14/02/2022

Beslissingen Ministerraad van 11 februari 2022

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Afwijking ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Boskouter’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

​De Vlaamse Regering geeft de gemeente Zwijndrecht de toestemming om af te wijken van de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP ‘Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen’ voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de inrichting van het woongebied Boskouter.

 


Delegatie en afwijking ruimtelijke uitvoeringsplannen bedrijventerreinen Zaventem Zuid

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De gemeente Zaventem wil het verouderde bedrijventerrein Zaventem-Zuid optimaliseren in functie van een hedendaagse en duurzame toekomst, vanuit een duidelijke visie rond de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Om de visie te realiseren, is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig. Dat gemeentelijk RUP ‘Bedrijvenzone Zaventem-Zuid’ wijkt af van enkele voorschriften van drie GRUP’s. De Vlaamse Regering verleent daarom delegatie van de planningsbevoegdheid aan de gemeente Zaventem en stemt in met de afwijking van de voorschriften van de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen ‘Afbakening Vlaams strategisch gebied rond Brussel (VSGB) en aansluitende open ruimtegebieden’, ‘Afbakening VSGB en aansluitende open ruimte gebieden – cluster Zaventem’ en ‘Weiveld noord-oost’, voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zaventem Zuid’. 

 


Taken van algemeen belang van Aquafin

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering hecht ​haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat de taken van Aquafin actualiseert, een aantal nieuwe taken toekent en de Vlaamse Regering machtigt om bijkomende opdrachten toe te kennen aan Aquafin. Het ontwerp van decreet biedt een decretaal kader voor de overeenkomst die het Vlaamse Gewest en Aquafin met elkaar sluiten en het verduidelijkt de rol van de Vlaamse Milieumaatschappij voor wat betreft het toezicht op de uitvoering van de taken van algemeen belang en de efficiënte inzet van maatschappelijke middelen door de nv Aquafin. Tot slot worden rioleringswerken voor gemeenten gemakkelijker gemaakt door hen toe te laten gebruik te maken van de Gaswet. Over dit ontwerp van decreet wordt advies ingewonnen van de Minaraad, de SERV en de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting

 


Implementatiekader hoppinpunten of mobiliteitsknooppunten

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

​Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering het besluit over de Hoppinpunten definitief goed. Het besluit wijzigt het besluit dat de regels bepaalt van de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid.  Het besluit is een verdere vertaling van het decreet Basisbereikbaarheid dat de combimobiliteit als uitgangspunt introduceert van het mobiliteitsbeleid. Combimobiliteit impliceert dat er verschillende vervoersmodi ter beschikking zijn, waartussen de gebruiker vlot kan overschakelen. Ter hoogte van mobiliteitsknooppunten, of mobipunten, ondertussen Hoppinpunten genoemd, moet het mogelijk zijn om vandaag te kiezen voor de (deel)fiets, morgen voor de bus, en overmorgen voor een (deel)auto. Voor een goede combimobiliteit zijn goed verknoopte netwerken nodig, en dit vooral op locaties waar nog niets voorzien is. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS
Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3
Bijlage 4    

 


Verplaatsing leidingen Air Liquide Industries Belgium

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

​Langs de oever van het Albertkanaal, in Lanaken, komt het regionaal bedrijventerrein ‘Albertknoop’ met watergebonden karakter. Dit project kadert in het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA), een ruimtelijk samenhangend economisch netwerk van bedrijven in Vlaamse gemeenten langs het Albertkanaal, nabij de E313. Om het te realiseren, zijn werken nodig aan het dijktalud en de kaaimuren van het Albertkanaal, op de plaats waar twee pijpleidingen voor gasvormige zuurstof liggen. De Vlaamse Regering stelt daarom de noodzaak vast om de ligging van de installaties voor het vervoer van gasvormige zuurstof door middel van twee leidingen van de NV Air Liquide Industries Belgium, op het grondgebied van de gemeente Lanaken in de ondergrond van de oever van het Albertkanaal, verplicht te wijzigen. De Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken zal hierover een verzoek zenden aan de federale minister bevoegd voor het Energiebeleid, om een ministerieel besluit uit te vaardigen tot het verplaatsen van deze leidingen en installaties.

 


Conceptnota ‘Omgevingsbesluit’

Mededeling aan de Vlaamse Regering

 


Conceptnota ‘Bijsturing van de regelgeving inzake de omgevingsvergunning’

Mededeling aan de Vlaamse Regering

 


Conceptnota ‘Modernisering milieueffectrapportage’

Mededeling aan de Vlaamse Regering Conceptnota

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 11 februari 2022