generatie elektrolysersystemen.


Plan Vlaamse Veerkracht: ondersteuning project Electrabel nv voor project North-C-Hydrogen

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering kent een voorwaardelijke subsidie van maximaal 31,5 miljoen euro toe aan Electrabel nv voor de ondersteuning van het project North-C-Hydrogen IPCEI 2021.0002. Het project maakt onderdeel uit van het portfolio van het Vlaamse Veerkrachtproject VV47: Waterstofonderzoek. Het project wil jaarlijks zo’n 7.375 ton groene waterstof produceren door een elektrolyse-installatie van 67,5 MWe. De groene waterstof zal gebruikt worden voor diverse doeleinden, onder andere via een samenwerking met ArcelorMittal voor meer duurzame staalproductie. Daarnaast onderhandelt ENGIE Electrabel ook met andere mogelijke afnemers van groene waterstof voor mobiliteitsoplossingen, de productie van chemicaliën, proteïnen of de connectie met een waterstof backbone.


Bijsturing intern Klimaatplan Vlaamse overheid

Op voorstel van minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele, Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse overheid neemt haar verantwoordelijkheid op om de eigen klimaatimpact zoveel mogelijk te reduceren. De klimaattransitie vraagt van alle sectoren in de maatschappij en van de burger grote inspanningen. Essentieel daarbij is dat de Vlaamse overheid het in haar interne bedrijfsvoering minstens even goed doet als de doelgroepen op wie ze haar beleid richt. Op die manier kan ze haar voorbeeldrol opnemen en uitdragen. Op 5 november 2021 besliste de Vlaamse Regering tot een bijsturing van haar interne klimaatplan als één van de bijkomende maatregelen in het kader van het Vlaams Energie- en Klimaatplan. De doelstelling voor primaire energiebesparing wordt opgetrokken van 32,5% naar 35% tegen 2030 voor elke entiteit van de Vlaamse overheid. Ook de doelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2015 wordt aangescherpt tot 55% emissiereductie tegen 2030. Deze doelstelling geldt zowel voor de CO2-emissies ten gevolge van het gas- en stookolieverbruik in gebouwen en technische infrastructuur als voor de CO2-emissies ten gevolge van het brandstofverbruik van dienstverplaatsingen over land (met uitzondering van deelvoertuigen). Alle entiteiten binnen het toepassingsgebied zullen tegen 2023 een lange termijn vastgoedstrategie met bijhorend energetisch masterplan opstellen richting CO2-neutraliteit tegen 2045. De entiteiten met vaartuigen in eigen beheer zullen hiervan de CO2-uitstoot inventariseren, en tegen ten laatste 2024 een haalbare maar ambitieuze doelstelling bepalen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering de opgenomen doelstellingen, het toepassingsgebied en de acties en principes uit haar interne klimaatplan goed, evenals het aangepaste Kader voor de Oproep Energie- en Klimaatimpact Vlaamse overheid en het aangepaste Actieplan Mobiliteit. Jaarlijks wordt een voortgangsrapport met de evolutie van de cijfers richting de doelstellingen, samen met de stand van zaken van de uitgevoerde ondersteunende acties via mededeling aan de Vlaamse Regering voorgelegd.

BIS-Nota aan de Vlaamse Regering BIJLAGE 1: TOEPASSINGSGEBIED KLIMAATPLAN VLAAMSE OVERHEID
Nota in het kader van het Vlaams Energie en Klimaatplan en het Intern KlimaatplanVlaamse overheid Bijlage 3: Aanbevolen aanpak en verplichte elementen voor het strategisch vastgoedplan van de Vlaamse overheid
Bijlage 4: Kader voor de Oproep Actieplan Energie Efficiëntie en Klimaatimpact Vlaamse Overheid 2021-2025 Bijlage 5: “Toepassingsgebied voor de budgetreservering ter financiering van de energetische ingrepen.”
Bijlage 6 Actieplan Mobiliteit 2021-2024

250.000 euro subsidie voor consortium VITO-PIH-UHasselt-VUB voor het project ‘Analyse gecombineerde blootstelling aan milieupolluenten en PFAS in de omgeving van 3M’

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering kent een subsidie van 250.000 euro toe aan het consortium VITO-PIH-UHasselt-VUB voor de analyse van gecombineerde blootstelling aan milieupolluenten en PFAS in de omgeving van 3M. Deze subsidie is bedoeld om meer inzicht te verwerven over de substantiële bijdrage van PFAS aan de gezondheidseffecten in relatie met andere aanwezige milieupolluenten. De verworven kennis zal een toegevoegde waarde betekenen bij de interpretatie van de PFAS-bloedconcentraties en de gekoppelde gezondheidseffecten in het grootschalig bloedonderzoek binnen 5 km rond 3M.


Omzetting Europese drinkwaterrichtlijn

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits, Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie. Met dit besluit wordt de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn omgezet die de focus legt op risicobeheer van bron tot kraan, op een verbetering van de toegang tot veilig drinkwater voor iedereen, op de promotie van leidingwater en op een betere voorlichting van het grote publiek over de openbare waterbevoorrading. Algemeen wordt ingezet op het verhogen van het inzicht in de werking van de openbare waterleveranciers, op een verhoogde mate van sturing vanuit de Vlaamse overheid en op de ontwikkeling van het instrumentarium voor de sturing en opvolging. Over dit omzettingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de SERV, de Minaraad en de Waterregulator.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage I Parameters en parameterwaardes(a), aandachtstoffen en richtwaarde (b) Bijlage II Monitoring
Bijlage III Specificaties voor de analyse van parameters Bijlage IV Informatie voor het publiek
Bijlage V. Informatieoverdracht over het toezicht op de implementatie van dit besluit

Vlaams Klimaatfonds: verregaande duurzame maatregelen in de vernieuwbouw en renovatie van een schoolmonument van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen

Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts

Het Vlaams Klimaatfonds voorziet in 2022 een bedrag van 13,6 miljoen euro aan middelen voor energiebesparende maatregelen in schoolinfrastructuur. In dit kader neemt de Vlaamse Regering kennis van de verregaande duurzame maatregelen in de vernieuwbouw en renovatie van een schoolmonument van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen, en keurt de reservering goed van het voorgestelde budget uit het Vlaams Klimaatfonds van 1,39 miljoen euro. 


Wijziging Energiedecreet: stelsel Groenestroomcertificaten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Energiedecreet van 8 mei 2009, meer bepaald het stelsel van de groenestroomcertificaten. Doel van de wijziging is het stelsel van de groenestroomcertificaten ter bevordering van de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in overeenstemming te brengen met de Europese regels voor staatssteun, in het bijzonder de nieuwe Richtsnoeren staatssteun voor klimaat, milieubescherming en energie 2022. De bijsturing is nodig omdat een analyse van de bestaande steunregeling aantoonde dat deze aanleiding kan geven tot ongeoorloofde overcompensatie. Dat is zo voor installaties voor zonne-energie met startdatum voor 1 januari 2013, die aanspraak kunnen maken op één groenestroomcertificaat per 1000kWh opgewekte elektriciteit, met een steun per certificaat die kan oplopen tot 450 euro. Het decreet voorziet daarom dat de reguliere steunperiode voor deze installaties, die momenteel 20 jaar is, op 31 december 2023 wordt stopgezet. De exploitant kan wel een verlenging van de steun aanvragen indien dit noodzakelijk zou zijn om de rendabiliteit van zijn installatie te verzekeren. Er wordt ook voorzien in een uiterste termijn voor het indienen van verlengingsaanvragen en een retributie voor de behandeling van verlengingsdossiers. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV en van de Minaraad.

Algemene toelichting Bijlage
TER-Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet

Subsidiëring lokale besturen afval- en materialenbeheer

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

​Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed over de subsidiëring van lokale besturen voor het afval- en materialenbeheer. De subsidiëring moet lokale besturen ondersteunen om de recyclage van afval te verhogen, het restafval te verlagen, de strijd tegen zwerfvuil op te voeren en in te zetten op het asbestafbouwbeleid. Het besluit formuleert de algemene principes, voorwaarden, procedures en sancties voor het toekennen van subsidies aan lokale besturen. Het vervangt het vorige besluit van 23 januari 2004 hierover, dat hiermee ook wordt opgeheven.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies RvS

Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord coördinatie beleid grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

​Na advies van de SERV en van de Minaraad hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de coördinatie van het beleid rond grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen. Het samenwerkingsakkoord stelt de Interregionale VerpakkingsCommissie aan als enig aanspreekpunt voor doorvoer van afvalstoffen, zoals voorzien in de Europese regelgeving, en bevat afspraken voor overleg tussen de federale overheid en de gewesten rond het grensoverschrijdend transport van afvalstoffen. De controle op het terrein blijft volledig een gewestelijke bevoegdheid, in samenwerking met de politie- en douanediensten. Over dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Samenwerkingsakkoord
Ontwerpdecreet MEMORIE VAN TOELICHTING
Advies Minaraad Advies SERV
Memorie van toelichting Bijlage bij het Samenwerkingsakkoord
Bijlage

Startnota geïntegreerd planningsproces GRUP 'Beneden-Nete Lier'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de startnota goed voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Beneden-Nete Lier'. Daarmee herneemt ze het planproces na de vernietiging door de Raad van State van het GRUP uit 2019 'Openruimtegebieden Beneden-Nete'. Het plan ligt op het grondgebied van de gemeenten Lier en Duffel, en zet in op het vrijwaren van de nog onbebouwde delen in het van nature overstroombaar valleigebied door het herbestemmen van een aantal als 'signaalgebied' aangeduide gebieden. Deze zullen een openruimtebestemming krijgen in functie van de verdere ontwikkeling van het randstedelijk groengebied 'Pallieterland'. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal over deze startnota de nodige adviezen inwinnen en de bevolking van de betrokken gemeenten erover informeren en raadplegen.

Nota aan de Vlaamse Regering startnota
Procesnota 1 (fase startnota)

Opsporingsvergunning voor aardwarmte SPV GEO@Turnhout

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering verleent een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan SPV GEO@Turnhout in de regio Turnhout. SPV GEO@Turnhout wil aardwarmte uit de diepe ondergrond opsporen en winnen ten noordwesten van Turnhout en daarmee de ecologische voetafdruk van grote warmtevragers in de stadskern van Turnhout sterk reduceren.


Niet-verlening opsporingsvergunning aardwarmte aan Koekhoven

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na evaluatie op basis van de vergunningscriteria uit het decreet over de diepe ondergrond en de besluiten hierrond, beslist de Vlaamse Regering om geen opsporingsvergunning voor aardwarmte te verlenen aan de glastuinbouwcluster Koekhoven in de regio Merksplas. De aanvraag werd ingediend naar aanleiding van de uitnodiging om aanvragen in te dienen voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte voor een gebied in de regio Turnhout.


Kaderdecreet handhaving Vlaamse regelgeving

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van kaderdecreet Vlaamse handhaving.  De implementatie van dit decreet binnen zoveel mogelijk beleidsdomeinen, moet leiden tot een stroomlijning van de Vlaamse handhavingsregels. Het is een verdere ontwikkeling van het kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving, maar met een vereenvoudigde tekst, minder functietitels en een meer logische indeling. Daarnaast voorziet het in een standaardregeling voor herstel- en beveiligingsmaatregelen, en legt het de basis voor de digitalisering van de Vlaamse handhaving. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, de Minaraad, de SARO, de MORA, de SAR WVG, de SALV, de VLOR, de SARC, de VTC, de VVSG, de Vaste Commissie van de Lokale Politie en het College van Procureurs-generaal. 

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerp kaderdecreet
Memorie van toelichting

Vaststelling gewestelijke stedenbouwkundige verordening rond hemelwater

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De huidige Vlaamse regels rond de opvang van hemelwater houden onvoldoende rekening met de evoluties van het klimaat. Ter vervanging van de regelgeving van 2013, keurt de Vlaamse Regering daarom principieel het nieuw ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening rond hemelwater goed. Dat vertrekt van het idee dat elke druppel telt, en maakt werk van het optrekken van de minimale volumes van hemelwaterputten; de verplichting om een hemelwaterput te plaatsen bij verbouwing of uitbreiding aan bestaande gebouwen; de verplichting om het opgevangen hemelwater maximaal te gebruiken voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vragen; een groter buffervolume en infiltratieoppervlakte van de verplichte infiltratievoorziening; een groter buffervolume voor grote verharde oppervlakten; en de mogelijkheid om verplichtingen rond hemelwater collectief op te nemen. Over dit besluit wordt een openbaar onderzoek georganiseerd en wordt het advies ingewonnen van de SARO, de Minaraad en de SERV. Er komt ook een overlegvergadering met de vertegenwoordigers van de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de VVSG.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Verslag aan de Vlaamse Regering Plan-MER-screening

Startnota geïntegreerd planningsproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Optimalisatie N8 in het Schelde-Leie Interfluvium’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De gemeenten Zwevegem en Avelgem willen een bovenlokale oplossing voor de ontsluitingsproblematiek in de regio, het deel van de N8 dat de verbinding vormt tussen Knokke (Zwevegem) en de N353. Daar is een probleem van doorstroming en van zwaar doorgaand vrachtverkeer door enkele kernen van Avelgem en Zwevegem. Om dit op te lossen, is gestart met een geïntegreerd planningsproces voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). De Vlaamse Regering keurt hiervoor nu de startnota ‘Optimalisatie N8 in het Schelde-Leide Interfluvium’ goed. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal de bevolking van de betrokken gemeenten informeren en raadplegen over deze startnota.

Nota aan de Vlaamse Regering Startnota
Procesnota 1 (fase startnota)

Wijzigingsdecreet Integraal handelsvestigingsbeleid

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het decreet Integraal handelsvestigingsbeleid. De aanpassing van het decreet kadert in de ambitie van de Vlaamse Regering om het beleid gericht op bedrijvige kernen te stimuleren, en wil ook een aantal definities scherp stellen. Het decreet wordt zo aangepast op verschillende punten, met name: definitiesopsplitsing van de categorieën van kleinhandeltoepassingsgebied van de vergunningsplicht en het verleggen van de handhavingsbevoegdheid naar de lokale besturen. Omdat de vergunningsprocedure voor kleinhandelsactiviteiten is ingebed in het decreet Omgevingsvergunningen, wordt ook daaraan een kleine wijziging opgenomen. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV en van de SARO.

TerNota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet
Memorie van toelichting

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 234. Mechelen – Axalta

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil projectontwikkelaars en investeerders aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. ​In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het ontwerp van Brownfieldconvenant 234. Mechelen – Axalta goed. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip de voorziene inspraakvergadering organiseren en aankondigen, samen met de betrokken gemeente.


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 236. Mechelen – Het Zegel

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil projectontwikkelaars en investeerders aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. ​In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het ontwerp van Brownfieldconvenant 236. Mechelen – Het Zegel goed. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip de voorziene inspraakvergadering organiseren en aankondigen, samen met de betrokken gemeente.


vzw WaterstofNet: subsidie 2022-2024

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

In opvolging van de ‘Vlaamse waterstofvisie, Europese koploper via duurzame innovatie’ werd een actieplan opgemaakt met een voorstel van concrete acties voor de uitvoering van de Vlaamse waterstofvisie, voor elk van de vijf strategische doelstellingen. In dit kader kent de Vlaamse Regering voor de periode 2022-2024 een jaarlijkse subsidie van 319.000 euro toe aan vzw WaterstofNet, als Vlaams kennis- en expertisecentrum in het domein van waterstof. Ze keurt hiervoor het nodige herverdelingsbesluit goed.


Wijziging Energiedecreet: aanwijzing distributienetbeheerders

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het Energiedecreet van 8 mei 2009 wijzigt, wat de voorwaarden voor de aanwijzing van distributienetbeheerders betreft. Dit wijzigingsdecreet werd op 13 juli 2022 aangenomen door het Vlaams Parlement.


Wijziging gecoördineerd decreet integraal waterbeleid: uitrol digitale watermeter

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het gecoördineerd decreet over het integraal waterbeleid, met het oog op de organisatie van de uitrol en het beheer van digitale watermeters in Vlaanderen tegen uiterlijk 31 december 2030. Het wijzigingsdecreet regelt ook het beheer en de verwerking van de data die in het kader van deze uitrol verzameld worden. Het voert de nodige garanties in op vlak van bescherming van persoonsgegevens die naar aanleiding van het uitrollen van de digitale watermeter noodzakelijk zijn en breidt die bescherming uit naar de verwerking van persoonsgegevens door de exploitanten van het openbaar waterdistributienetwerk die niet louter gekoppeld is aan de digitale watermeter. Dit wijzigingsdecreet werd op 13 juli 2022 aangenomen door het Vlaams Parlement.


Wijziging Mestdecreet wat het invoeren van de mogelijkheid om adviescommissies op te richten en de afschaffing van de nutriëntenemissie-rechten-MVW betreft

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het Mestdecreet wijzigt, voor wat het invoeren van de mogelijkheid om adviescommissies op te richten en de afschaffing van de nutriëntenemissie-rechten-MVW betreft. Dit wijzigingsdecreet werd op 13 juli 2022 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 15 juli 2022