16/05/2022

Beslissingen Ministerraad van 13 mei 2022

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Groenblauwe infrastructuur in de bebouwde omgeving: 10 subsidiebesluiten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

​In het kader van de Blue Deal en het Vlaamse Veerkracht-programma organiseerde de Vlaamse Regering een subsidieoproep 'Groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte'. De subsidieoproep beoogt de meest ambitieuze steden en gemeenten te selecteren in Vlaanderen die een voorbeeld willen zijn voor het onthardings- en vergroeningsbeleid via concrete projecten, beleidsverankering en het opnemen van een ambassadeursrol. In dit kader kent ze nu een subsidie toe aan Antwerpen, Boutersem, Genk, Geraardsbergen, Harelbeke, Izegem, Kontich, Landen, Menen en Vorselaar, voor een totaal bedrag van 9,73 miljoen euro.

 


Bosuitbreidingsdecreet

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van Bosuitbreidingsdecreet. Het decreet past in het bosuitbreidingsplan van de Vlaamse Regering, waarbij de doelstelling is om 4000 ha extra bos te realiseren tegen eind 2024. Het decreet beoogt het aanpassen van de afstandsregels bij bosaanleg in het agrarisch gebied. Het verduidelijken dat bosrandontwikkeling mogelijk is, verhoogt het ruimtelijk rendement voor bosuitbreiding zonder meer gronden te moeten innemen. Tegelijk is het belangrijk om de bescherming van bestaande bossen niet uit het oog te verliezen. Daarvoor komt er een wijziging in het mechanisme van boscompensatie, dat vlotter zal gerealiseerd worden. Er komt ook een duidelijk kader voor het beheer van openbare natuurterreinen, die geen eigendom zijn of in volledig beheer zijn bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Ook het maken van vuur en het roken in natuurgebieden wordt geregeld, en de strafrechtelijke bescherming van bossen versterkt. Dit ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting
Advies VVSG Advies Minaraad Advies RvS

 


Ruilverkavelingen van landeigendommen bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

​Met het oog op het verlijden van de akte van de ruilverkaveling bij uitvoering van grote infrastructuurwerken ‘A11’ zijn er nog een aantal technische aanpassingen nodig die er hoofdzakelijk in bestaan om de besluiten die door de Vlaamse Regering werden genomen omtrent de ruilverkavelingswet van 1970 van overeenkomstige toepassing te verklaren op de ruilverkavelingswet van 1976. Deze bepalingen werden destijds niet opgenomen omdat er op dat moment geen projecten 'ruilverkaveling bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken' stonden gepland of in uitvoering waren. De Vlaamse Regering keurt daarom principieel een besluit goed dat de ontbrekende uitvoeringsbepalingen voorziet. De belangrijkste wijziging bestaat erin dat ook voor 'ruilverkaveling bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken' bepaalde verschuldigde sommen niet betaald moeten worden door het ruilverkavelingscomité, de eigenaars, de vruchtgebruikers of de pachters wanneer het bedrag ervan kleiner is dan 20 euro. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Voorontwerp van decreet over de optimalisatie van de omgevingshandhaving

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

​De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de optimalisatie van de omgevingshandhaving. Het decreet wil een aantal 'quick wins' realiseren om tot een verbeterde handhaving te komen op het terrein. Het zorgt voor de optimalisatie of toevoeging van enkele handhavingsinstrumenten milieu en ruimtelijke ordening, wat een efficiëntere toepassing en ruimere handhavingsmogelijkheden mogelijk maakt. Daarbij worden de handhavingsregels milieu en ruimtelijke ordening op elkaar afgestemd. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, van de Minaraad, van de SARO, van de VVSG en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC).

Nota aan de Vlaamse Regering Voorontwerpdecreet Memorie van Toelichting

 


Haven van Antwerpen-Brugge: subsidie uitbereiding warmtenet Antwerpen-Noord

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

​De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 719.700 euro aan de Haven van Antwerpen-Brugge nv voor een strategische uitbreiding van het warmtenet Antwerpen-Noord. Ze rekent daarvoor 215.910 euro aan op het Energiefonds en 503.790 euro op de algemene energiemiddelen na herschikking uit de klimaatprovisie. In 2019 kreeg Fluvius System Operator cvba en het Havenbedrijf Antwerpen nv al een subsidie voor het hoofdnet van een warmtenet vanuit de afvalverbrandingsinstallatie van Indaver in het noorden van Antwerpen naar industriële afnemers en sociale huisvesting. Dit warmtenet zal leiden tot een effectief transport naar Boortmalt en een hoofdtransportleiding naar de binnenstad van Antwerpen. Die transportleiding wordt verder uitgebreid met een distributienet voor de warmtelevering aan de sociale huisvestingswijken Rozemaai en Luchtbal en andere residentiële klanten in Ekeren.

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 13 mei 2022