16/01/2023

Beslissingen Ministerraad van 13 januari 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Plan Vlaamse Veerkracht: dossiernummer 32

Mededeling aan de Vlaamse Regering

Blue Deal: subsidiëring projecten hergebruik hemelwater Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie in het kader van de projectoproep “Blue Deal Circulair Water hergebruik hemelwater” aan drinkwaterbedrijf PIDPA voor het project Markt Vorselaar Materiële rechtzetting.

 


GRUP 'GEN-spoor (L124) en fietssnelweg (F207)' in Linkebeek en Sint-Genesius-Rode

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘GEN-spoor (L124) en fietssnelweg (F207)’ in Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. Het geïntegreerde planningsproces heeft als doelstelling het optimaliseren van het GEN-netwerk door de uitbreiding van spoorlijn L124 van 2 naar 4 sporen en door de fietssnelweg te optimaliseren en te bundelen met de geplande spooruitbreiding. Hierbij wordt de nodige ruimte voorzien voor de uitbreiding van het spoor, worden de bestaande haltes geoptimaliseerd, het openbaar domein verbeterd en wordt ingezet op landschappelijke inpassing en buffering van de spoorweg en de fietssnelweg. Het planproces verloopt in nauw overleg met de lokale besturen en andere betrokken initiatiefnemers, om zo tot een kwalitatief en gedragen plan te komen. Het GRUP wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage I. Verordenend Grafisch Plan
Bijlage II. Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Bijlage IIIa. Toelichtingsnota Bijlage IIIb. Toelichtingsnota kaarten
Bijlage IV. Register met de percelen Bijlage V. Toelichtingsnota Ontwerp Milieueffectenbeoordeling Bijlage VI. Toelichtingsnota Motivatienota
Bijlage VII. Toelichtingsnota GEN-spoor en fietssnelweg Bijlage VIII. Toelichtingsnota Quick-scan MKBA Landschapsstudie Bijlage IX Toelichtingsnota Studie GEN-spoor

 


Nota aan het Overlegcomité: 'Verzoek tot uitbreiding pakket flankerende (compensatie)maatregelen bij Ventilus'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ventilus (GRUP Ventilus) moet, conform de startnota van 29 maart 2019 van de vorige Vlaamse Regering, de nodige planologische basis bieden voor het project Ventilus dat voorziet in een tweede 380kV hoogspanningsverbinding in West-Vlaanderen vanuit Brugge naar het bestaande 380kV-net rond Izegem/Avelgem en in een nieuw onderstation om onthaalcapaciteit te creëren voor aansluitingen via de kust. De Vlaamse Regering stelde in haar doorstartbeslissing van 18 november 2022 met betrekking tot het GRUP Ventilus een steviger pakket flankerende maatregelen voor als randvoorwaarde voor de verdere uitvoering van de bovengrondse Ventilusverbinding en aan de definitieve goedkeuring van het GRUP. De Vlaamse Regering beslist nu het Verzoek tot uitbreiding van het pakket flankerende (compensatie)maatregelen bij het GRUP Ventilus te agenderen op het Overlegcomité.

Nota aan de Vlaamse Regering Nota aan het Overlegcomité

 


Beëindiging van brownfieldconvenant 171. Waarschoot - Kapellestraat

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet zorgde voor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten, dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader beslist de Vlaamse Regering nu om het brownfieldconvenant 171. Waarschoot - Kapellestraat te beëindigen, omdat de doelstellingen uit het brownfieldconvenant zijn behaald.

 


Seine Schelde – Rivierherstel Leie: rapportering intendanten en verlenging van de opdracht

mededeling aan de Vlaamse Regering

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 13 januari 2023