15/06/2020

Beslissingen Ministerraad van 12 juni 2020

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Overeenkomsten Vlabotex vzw: vaststelling termijn overdracht verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of -sanering

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een besluit goed waardoor een saneringsplichtige tot en met 30 april 2024 met Vlabotex vzw een overeenkomst kan sluiten tot overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering. Het besluit voorziet een nieuwe aanmeldingsperiode om aan potentieel geïnteresseerden en de eigenaars die in de toekomst alsnog geconfronteerd zullen worden met de verplichting om tot een beschrijvend bodemonderzoek en eventuele bodemsanering over te gaan alsnog de gelegenheid te bieden om met Vlabotex vzw een overeenkomst voor overdracht van de saneringsplicht te sluiten.

 


Addendum 1 bij Brownfieldconvenant 80. Kortrijk - Blekerij & Weide

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering Addendum 1 goed bij het Brownfieldconvenant 80. Kortrijk - Blekerij & Weide. Het addendum regelt de toetreding van CAAAP en Artes Terra en omschrijft de verbintenissen van deze partijen.   

 


COVID-19: verlening termijnen omgevingsmateries

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Door de uitbraak van het coronavirus is een zeer ernstige noodsituatie ontstaan. Het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid voorziet daarom dat de Vlaamse Regering regels kan uitwerken om proceduretermijnen op te schorten of te verlengen of om procedurele of administratieve verplichtingen tijdelijk aan te passen. Omdat het niet halen van bepaalde uitvoeringstermijnen dwingende en ingrijpende gevolgen heeft (verbeuren van dwangsommen, terugvorderen van subsidie, vervallen van erkenningen, …) en om in lopende dossiers op korte termijn rechtszekerheid te kunnen bieden, beslist de Vlaamse Regering om de termijnen te verlengen voor omgevingsmateries. Het gaat om de verlenging van enkele dwingende vervaltermijnen rond een aantal omgevingsmateries (omgevingshandhaving, erkenningen en subsidiëring).  

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval: ontwerp van addendum referentiejaar zwerfvuildoelstellingen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt het addendum aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Het addendum past het referentiejaar voor de nulmeting voor de doelstelling rond de totale hoeveelheid zwerfvuil aan van 2013 naar 2015, nadat 2013 statistisch onbetrouwbaar is gebleken. Voor 2015 zijn meer correcte cijfers beschikbaar die dichter bij de start van de planperiode liggen. De Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving zal het addendum bij uittreksel bekend maken in het Belgisch Staatsblad, op de website van OVAM plaatsen en ter inzage leggen bij de OVAM, de provincies en de gemeenten.   

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage

 


Walstroomvoorzieningen binnenscheepvaart: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Walstroom, ook wel onshore power supply of OPS genoemd, is een techniek die moet bijdragen tot reductie van de milieu-impact van (zee)schepen. Wanneer schepen aangemeerd liggen hebben zij elektriciteit nodig voor laden, lossen, verwarming, verlichting en andere activiteiten aan boord. Normaal gezien wordt deze stroom voorzien door hulpmotoren die CO2 en andere luchtvervuilende stoffen uitstoten en voor lawaaihinder kunnen zorgen. In het concept van walstroom wordt het schip aangesloten op het lokale elektriciteitsnet om deze negatieve effecten te elimineren. De Vlaamse Regering wijzigt nu principieel haar besluit dat de noodzakelijke technische specificaties en Europese normen over de voorziening van elektrische stroom aan de wal voor zeeschepen of binnenschepen aanbrengt in de regelgeving. Het gaat om de omzetting van Europese regelgeving ter zake. Over het wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.  

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Milieuvriendelijke scheepvaart: standpuntbepaling

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stemt in met het koninklijk besluit over milieuvriendelijke scheepvaart. Het besluit streeft ernaar diverse regels in verband met het verminderen van de milieueffecten door de scheepvaart te implementeren, voorziet een actualisatie van en een stroomlijning met de begrippen uit het Scheepvaartwetboek, en bevat enkele nieuwe bepalingen die uitvoering geven aan bepalingen van het Belgisch Scheepvaartwetboek en het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (MARPOL-verdrag).  

Nota aan de Vlaamse Regering

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 12 juni 2020