17/10/2022

Beslissingen Ministerraad van 14 oktober 2022

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Akkoord over lastenverdeling energie- en klimaatdoelstellingen 2021-2030: nota aan Overlegcomité

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Op 14 september 2022 sloten de voor klimaat en energie bevoegde ministers van de verschillende Belgische overheden een princiepsakkoord over de verdeling van bepaalde door België te leveren klimaat- en energie-inspanningen voor de periode 2021-2030 en over de verdeling van de aan België toegekende opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor de jaren 2021 en 2022. Ondertussen werd dit princiepsakkoord goedgekeurd door de drie gewestelijke Regeringen en de Federale Regering. Het akkoord vormt een eerste deelakkoord met het oog op een globale verdeling van de aan België opgelegde energie- en klimaatinspanningen voor de periode 2021-2030 en kadert in de voorbereiding van de actualisering van het Belgische energie- en klimaatplan 2021-2030. In dit kader beslist de Vlaamse Regering een  te agenderen  op de eerstvolgende vergadering van het Overlegcomité. Aan het Overlegcomité wordt voorgesteld het akkoord van 14 september 2022 goed te keuren en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als voorzitter van de Nationale Klimaatcommissie in 2023, te gelasten de onderhandelingen over de resterende elementen van de lastenverdeling 2021-2030 in februari 2023 op te starten.

Nota aan de Vlaamse Regering Nota aan het Overlegcomité Bijlage

 


Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord coördinatie beleid grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

​Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de coördinatie van het beleid rond grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen. Het samenwerkingsakkoord stelt de Interregionale VerpakkingsCommissie aan als enig aanspreekpunt voor doorvoer van afvalstoffen, zoals voorzien in de Europese regelgeving, en bevat afspraken voor overleg tussen de federale overheid en de gewesten rond het grensoverschrijdend transport van afvalstoffen. De controle op het terrein blijft volledig een gewestelijke bevoegdheid, in samenwerking met de politie- en douanediensten. Dit ontwerp van instemmingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet
Memorie van Toelichting Advies RvS

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 229. Roeselare – AZ Delta

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot het ontwikkelen van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten, met recht op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van brownfieldconvenant 229. Roeselare - AZ Delta. Het brownfieldproject beoogt de herontwikkeling van de voormalige site van het ziekenhuis AZ Delta, gelegen in het centrum van de stad Roeselare, tot een gemengd stedelijk project. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraakmoment aankondigen en organiseren, in samenwerking met de betrokken gemeente.

 


Definitieve goedkeuring Brownfieldconvenant: 204. Grimbergen – Cokerie Grimbergen

p voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot het ontwikkelen van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten, met recht op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het brownfieldconvenant 204. Grimbergen - Cokerie Grimbergen, met het oog op de ondertekening en de sluiting ervan door de bevoegde Vlaamse ministers. Het brownfieldproject betreft de sanering en de herontwikkeling van het noordelijke deel van de voormalige terreinen van Cokerie Du Brabant in Grimbergen.

 


Energiesteun aan ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven ten gevolge van de oorlog in Oekraïne

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Overheid wil ondernemingen die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de oorlog in Oekraïnefinancieel ondersteunen, om de continuïteit van hun bedrijfsvoering te verzekeren en hen te vrijwaren van faillissement. Ze voorziet daarvoor een budget van 125 miljoen euro voor deze eerste steunperiode. Ondernemingen met een operationeel verlies tussen 1 oktober en 31 december 2022 komen in aanmerking voor steun indien zij in 2021 minstens 7500 euro aan energie-uitgaven hadden. Energie-intensieve ondernemingen al dan niet actief in specifiek getroffen sectoren komen in aanmerking voor verhoogde steun. De Vlaamse minister bevoegd voor economie zal dit besluit aanmelden bij de Europese Commissie, in het kader van het Europese tijdelijke crisiskader Oekraïne. Het tijdelijk crisiskader loopt af op 31 december 2022. De Europese Commissie heeft zich op heden nog niet uitgesproken over een verlenging. Gelet op de aanhoudende stijging van de energie-uitgaven wordt echter verwacht dat het tijdelijk crisiskader zal worden verlengd.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 14 oktober 2022