18/02/2020

Beslissingen Ministerraad van 14 februari 2020

Terug naar artikeloverzicht

Afwijking en delegatie GRUP Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) aan Dilbeek

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir
 
De gemeente Dilbeek wil de waardevolle open ruimte op haar grondgebied op lange termijn behouden en versterken door de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Open Ruimte'. Daarom heeft de gemeente op 16 september 2019 per brief de toestemming gevraagd aan de Vlaamse Regering om haar de bevoegdheid te delegeren voor wijziging van en om af te wijken van het gewestelijk RUP ‘Afbakening Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) en aansluitende open ruimtegebieden’. De Vlaamse Regering beslist nu de planningsbevoegdheid te delegeren en stemt in met de afwijking van de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening VSGB en aansluitende open ruimtegebieden’ aan de gemeente Dilbeek.  
 
BVR                                                                                                          Nota aan de Vlaamse Regering
 

Wijziging Energiebesluit: aanpassingen rond geothermie bij groene warmte

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar Energiebesluit. De wijziging moet de minister bevoegd voor het energiebeleid de flexibiliteit bieden om de inhoud van de volgende oproep 'groene warmte' te sturen. Bijkomend wordt ook een overgangsmaatregel voorzien voor de verplichting tot het hebben van een opsporings- en winningsvergunning voor aardwarmte, en wordt de maximale investeringskost voor de berekening van de specifieke bandingfactor voor het verkrijgen van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten aangepast. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.      

 
BVR                                                                                                         Nota aan de Vlaamse Regering
 

Oproep energetische renovatie noodkoopwoningen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Via het Energiebesluit is een noodkoopfonds opgericht, om via projecten van ocmw's renteloze leningen te verstrekken aan noodkopers voor de energetische renovatie van hun woning. In het Energiebesluit is voorzien dat daarvoor een oproep wordt gelanceerd. Deze leningen, inclusief een gedeelte van eventueel gerealiseerde meerwaarde, moeten slechts terugbetaald worden in bepaalde specifieke gevallen van vervreemding. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu het besluit goed over het organiseren van een oproep om voorstellen in te dienen voor de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen.     

 

BVR                                                          Advies Raad van State                                           Nota aan de Vlaamse Regering                                              Bijlage
 
 

Statutenwijziging De Vlaamse Waterweg nv

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering keurt de wijziging van de statuten goed van het extern verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht. De wijziging beoogt om bijkomende beleidsuitvoerende taken toe te wijzen aan De Vlaamse Waterweg nv, zoals voorzien in het decreet van 26 april 2019 over het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer.   

 
BVR                                                           Nota aan de Vlaamse Regering                             Bijlage Wijziging van Statuten

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 14 februari 2020