18/02/2019

Beslissingen Ministerraad van 15 februari 2019

Terug naar artikeloverzicht

Wijziging onroerenderfgoedbesluit

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Onroerenderfgoedbesluit. Het gaat om een aantal technische aanpassingen, zoals het correct overnemen van de gronden voor beroep zoals bepaald in het Onroerenderfgoeddecreet, het terug invoegen van een verkeerdelijk geschrapt lid en het corrigeren van de nummering. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

Wijziging OEbesluit m.h.o. technische aanpassingen - nota                                                                 Wijziging OEbesluit m.h.o. technische aanpassingen - BVR

 


Statutenwijziging De Vlaamse Waterweg nv

Op voorstel van minister Ben Weyts

De Vlaamse Regering keurt de statutenwijziging goed van het extern verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg nv. Het gaat om de wijziging van artikel 5, waardoor het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met het maatschappelijk kapitaal van ex-Waterwegen en Zeekanaal nv. Daarnaast wordt ook de nieuwe verdeling van de aandelen aangegeven in dit artikel. De wijziging vloeit voort uit de fusie van Waterwegen en Zeekanaal nv en nv De Scheepvaart tot De Vlaamse Waterweg nv. 

 


GRUP Aardgasleiding Brakel-Haaltert

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Aardgasleiding Brakel-Haaltert’. Door de opmaak van dit GRUP wordt een verbinding voor een enkelvoudige aardgasleiding juridisch mogelijk gemaakt in de provincie Oost-Vlaanderen tussen Brakel en Haaltert. Het GRUP wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek.

GRUP Leiding Brakel-Haaltert - nota                                             GRUP Leiding Brakel-Haaltert - BVR                                                            GRUP Leiding Brakel-Haaltert - bijlage
GRUP Leiding Brakel-Haaltert - bijlage GRUP Leiding Brakel-Haaltert - bijlage GRUP Leiding Brakel-Haaltert - bijlage
GRUP Leiding Brakel-Haaltert - bijlage GRUP Leiding Brakel-Haaltert - bijlage GRUP Leiding Brakel-Haaltert - bijlage
GRUP Leiding Brakel-Haaltert - bijlage GRUP Leiding Brakel-Haaltert - bijlage GRUP Leiding Brakel-Haaltert - bijlage
GRUP Leiding Brakel-Haaltert - bijlage GRUP Leiding Brakel-Haaltert - bijlage GRUP Leiding Brakel-Haaltert - bijlage
GRUP Leiding Brakel-Haaltert - bijlage GRUP Leiding Brakel-Haaltert - bijlage GRUP Leiding Brakel-Haaltert - bijlage
GRUP Leiding Brakel-Haaltert - bijlage GRUP Leiding Brakel-Haaltert - bijlage GRUP Leiding Brakel-Haaltert - bijlage
GRUP Leiding Brakel-Haaltert - bijlage    
 
 

GRUP ‘Petroleum-Zuid: gevangenis en technische schoolcampus’

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel

Na uitvoering van het openbaar onderzoek beslist de Vlaamse Regering principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Petroleum-Zuid: gevangenis en technische schoolcampus’. Over dit GRUP wrdt het advies ingewonnen van de Raad van State.

GRUP Petroleum-Zuid - nota                                                       GRUP Petroleum-Zuid - BVR                                                                     GRUP Petroleum-Zuid - bijlage
GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage
GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage
GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage
GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage
GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage
GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage  
 

Stichting Zoniënwoud: oprichtingsakte en benoeming (plaatsvervangende) bestuurders

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel

Het Zoniënwoud is het enige boscomplex in ons land dat zich uitstrekt over de drie gewesten. De drie gewesten werken aan de 'structuurvisie Zoniënwoud', een gemeenschappelijke visie op de toekomstige ecologische en ruimtelijke ontwikkeling van het boscomplex. In dit kader besliste de Vlaamse Regering begin juni vorig jaar tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over de oprichting van de Stichting Zoniënwoud. De Stichting is een permanent orgaan om de 'structuurvisie Zoniënwoud' op een efficiënte manier te verwezenlijken. Nu keurt de Vlaamse Regering de ontwerpstatuten van de Stichting goed. Ze benoemt Marleen Evenepoel en Patrick Huvenne als bestuurders en Marie-Laure Vanwanseele en Bart Meuleman als hun respectieve plaatsvervangers. Ze machtigt de bevoegde minister om de Oprichtingsakte te ondertekenen.

 
Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 18 februari 2019