Terug naar artikeloverzicht

Terugbetaalbare voorschotten als modaliteit voor innovatie- en economische ondersteuning: aanpassing steunbesluiten VLAIO

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De financiële steunverstrekking aan ondernemingen vanuit het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) gebeurt nu quasi uitsluitend via subsidies. Het gebruik van steun in de vorm van terugbetaalbare voorschotten moet volgens de Europese regelgeving worden bevorderd, omdat dit soort risicodelende instrumenten aanzienlijk bijdraagt tot het versterkte stimulerende effect van steun. De Vlaamse Regering beslist daarom principieel haar steunbesluiten aan te passen zodat het gebruik van terugbetaalbare voorschotten als modaliteit voor innovatie- en economische ondersteuning in het VLAIO-instrumentarium mogelijk wordt. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Grindfonds: project Grindspoor & De Wissen in de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en As

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Op basis van het Grinddecreet vraagt het Grindcomité goedkeuring aan de Vlaamse Regering van de projectnota ‘Grindspoor & De Wissen’ als kader voor de besteding van de nog resterende ‘middelen uitrusten – berggrindwinningen’ binnen het Grindfonds voor projecten in de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en As. Conform de begrotingen van het Grindcomité betreft dit in totaal een bedrag van ongeveer 740.300 euro dat via de projectnota een bestemming krijgt ter uitvoering van de diverse deelprojecten. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de projectnota; en bevestigt ze de aanwending door het Grindcomité van de ‘reguliere middelen – berg’ voor uitvoering van alle acties van het deelproject 1.1 ‘Windelsteengroeve’ en van de actie 'natuurverbinding (Kolenspoorzate open natuurverbinding)'. Ze keurt de integrale besteding goed van alle nog beschikbare middelen ten behoeve van het uitrusten van de berggrindgebieden in de deelprojecten en -acties zoals omschreven in de projectnota ‘Grindspoor & De Wissen’.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage

 


Landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt diverse bepalingen in haar besluit tot vaststelling van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Verspreid in het projectgebied liggen een aantal erfgoedrelicten van de baksteennijverheid. Zo zijn er de tunnels die werden aangelegd onder wegen en spoorlijnen voor het transport van uitgegraven klei van de groeves naar de droogloodsen langs de Schelde. Het landinrichtingsplan voorziet in het herstel en het zichtbaar maken van de aanwezige erfgoedelementen om de Rupelstreek met het verhaal over de baksteennijverheid op toeristisch-recreatief vlak op de kaart te zetten. De wijziging omvat een verschuiving van de voorziene middelen voor maatregel 2.3.2 'herstel tunnelfront Paardenstal' naar maatregel 2.3.5 'renovatie tunnel nr. 38'. Het herstel van het tunnelfront 'Paardenstal' werd reeds met eigen middelen uitgevoerd door het Regionaal Landschap Rivierenland vzw en wordt bijgevolg geschrapt uit het landinrichtingsplan. De vrijgekomen middelen kunnen worden ingezet voor de renovatie van tunnel 38. Na de uitvoering van de eerste herstellingswerken is hier namelijk gebleken dat door de slechte staat van de stenen en de voegen, de kosten voor de herstelling hoger zullen zijn dan geraamd.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage Bijlage

 


Wijziging Bodem-, Mest- en decreet over duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen: opheffing administratieve beroepen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na het advies van de Minaraad, de SERV en de SALV, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het Bodemdecreet, het Mestdecreet en het decreet over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, wat betreft het opheffen van administratieve beroepsmogelijkheden. In een aantal materies die voornamelijk een zeer technische beoordeling vragen van de administratie wordt de mogelijkheid om administratief beroep in te stellen opgeheven, hetgeen minder en kortere procedures oplevert. Wat het Bodemdecreet betreft, gaat het om beroepen tegen beslissingen van de OVAM, behalve deze tegen de conformverklaring van het (beperkt) bodemsaneringsproject en tegen de vaststelling van de voorwaarden en de termijn voor het uitvoeren van de bodemsaneringswerken. Wat het Materialendecreet betreft, wordt het beroep tegen de beslissingen van de OVAM over het afleveren van een grondstofverklaring opgeheven. Wat het Mestdecreet betreft, worden de administratieve beroepen bij de Vlaamse Regering tegen alle beslissingen van de Mestbank rond (T)NER (nutriëntenemissierechten) afgeschaft. Eveneens wordt de in het Mestdecreet voorziene mogelijkheid voor de Vlaamse Regering om nadere regels te bepalen voor het organiseren van een administratieve beroepsprocedure tegen de beslissingen van de Mestbank tot schorsing of intrekking van de erkenning van erkende mestvoerders en van erkende verzenders, expliciet geschrapt. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Memorie Ontwerpdecreet
Advies Minaraad Advies SALV  

 


Invoeren retroactieve investeringspremie eigenaars zonnepanelen waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Door een arrest van het Grondwettelijk Hof wordt de virtuele terugdraaiende teller in zijn geheel geschrapt. De Vlaamse Regering wijzigt daarom nu principieel haar Energiebesluit, voor wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor eigenaars van zonnepanelen waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt. Zo wordt aan de eigenaars van zonnepanelen die voor 1 januari 2021 in dienst werden genomen het recht op een premie gegeven. De door het arrest gevatte eigenaars van zonnepanelen komen in aanmerking voor een retroactieve investeringspremie op basis van de berekende steun die nodig is om een rendement van 5% te bekomen voor een referentie-installatie. De hoogte van de retroactieve investeringspremie is onder meer afhankelijk van het jaar van indienstname, het jaar van de plaatsing van de digitale meter, het piekvermogen van de zonnepaneleninstallatie, de lengte van de periode dat men van de terugdraaiende teller heeft kunnen genieten, de reeds genoten overheidssteun, en het prosumententarief. Eigenaars van zonnepanelen die reeds een digitale meter hebben, kunnen de retroactieve investeringspremie aanvragen binnen een termijn van zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit. Voor eigenaars waar momenteel nog geen digitale meter is geplaatst, moet de aanvraag gebeuren binnen een termijn van zes maanden volgend op de plaatsing van een digitale meter. Als flankerend beleid worden de premiemodaliteiten en de premiehoogte van de batterijpremie aangepast en worden de batterijpremie en warmtepompboilerpremie verlengd tot in 2024. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog advies ingewonnen van de VREG, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en daarna van de Raad van State.

Ter-Nota aan de Vlaamse Regering BVR-Ter Bijlage

 


Verlenging duur civiele noodsituatie en afwijkingsregeling omgevingsvergunnings- of omgevingsmeldingsplicht

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Gelet op de aanhoudende aanwezigheid van het COVID-19 virus in de samenleving, het opduiken van de besmettelijkere varianten hiervan en de nood om de vaccinaties tegen dit virus zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren, verlengt de Vlaamse Regering principieel de huidige civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, alsook de termijn waarbinnen de afwijkingsregeling geldt. Deze verlenging van 28 februari 2021 tot en met 28 juni 2021 geldt louter in het kader van de afwijkingsregeling op de omgevingsvergunnings- of omgevingsmeldingsplicht voorzien in artikel 4 van het Nooddecreet van 20 maart 2020. Dit Nooddecreet voorziet onder meer in een tijdelijke afwijking op de omgevingsvergunningsplicht en -meldingsplicht voor onder andere de bouw en uitbating van bijkomende tijdelijke ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal, en onderzoeksinstellingen, en nu dus ook voor vaccinatiecentra. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Strategische Planning Waterbevoorrading (SPW): drinkwaterbevoorrading via openbare waterdistributie

mededeling aan de Vlaamse Regering

Mededeling aan de Vlaamse Regering Bijlage

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 12 februari 2021