16/05/2023

Beslissingen Ministerraad van 12 mei 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Verwerping beroep tegen besluit Dilsen-Stokkem over definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijnplan en innameplan voor opname grondstrook in openbaar domein voor zijstraat Pannenhuisstraat 

Op voorstel van minister-president Jan Jambon 

De Vlaamse Regering verwerpt het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van de stad Dilsen-Stokkem van 10 oktober 2022 over de definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan en innameplan rond de opname van een grondstrook in het openbaar domein voor een zijstraat van de Pannenhuisstraat.

 


Actualisering Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 

Op voorstel van minister-president Jan Jambon, viceminister-president Hilde Crevits, viceminister-president Bart Somers, viceminister-president Ben Weyts, Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele, Vlaams minister Lydia Peeters, Vlaams minister Benjamin Dalle en Vlaams minister Jo Brouns 

Artikel 14 van de Europese Verordening over de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, vereist dat elke lidstaat uiterlijk op 30 juni 2023 een ontwerp actualisering van het laatst ingediende Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) bij de Europese Commissie indient, of tenminste aan de Europese Commissie toelicht waarom het meest recente geïntegreerde Energie- en Klimaatplan plan niet geactualiseerd hoeft te worden. Ook op Vlaams niveau werd beslist om het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) te actualiseren. Deze actualisatie moet gezien worden als de Vlaamse bijdrage aan de actualisatie van het nationale plan. De Vlaamse Regering keurt daarom het geactualiseerde (ontwerp) Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021- 2030 goed, dat later aan de Europese Commissie zal worden genotificeerd als onderdeel van het (ontwerp) Belgische nationale Energie- en Klimaatplan 2021-2030. Op basis van dit nationale plan zal de Europese Commissie lidstaatspecifieke aanbevelingen geven, waarna uiterlijk op 30 juni 2024 een finaal nationaal plan moet worden ingediend. Het geactualiseerde VEKP bevat tal van concrete maatregelen binnen verschillende sectoren om de doelstellingen en streefcijfers op vlak van reductie van broeikasgassen in de verschillende sectoren, verhoging van de energie-efficiëntie en het aandeel hernieuwbare energie te realiseren. Daarnaast omvat het plan maatregelen omtrent de dimensies energiezekerheid en interne energiemarkt, energiearmoede, onderzoek, innovatie en concurrentievermogen. De maatregelen die opgenomen zijn in dit plan zullen volgens de geactualiseerde prognoses leiden tot een reductie van 39,1% in 2030 ten opzichte van de herrekende 2005 emissies. Over het VEKP wordt het advies ingewonnen van de SERV, de Minaraad, de SALV, de MORA en het Opvolgpanel VEKP. Het wordt ook bezorgd aan de Nationale Klimaatcommissie en ENOVER.

Bis-Visienota aan de Vlaamse Regering Ontwerp Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030

 


Afspraken omtrent aanduiding bevoegde autoriteiten binnen België in kader uitbreiding emissiehandelssysteem: nota aan Overlegcomité 

Op voorstel van minister-president Jan Jambon en Vlaams minister Zuhal Demir

Via een herziening van een Europese Richtlijn tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten wordt enerzijds het bestaande emissiehandelssysteem (voor vaste installaties en luchtvaart) uitgebreid naar de scheepvaart en wordt anderzijds een nieuw emissiehandelssysteem ingevoerd voor de sectoren gebouwen, wegtransport en bijkomende sectoren. Via een andere Europese Verordening wordt daarnaast een mechanisme vastgesteld voor koolstofcorrectie aan de grens. Voor het verder uitwerken van deze Europese regelgeving in Belgisch recht, moeten tijdig afspraken gemaakt worden over het aanduiden van de bevoegde/administrerende autoriteiten binnen België. Daarom beslist de Vlaamse Regering een nota ter zake te agenderen op de eerstvolgende vergadering van het Overlegcomité.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering Nota aan het Overlegcomité

 


Sectorprotocollen asbestveilige scholen 2023-2026 

Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts en Vlaams minister Zuhal Demir 

Met de strategische doelstelling 'Samen naar een asbestveilig Vlaanderen in 2040' onderschreef de Vlaamse Regering in 2018 het actieplan Asbestafbouw. In dit kader keurt ze nu de sectorprotocollen 'asbestveilige scholen 2023-2026' goed. Met deze sectorprotocollen wordt er verder ingezet op het asbestveilig maken van onze Vlaamse scholen, door het asbest versneld in kaart te brengen en de scholen te begeleiden en ondersteunen voor asbestverwijdering. Binnen de regeling van de sectorprotocollen zullen de onderwijskoepels hun leden stimuleren om uiterlijk tegen 31 december 2030 over een asbestattest te beschikken en een investeringsplan op te maken om de noodzakelijke asbestverwijderingen tijdig te realiseren en zo uiterlijk tegen 2040 een asbestveilige toestand te bekomen.

 


Voorontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet, wat betreft netbeheer, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energieproductie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na aanmelding bij de Europese Commissie en na advies van de SERV, de Minaraad, de VREG en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC), hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat zorgt voor verschillende wijzigingen aan het Energiedecreet, rond netbeheer, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energieproductie. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting
Advies SERV-Minaraad Advies VREG Advies wetgeving VTC
Advies gegevensbeschermingsautoriteit    

 


Oproep sectorfederatieovereenkomst voor bevorderen energie-efficiëntie maatregelen binnen niet energie-intensieve vestigingen van niet-commerciële instellingen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering neemt kennis van de ministeriële oproep voor het afsluiten van sectorfederatieovereenkomsten. Die moeten het uitvoeren van energie-efficiëntie verbeterende maatregelen binnen de niet energie-intensieve vestigingen van de leden van de niet-commerciële instellingen bevorderen. Om dit mogelijk te maken zal de niet-commerciële instelling binnen het kader van de sectorfederatieovereenkomst ontzorging aanbieden aan de leden voor het uitvoeren van energie-efficiëntie verbeterende maatregelen. Elke niet-commerciële instelling met leden in de doelgroep van de sectorfederatieovereenkomst kan maximaal één sectorfederatieovereenkomst afsluiten. Voor deze oproep wordt een totaalbudget van 2 miljoen euro uit het Energiefonds voorzien.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering MB

 


Aanpassing subsidiëring rioleringsprojecten 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering besliste op 9 december 2022 haar besluit over de subsidiëring van de werken, vermeld in het decreet over het integraal waterbeleid, op korte termijn te laten analyseren, om zo te komen tot een snellere en meer eenvoudige besteding van het jaarlijks voorziene budget voor de subsidiëring van rioleringsprojecten. Op basis van deze analyse wijzigt de Vlaamse Regering principieel dat subsidiebesluit. De aanpassingen betreffen het vaststellen van een duidelijke tijdslijn voor de subsidiedossiers met mogelijkheid tot uitstel in uitzonderlijke omstandigheden, gekoppeld aan een vermindering van 5% per begonnen jaar dat de voorziene tijdslijn overschreden wordt; en enkele administratieve vereenvoudigingen en verduidelijkingen. Dit wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Afstandsregels pluimveestallen en monitoringsvoorwaarden ammoniakemissiearme stalsystemen: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na advies van de SERV, de Minaraad en de SALV, keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit goed dat een rechtsgrond voorziet voor de elektronische monitoring van ammoniakemissiearme stalsystemen. Het gaat daarbij in hoofdzaak over de monitoring van luchtwassystemen. Daarnaast wijzigt het besluit de afstandsregels van pluimveestallen, zoals vervat in VLAREM II, waarbij de oorspronkelijke afstandsregels worden hersteld, nadat de versoepeling onwettig was bevonden door de Raad van State. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Verslag aan de Vlaamse Regering
Advies SERV Advies Minaraad Advies SALV
Bijlage Plan MER-screening Bijlage Bijlage 

 


Vaststelling algemene erkennings-, uitvoerings- en subsidiëringsvoorwaarden LEADER-gebieden plattelandsontwikkeling 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Op Europees niveau ontstond LEADER begin jaren ‘90 als een innovatieve methode om aan plattelandsbeleid te doen. LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale), is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbij lokale gemeenschappen zelf aan zet zijn om de lokale noden, relevante ontwikkeldoelstellingen en gewenste acties te formuleren. Via een bottom-up aanpak worden er, in daartoe afgebakende plattelandsgebieden, gebiedsgerichte visies op lange termijn, de zogenaamde Lokale Ontwikkelingsstrategieën (LOS), opgesteld en uitgevoerd. Plaatselijke publiek-private samenwerkingsverbanden, de zogenaamde Lokale Actiegroepen (LAG), creëren en realiseren deze lokale ontwikkelingsstrategieën. De Vlaamse Regering keurt nu principieel een besluit goed dat de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor LEADER-gebieden, hun lokale actiegroep (LAG) en de opmaak en uitvoering van de lokale ontwikkelingsstrategieën (LOS) vaststelt. De financiering van de LEADER-interventies gebeurt gezamenlijk door Europa, Vlaanderen en de vijf Vlaamse provincies. In het Vlaams GLB strategisch plan is er voor deze interventies in de periode 2023 – 2027 een totaalbudget van 50,58 miljoen euro voorzien waarvan 25,27 miljoen euro gecofinancierd wordt vanuit de Europese Unie. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de VTC, de GBA en daarna van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Definitieve vaststelling GRUP Drinkwaterleiding Viersel-Walem 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Drinkwaterleiding Viersel-Walem' op het grondgebied van Zandhoven, Nijlen, Lier, Duffel en Rumst. Het geïntegreerd planproces wil een drinkwaterleiding realiseren met grote doorvoercapaciteit tussen de grootste productiecentra van drinkwater en bijhorende toevoerdrinkwaterleidingen in functie van de versterking en verduurzaming van het Vlaamse drinkwaternet.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS
Bijlage I: Grafisch Plan Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften Bijlage IIIa: toelichtingsnota (tekst)
Bijlage IIIa: toelichtingsnota (kaarten) Bijlage IV: plan-MER  

 


Tariefregulering integrale drinkwaterfactuur: optimalisaties tariefmethodologie 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit over de tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur. Bedoeling is een aantal optimalisaties aan de tariefmethodologie voor drinkwater door te voeren. Het stelt de waterregulator in staat om een nauwere opvolging van investeringen uit te voeren. Het bevat ook een meer correcte indexberekening en een verbeterde gegevensrapportering door de waterbedrijven.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS

 


Omzetting Europese Richtlijn vermindering effecten bepaalde kunststofproducten op het milieu: wijzigingsbesluit 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen (Vlarema 9) en andere milieubesluiten om de Europese Richtlijn rond vermindering van effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu deels om te zetten in Vlaamse regelgeving. Er komt een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor vistuig en een uitbreiding van de regelgeving voor herbruikbare recipiënten op evenementen om een verdere daling in het gebruik van eenmalige plastic bekers te realiseren.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Verslag aan de Vlaamse Regering Advies RvS

 


Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor publiciteitsinrichtingen: vernieuwd besluit 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De vandaag geldende regels rond reclame en publiciteit zijn op verschillende vlakken verouderd en houden onvoldoende rekening met evoluties in de wijze waarop publiciteit gevoerd wordt. De Vlaamse Regering stelt daarom, na advies van de Raad van State, definitief een ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor publiciteitsinrichtingen vast, ter vervanging van verouderde en complexe regelgeving uit de jaren ‘30 en ’50 van vorige eeuw. Deze publiciteitsverordening voorziet in een eenvoudige en uniforme regeling rond publiciteitsinrichtingen, rekening houdend met moderne vormen van publiciteit en met aspecten van verkeersveiligheid.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Verslag aan de Vlaamse Regering Advies RvS

 


'Standpuntbepaling Europese Natuurherstelwet': nota aan het Overlegcomité 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering keurt de nota aan het Overlegcomité goed om tot een Belgisch standpunt te komen over de Europese Natuuurherstelwet. Vlaanderen wil de overige entiteiten vragen om in een Belgisch standpunt rekening te houden met haar bezorgdheden, zoals gepubliceerd op 21 april 2023. Vlaanderen is een voorstander van een natuurherstelwet waarin bestaande engagementen verder worden uitgewerkt, mits de concurrentiepositie van ondernemingen gevestigd in Vlaanderen en andere kleine, dicht bevolkte lidstaten geen disproportionele nadelige effecten ondervindt omwille van een door die Natuurherstelwet aangetast level playing field. De minister-president van de Vlaamse Regering zal de nota agenderen op het eerstvolgende Overlegcomité.

Nota aan de Vlaamse Regering Nota aan het Overlegcomité Bijlage                                  
Bijlage Bijlage  

 


Subsidies beheerovereenkomsten gefinancierd via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Beheerovereenkomsten zijn vrijwillige contracten die landbouwers kunnen sluiten met de overheid om de natuur, het milieu en het landschap op hun bedrijf te bevorderen. In ruil voor het naleven van vastgelegde voorwaarden en het uitvoeren van maatregelen uit hun contract krijgen ze jaarlijks een vergoeding. Het contract duurt in principe vijf jaar. De huidige Vlaamse regelgeving moet nu aangepast worden aan de nieuwe Verordening voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. De beheerovereenkomsten vormen een onderdeel van het GLB strategisch plan. De Vlaamse Regering keurt daarom, na het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en van de Raad van State, nu definitief het besluit goed met de modaliteiten voor het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten die worden gefinancierd via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies wetgeving VTC
Advies RvS Standaardadvies Gegevensbeschermingsautoriteit Bijlage 2

 


Projectoproep 'Lokale Gebiedsdeal Droogte 2.0' 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het lanceren van de projectoproep 'Lokale Gebiedsdeal Droogte 2.0'. Voor deze oproep is een budget van maximaal 5 miljoen euro voorzien, om maximaal vijf Lokale Gebiedsdeals Droogte te ondersteunen met een subsidie van 1 tot 2 miljoen euro per Lokale Gebiedsdeal Droogte (maximaal 75% van de totale uitvoeringskost van de Lokale Gebiedsdeal). De oproep kadert binnen de Blue Deal en het Vlaams Klimaatadaptatieplan. Met Lokale Gebiedsdeals wil Vlaanderen meer complexe lokale projecten voor groenblauwe dooradering, ontharding, waterinfiltratie en natte natuur volop kansen geven binnen haar ruimtelijke processen, zowel in de open als in de bebouwde omgeving. De doelgroep van de oproep Lokale Gebiedsdeals zijn de samenwerkingsverbanden die vandaag reeds bestaan en hun schouders zetten onder de uitvoering van de Vlaamse ruimtelijke processen.

Nota aan de Vlaamse Regering Subsidiereglement Dept Omgeving

 


Combineren van agromilieuklimaatmaatregelen, ecoregelingen en beheerovereenkomsten landbouw 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir en Vlaams minister Jo Brouns 

Sinds 1 januari 2023 is het nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van toepassing. Het nieuwe rechtskader voorziet de verplichting om ecoregelingen te voorzien binnen pijler I, en agromilieuklimaatmaatregelen en beheerovereenkomsten binnen pijler II. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed dat bepaalt welke combinaties van deze maatregelen mogelijk zijn op een perceel.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Adviesaanvraag RvS

 


Voorontwerp van decreet over Vlaamse erfgoednetwerken

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over Vlaamse Erfgoednetwerken. Het decreet moet een solide rechtsbasis bieden voor het samenwerken met en het ondersteunen van organisaties die instaan voor het beheer, de exploitatie en de ontsluiting van een netwerk van iconische, Vlaamse erfgoedlocaties. Die organisaties moeten aan de hand van erfgoed, erfgoedzorg en erfgoedontwikkeling het verhaal van Vlaanderen brengen. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SARO en daarna van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Voorontwerp Decreet Memorie van Toelichting

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 12 mei 2023