16/10/2023

Beslissingen Ministerraad van 13 oktober 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Wijziging Bestuursdecreet: toegang tot bestuursdocumenten

Op voorstel van minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Zuhal Demir

In bepaalde gevallen heeft de wet- of decreetgever het noodzakelijk geacht om specifieke regels vast te leggen voor de toegang tot (het verkrijgen van inzage in of een afschrift van) bepaalde informatie die de overheid bezit. Het gaat daarbij per definitie om informatie die de overheid bezit in het kader van een specifieke overheidstaak, en waarvan de verwerking alleen toelaatbaar is met het oog op de uitoefening van die taak. In dit kader wijzigt de Vlaamse Regering principieel het Bestuursdecreet zodat erin uitdrukkelijk wordt vastgelegd dat de openbaarheidsregeling geen afbreuk doet aan de bestaande dwingende wettelijke of decretale bepalingen die procedures vastleggen voor het verkrijgen van inzage in of afschrift van bestuursdocumenten. Het is niet de bedoeling om een uitzondering op het openbaarheidsprincipe te creëren. De bepaling strekt er alleen toe te voorkomen dat beroep wordt gedaan op de openbaarheidsregeling om specifieke wettelijke en decretale inzageregelingen te omzeilen. Over het voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nog het advies ingewonnen van de SERV en van de Raad van State.


Uitvoering programmatische aanpak stikstof (PAS): flankerend beleid 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering stelde op 10 maart 2023 de programmatische aanpak stikstof (PAS) definitief vast. De PAS vraagt grote inspanningen van onder meer de landbouwsector, daarom wordt voorzien in een flankerend beleid. De Vlaamse Regering keurt daarom principieel het besluit goed dat het flankerend beleid verder uitwerkt voor oranje bedrijven (met een impactscore van minstens 5% en minder dan 50%) en bedrijven gelegen in het Turnhouts vennengebied. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de VTC, de GBA en daarna de Raad van State. Het wordt ook aangemeld bij de Europese Commissie.


Verlenging termijn definitieve vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Nelissen Steenfabrieken nv’ 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering stelde op 20 januari 2023 het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Nelissen Steenfabrieken nv' in Lanaken voorlopig vast. Tijdens het openbaar onderzoek van 7 maart tot en met 5 mei 2023 werden verschillende adviezen, bezwaren en opmerkingen ingediend. De verwerking van deze inspraakreacties moet grondig gebeuren. Om te vermijden dat het ontwerp GRUP zou vervallen, beslist de Vlaamse Regering de termijn voor definitieve vaststelling van het GRUP ‘Nelissen Steenfabrieken nv’ met 60 dagen te verlengen, tot 30 december 2023.


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Mispelaar’ in Brugge 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Mispelaar’ in Brugge als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Mispelaar’ is onbebouwd en bestaat uit weiland met bomenrijen. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Zuidervaartje’ in Brugge 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Zuidervaartje’ in Brugge als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Zuidervaartje’ is onbebouwd en bestaat uit akkerland. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Hoeve Sint-Trudo’ in Brugge en Oostkamp 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Zuidervaartje’ in Brugge als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Zuidervaartje’ is onbebouwd en bestaat uit akkerland. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Industriegebied E17’ in Deerlijk 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Industriegebied E17’ in Deerlijk als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Industriegebied E17’ is onbebouwd en is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied en zone voor milieubelastende industrie. Een gedeelte situeert zich binnen het gemeentelijk RUP 'Historische hoeve Wittenberghof' en is bestemd als 'zone voor bedrijvigheid'. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Handzamevaart’ in Diksmuide 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Handzamevaart’ in Diksmuide als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Handzamevaart’ is onbebouwd en bestaat uit weiland. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, alsook binnen het BPA ‘Oostvesten (Herziening C)'. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Sasbrug’ in Izegem 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Sasbrug’ in Izegem als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied met een oppervlakte van 14,3 ha bestaat grotendeels uit akkers en weilanden. In het gebied situeren zich ook een voormalige, gedesaffecteerde hoeve en een viertal zonevreemde woningen. De hoeve en drie woningen zijn leegstaand en werden aangekocht door de ontwikkelaar(s) in functie van de realisatie van het bedrijventerrein. Het gebied 'Sasbrug' bevindt zich ter hoogte van de gelijknamige brug over het Kanaal Roeselare-Leie in Izegem tussen de spoorweg en het kanaal ten noorden. Doorheen het gebied stroomt de Babilliebeek die net afwaarts van het gebied sifoneert onder het kanaal en 300 meter verder afwaarts uitmondt in de Mandel. De autosnelweg E403 (A17) en de Ambachtenstraat-Sasbrug liggen respectievelijk ten westen en ten oosten van het gebied. Het gebied is gelegen binnen het GRUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare' en aangeduid als specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Hoeve Kalvekete’ in Knokke-Heist 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Hoeve Kalvekete’ in Knokke-Heist als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Hoeve Kalvekete’ is onbebouwd en bestaat uit weilanden. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘WUG Duinenwater’ in Knokke-Heist 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘WUG Duinenwater’ in Knokke-Heist als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘WUG Duinenwater’ is volledig onbebouwd en bestaat uit akkerland en maaiweiden. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Sportterrein Rollegem’ in Kortrijk 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Sportterrein Rollegem’ in Kortrijk als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied bestaat uit akkerland en grasland. Er zijn ook twee voetbalvelden gelegen in het gebied. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Molenlaan Margarethalaan’ in Lichtervelde 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Molenlaan Margarethalaan’ in Lichtervelde als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het onbebouwde gebied heeft een oppervlakte van 2 ha en is ingesloten tussen het bebouwde weefsel ter hoogte van de Drielindenbeek. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Groene Meersen’ in Zedelgem 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Groene Meersen’ in Zedelgem als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied bestaat uit weilanden ten noorden van het gemeentelijk sport- en recreatiedomein de Groene Meersen. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied en recreatiegebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Sijslostraat’ in Oostkamp 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Sijslostraat’ in Oostkamp als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied is volledig onbebouwd en paalt in het zuidwesten aan de bebouwde dorpskern. Het signaalgebied maakt deel uit van de vele laaggelegen weilanden langsheen het beekstelsel van de Rivierbeek-Waardammebeek-Velddambeek. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Roesbrugge WUG’ in Poperinge 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Roesbrugge WUG’ in Poperinge als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied is grotendeels onbebouwd en bestaat uit weiland met enkele losstaande bomen gesitueerd langs de doorkruisende waterlopen. In de zuidoostelijke hoek ligt een loods. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Steenkerke WUG Zuid’ in Veurne 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Steenkerke WUG Zuid’ in Veurne als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied is onbebouwd en bestaat uit weiland. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied en een beperkt stuk in woongebied met landelijk karakter. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Oostpoort’ in Waregem 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Oostpoort’ in Waregem als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied is volledig onbebouwd en bestaat uit akker en weiland. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in een gebied voor milieubelastende industrieën. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Watergevoelig openruimtegebied ‘Industriegebied Heulestraat’ in Wevelgem 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Industriegebied Heulestraat’ in Wevelgem als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied bestaat voor het grootste deel uit weiland omringd door bomenrijen, met in het zuidoosten een bosfragment. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in een gebied voor milieubelastende industrieën en woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘WUG Moorsele - Heulebeek’ in Wevelgem 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘WUG Moorsele - Heulebeek’ in Wevelgem als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied is volledig onbebouwd en bestaat uit akkers en weiland, met een waterpartij en enkele kleine landschapselementen, gelegen rondom een voormalige, gedesaffecteerde hoeve. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Koevoet’ in Wingene 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Koevoet’ in Wingene als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied is onbebouwd en bestaat uit weiland. Het is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Slype Noord’ in Zwevegem 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Slype Noord’ in Zwevegem als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied is onbebouwd en bestaat uit akker en weiland. Het is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Slype Zuid’ in Zwevegem 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Slype Zuid’ in Zwevegem als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied is onbebouwd en bestaat uit akker, weiland en enkele kleine landschapselementen. Het is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied en woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Nota Interministeriële Conferentie Leefmilieu: sectorfonds ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering keurt een nota goed om te agenderen op de Uitgebreide Interministeriële Conferentie Leefmilieu, met het oog op de onderhandeling van een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende bevoegde gefedereerde entiteiten. De nota moet zorgen voor de opstart van onderhandelingen over onder meer het oprichten van een sectorfonds ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen)/PFAS voor de financiering van schade door ZZS/PFAS-verontreiniging, en de invoering van een producentenverantwoordelijkheid als te onderzoeken piste voor de financiering van saneringen.

 


Versterking kwaliteit energieprestatiecertificaat (EPC): wijziging Energiebesluit 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Energiebesluit van 19 november 2010, om het centraal examen voor energiedeskundigen type A opnieuw in te voeren, zodat er meer controle is over de kwaliteit van het examen en bijgevolg ook over de kwaliteit van de nieuw afgestudeerde energiedeskundigen en van de nieuw opgemaakte energieprestatiecertificaten. Daarnaast wordt de erkenningsregeling voor energiedeskundigen type A en type D versterkt door het opleggen van een aantal verplichtingen. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de VTC en van de GBA.

 


Startnota GRUP 'Herstructurering kleigroeve Argex – wijziging' 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Umicore in Hoboken recycleert 17 verschillende metalen uit meer dan 200 verschillende grondstoffen. Het recyclageproces genereert naast de verschillende metalen ook non-ferroslakken. Die worden momenteel gebruikt voor de opbouw van een geluidswal op de site van Umicore. Omwille van de beperkte resterende capaciteit van de geluidswal zal Umicore in de toekomst geen bergingscapaciteit meer vinden voor de volledige hoeveelheid van haar slakken, zodat er gezocht moet worden naar bergingscapaciteit. De meest geschikte locatie is de Argex-groeve in Kruibeke/Zwijndrecht. Voor deze groeve werd in het verleden een GRUP uitgewerkt met strikte bepalingen over de nabestemming (deels industriegebied en deels natuurgebied) en over de stortmogelijkheden. De huidige stedenbouwkundige voorschriften sluiten het storten van non-ferroslakken uit. Om dat op korte termijn mogelijk te maken is een wijziging van het GRUP vereist, via een geïntegreerd planproces. De Vlaamse Regering hecht daarom haar principiële goedkeuring aan de startnota en procesnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Herstructurering kleigroeve Argex – wijziging’. De bevoegde minister zal de vereiste adviezen inwinnen over deze startnota en de bevolking van de betrokken gemeenten raadplegen en informeren over de inhoud. Argex-Sterhoek zal in samenspraak met de gemeente Zwijndrecht en Kruibeke, het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Waterweg, de beoogde natuurinrichting van het gebied uitwerken en vastleggen in een overeenkomst.

 


Gemeentelijke saneringsplicht afvalwater 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed over de invulling van de gemeentelijke saneringsverplichting voor rioolbeheerders. Het besluit legt openbare dienstverplichtingen vast voor de rioolbeheerders voor de invulling van de saneringsverplichting op het gemeentelijk niveau. Deze zijn nodig voor de verdere uitbouw en optimalisatie van het gemeentelijke rioleringsnet en het goede beheer ervan. De opmaak van een meerjarenplan gekoppeld aan de cyclus voor de opmaak van de gemeentelijke begroting staat centraal en moet enerzijds de rioolbeheerder voldoende flexibiliteit geven en anderzijds de Vlaamse overheid via een efficiënte resultaatgerichte aansturing meer garantie geven voor een verhoogde dynamiek op het terrein. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV, van de Minaraad en van de VVSG.

 


Online platform voor faciliteren tegemoetkomingen ter bevordering van rationeel energiegebruik en -beheer en gebruik hernieuwbare energiebronnen 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na adviezen van de VTC en van de GBA wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het Energiebesluit van 19 november 2010. De wijziging maakt de oprichting mogelijk van een platform om de aanvraag en controle van verschillende doelgroepgerichte maatregelen, waaronder de kortingsbon voor energiezuinige huishoudtoestellen, de gratis energiescan voor huishoudelijke afnemers en de Mijn VerbouwBegeleiding, te faciliteren. Via dit platform worden gegevens uit verschillende administratieve databanken opgehaald, die nodig zijn om de ontvankelijkheid van een aanvraag na te gaan. Het besluit voorziet ook in de verlenging van de verhoogde premie voor nieuw geplaatste isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur of dak- of zoldervloerisolatie in combinatie met de verwijdering van asbest. De premie wordt verlengd voor eindfacturen vanaf 1 januari 2021 en aanvragen ingediend tot en met 31 december 2025. Ook de verhoogde premie voor de plaatsing van zonnepanelen in combinatie met het verwijderen van asbest wordt verlengd. Daarnaast wordt bepaald dat de sloop- en heropbouwpremie structureel wordt verlengd voor wie niet in aanmerking komt voor de federale BTW-verlaging. De premie voor de plaatsing van PV-installaties wordt stopgezet voor PV-installaties die in dienst worden genomen vanaf 1 januari 2024. Aanvragen voor deze premie kunnen weliswaar nog worden ingediend ten laatste tot en met 31 maart 2024. De stopzetting van de PV-premie zal wellicht eind 2023 leiden tot een grote toename van het aantal PV-installaties, waardoor het niet altijd mogelijk zal zijn om binnen de vooropgestelde termijn van negentig dagen een digitale meter te plaatsen. In dat opzicht wordt voorgesteld om deze termijn van negentig dagen voor aanmeldingen tot 31 januari 2024 te verhogen naar honderdtachtig dagen. Dit besluit voorziet ook in de mogelijkheid dat de ontleners van de Mijn VerbouwLening zelf de Mijn VerbouwPremie zullen kunnen aanvragen en aanwenden als vervroegde terugbetaling van de lening, in plaats van dat dit wordt uitgevoerd door de energiehuizen. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de VREG.

 


Verzameldecreet waterwetgeving 2023 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat een aantal omgevingsgerelateerde regelgevingen wijzigt. Het gaat om regelgevingen rond werken aan publieke grachten; voorwaarden voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen op of voor het verkavelen van gronden en de aanwezigheid van een aansluiting op openbare of de aanwezigheid van private zuiveringscapaciteit voor huishoudelijk afvalwater; het lokaal beleid rond hemelwater en droogte en het handhavingskader op de productie, controle en levering van water bestemd voor menselijke aanwending. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV en de Minaraad, van de SARO, van de VVP en van de VVSG.

 


Invoeren Uniform Kotlabel: wijziging Energiedecreet en Vlaamse Codex Wonen 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir en Vlaams minister Matthias Diependaele 

Na adviezen van de VTC en van de GBA wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het Energiedecreet en de Vlaamse Codex Wonen van 2021, om een uniform kotlabel uit te werken waarmee de studentensteden aan de slag kunnen. Het legt tegelijk de basis voor een meldingsverplichting voor eenieder die studentenhuisvesting verhuurt en te huur of ter beschikking stelt. Daarnaast maakt het decreet het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden geconventioneerde huurwoningen te bestemmen voor bijzondere doelgroepen. Het bepaalt ook een decretale basis voor de voorrang voor lokale binding die de Vlaamse Regering zal vaststellen en die de gemeente kan toepassen. Het Energiedecreet wordt aangepast om het mogelijk te maken dat de energiehuizen informatie over Mijn Verbouwlening kunnen doorspelen aan het Agentschap Wonen in Vlaanderen, zodat het de aanvragen voor een subsidie voor geconventioneerde verhuur volledig kan behandelen. Het voorontwerp van wijzigingsdecreet gaat nu voor advies naar de Raad van State.

 


Erkenning landschapsparken Grenzeloos Bocageland, Hart van Haspengouw, Maasvallei, Vlaamse Ardennen en Zwinstreek 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir en Vlaams minister Matthias Diependaele 

In uitvoering van het decreet van 9 juni 2023 over de Vlaamse Parken en de algemene landschapszorg, erkent de Vlaamse Regering de Landschapsparken Grenzeloos Bocageland, Hart van Haspengouw, Maasvallei, Vlaamse Ardennen en Zwinstreek. De Vlaamse Parken is de verzamelnaam van de Nationale Parken Vlaanderen en de Landschapsparken. Het zijn elk erkende gebieden die zich onderscheiden op het vlak van natuur-, landschap- en/of erfgoedwaarden. Met de benaming Vlaamse Parken kan Vlaanderen deze bijzondere gebieden gebundeld benoemen en zich hiermee internationaal positioneren met hun specifieke waarden en hun toeristisch potentieel.

 


Erkenning Nationale Parken 'Brabantse Wouden', 'Hoge Kempen', 'Scheldevallei' en 'Bosland' 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir en Vlaams minister Matthias Diependaele 

De Vlaamse Regering erkent 'Brabantse Wouden', 'Hoge Kempen' 'Scheldevallei' en 'Bosland' als Nationaal Park Vlaanderen, conform het decreet van 9 juni 2023 over de Vlaamse Parken en de algemene landschapszorg. De Vlaamse Parken is de verzamelnaam van de Nationale Parken Vlaanderen en de Landschapsparken. Het zijn elk erkende gebieden die zich onderscheiden op het vlak van natuur-, landschap- en/of erfgoedwaarden. Met de benaming Vlaamse Parken kan Vlaanderen deze bijzondere gebieden gebundeld benoemen en zich hiermee internationaal positioneren met hun specifieke waarden en hun toeristisch potentieel.

 


Verzameldecreet wijzigingen regelgeving over de weg- en waterinfrastructuur en het wegen- en waterbeleid 

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters 

Na adviezen van de MORA, van de GBA en van de VTC, hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met verschillende wijzigingen aan de regelgeving rond weg- en waterinfrastructuur en wegen- en waterbeleid. Het zorgt tegelijk voor de aanpassing van de financieringsregeling voor het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. Over dit voorontwerp van decreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Opheffing terugvorderingstermijn diverse steunmaatregelen Agentschap Innoveren en Ondernemen

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Als gevolg van het arrest van het Hof van Cassatie van 5 mei 2022, heft de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief de terugvorderingstermijn op in diverse steunmaatregelen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het gaat hier over de ecologiepremie, strategische ecologie-investeringen, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/groeisubsidie, hinderpremie openbare werken, bedrijventerreinen, bedrijvencentra/doorgangsgebouwen, Baekelandmandaten, COOCK en de coronasteunmaatregelen. Het arrest stelde dat de voorziene verjaringstermijn van vijf jaar in de steunmaatregel voor kmo-steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten afwijkt van de wettelijke verjaringsregels uit het Oud Burgerlijk Wetboek. Omdat gelijkaardige terugvorderingstermijnen zijn opgenomen in de andere steunmaatregelen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en om alle verwarring en onduidelijkheid hieromtrent te vermijden, wordt de terugvorderingstermijn in deze steunmaatregelen opgeheven.

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 253. Wijnendale – site ex-Lammens

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Het brownfieldconvenant omschrijft het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het ontwerp van Brownfieldconvenant 253. Wijnendale - site ex-Lammens principieel goed, met het oog op het organiseren van een inspraak- en informatiemoment. Het brownfieldproject beoogt de herontwikkeling van een site van ca. 5,2ha van de voormalige pluimveeslachterij Lammens, gelegen aan de rand van Wijnendale (tussen Torhout en Ichtegem), die leegstaat sedert het faillissement (midden 2019). Er wordt voorzien in een herontwikkeling tot een lokaal bedrijventerrein, met afwerking van het woonlint langs de Wijnendale-Stationsstraat en realisatie van een waterzuiveringsinstallatie (RWZI) voor Wijnendale en een deel van Ichtegem aan de westzijde van de Breestraat. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal het inspraakmoment aankondigen en in samenwerking met de betrokken gemeente organiseren.

 


Derde kwartaalrapportage piloottraject digitaal statiegeld

 


Voorkeursalternatief voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘E34-west ter hoogte van de Waaslandhaven’

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 13 oktober 2023