15/01/2024

Beslissingen Ministerraad van 12 januari 2024

Krant_legislation
Terug naar artikeloverzicht

Lokaal bouwshiftfonds: financiële tussenkomst in de planschadevergoeding

Op voorstel van viceminister-president Gwendolyn Rutten, Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering legde met de Conceptnota Bouwshift de basis voor een tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap ter ondersteuning van steden en gemeenten in het kader van planschade bij ruimtelijke uitvoeringsplannen die uitvoering geven aan de bouwshiftopgave (‘BRV-fonds/tak Lokaal Bouwshiftfonds’). In dit kader keurt ze nu principieel een besluit goed dat de financiële tussenkomst regelt bij planschadevergoedingen ten gevolge van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die een herbestemming doorvoeren naar openruimtebestemmingen. Het besluit voorziet ook een tijdelijke verderzetting van de bestaande ondersteuning van gemeenten en provincies bij planschadedossiers in het kader van signaalgebieden, waarvoor de nodige middelen waren voorzien in het Rubiconfonds vooraleer deze werd ingekanteld in het BRV-fonds. Het betreft een uitdovende regeling, aangezien het enkel gaat om planschades die worden uitbetaald ten gevolge van een gerechtelijke uitspraak in het kader van gemeentelijke of provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in signaalgebieden. Van zodra een ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig is vastgesteld na de inwerkingtreding van het Instrumentendecreet (voor wat betreft de compenserende vergoedingen), zal de nieuwe regeling van toepassing zijn en zal er bijgevolg niet meer voorzien worden in een financiële tussenkomst voor planschades bij provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Raad voor Betwistingen van Studievoortgangsbeslissingen: wijzigingsbesluit regularisatiemogelijkheid verzoekschrift

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Door de inkanteling van de Raad voor Betwistingen van Studievoortgangsbeslissingen (R. Stvb) onder de koepel van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges, is het Procedurebesluit van toepassing op de rechtspleging van de R.Stvb. Daardoor moeten alle verzoekschriften voldoen aan de vormvereisten van het Procedurebesluit. De Vlaamse Regering keurt daarom, na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed dat de procedureregeling qua regularisatiemogelijkheden van het verzoekschrift bij de Raad voor Betwistingen van Studievoortgangsbeslissingen in lijn brengt met de andere Vlaamse bestuursrechtscolleges.

 


Preventie en herstel van milieuschade door vervoer van uitheemse planten- en diersoorten en van afvalstoffen: standpuntbepaling

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van koninklijk wijzigingsbesluit over de preventie en het herstel van milieuschade door het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht van uitheemse planten- en diersoorten en van afvalstoffen. Ze koppelt wel enkele juridische bedenkingen aan dit positief advies. De wijziging aan het koninklijk besluit moet zorgen voor een correcte omzetting van de Europese regelgeving over milieuaansprakelijkheid rond het voorkomen en herstellen van milieuschade. Daarbij komt er een uitbreiding van de categorieën personen die bij de bevoegde instantie opmerkingen kunnen indienen en kunnen verzoeken om maatregelen te treffen bij een onmiddellijke dreiging van milieuschade of bij reeds voorgedane milieuschade.

 


Kleinhandelsvergunning: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Jo Brouns

Bij decreet van 7 juli 2023 werden wijzigingen doorgevoerd aan het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet over de omgevingsvergunning in verband met de vergunningsplicht voor kleinhandelsactiviteiten. Deze bepalingen treden pas in werking op de datum die de Vlaamse Regering bepaalt. Het wijzigingsdecreet integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) wijzigt de definities van een kleinhandelsbedrijf en een handelsgeheel en voegt nieuwe categorieën van kleinhandelsactiviteiten toe. Er worden voorwaarden opgenomen over de samenstelling van het Comité voor Kleinhandel, en het toepassingsgebied van de vergunningsplicht en de handhavingsbevoegdheden van de lokale besturen worden uitgebreid. Reeds verleende omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden van rechtswege herleid naar de nieuwe categorieën vanaf de datum van inwerkingtreding van artikel 4 van het wijzigingsdecreet IHB. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat de datum van inwerkingtreding van de artikelen 4 en 6 van het wijzigingsdecreet vastlegt, en bekrachtigt de aangepaste aanvraagformulieren W1 (kleinhandelsactiviteiten) en E1ter (mobiliteitstoets detailhandel) voor de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten. Daarnaast worden enkele louter technische en terminologische aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van wijzigingen in de regelgeving rond publiciteitsinrichtingen, de watertoets en de omzendbrief rond inplanting van windturbines.

 


Herverdeling provisie onverwachte gebeurtenissen met het oog op de correcte aanrekening van de ‘Mijn Verbouwpremie’

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering beslist voor het begrotingsjaar 2023 tot herschikking van middelen vanuit de provisie voor onverwachte gebeurtenissen bij Financiën & Begroting met het oog op de correcte aanrekening van de 'Mijn Verbouwpremie'. Het gaat om een bedrag van 22,5 miljoen euro.

 


Beëindiging Brownfieldconvenant 138. Beveren Leie - Grote Heerweg

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten, dat rechten doet ontstaan op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader beslist de Vlaamse Regering tot de beëindiging van het Brownfieldconvenant 138. Beveren Leie - Grote Heerweg, omdat de doelstellingen zijn behaald.

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 12 januari 2024