14/12/2020

Beslissingen Ministerraad van 11 december 2020 

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

2,44 miljoen euro strategische transformatiesteun aan Eurofilters nv in Pelt

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun toe van 2,445 miljoen euro aan Eurofilters nv in Pelt voor Covid-19-gerelateerde investeringen. Eurofilters is een fabrikant van filterzakken voor stofzuigers, met een volledig geïntegreerde productie van grondstoffen. De corona-epidemie heeft wereldwijd gezorgd voor een grote vraag naar meltblown non-woven materiaal van hoge kwaliteit, voor gezichtsmaskers en beschermende kleding. Het transformatieproject omvat een transformatie naar een volledig nieuwe dedicated meltblownproductie van een hoogwaardig filtermateriaal voor gebruik in chirurgische maskers en FFP2-maskers.

 


Raad van bestuur van de Stichting Zoniënwoud: benoeming bestuurder en plaatsvervanger

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering benoemt Marleen Evenepoel als bestuurder en Evelien Janssens als plaatsvervangende bestuurder in de raad van bestuur van de Stichting Zoniënwoud.

 


Termijnverlenging definitieve vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

​De Vlaamse Regering beslist de termijn om over te gaan tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter’ te verlengen met 60 dagen. Het plan omvat de Demervallei en de vallei van de Laak op het grondgebied van Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tremelo.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Opheffing Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM): wijzigingsdecreet

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het regeerakkoord 2019-2024 vermeldt dat de uitvoerende taak van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM) wordt overgeheveld naar het departement Omgeving, en dat een forum voor handhavers wordt opgericht in de schoot van het departement Omgeving, dat fungeert als netwerk tussen de handhavingsactoren. Om dit uit te voeren, hecht de Vlaamse Regering nu, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van wijzigingsdecreet over de opheffing van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu. Dit ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet
Advies RvS Memorie van Toelichting

 


Naleving van de wet op de onbevaarbare waterlopen: uitvoeringsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Minaraad, de SERV en de SALV, hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan een besluit dat een aantal bepalingen uitvoert uit de wet over de onbevaarbare waterlopen, na de actualisatie van deze wet door het decreet met diverse bepalingen rond omgeving, natuur en landbouw. Het gaat onder meer om: bepalingen rond de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten; de procedure voor de overname van het beheer van grachten door gemeenten of polders en wateringen; de actualisering van de organisatie van het openbaar onderzoek; en de uitwerking van een algemeen reglement voor de onbevaarbare waterlopen en grachten met bijzondere aandacht voor het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen waarbij de gouverneur tijdelijk of permanent onttrekkingsverboden kan opleggen. Het besluit wil ook tegemoetkomen aan een maatschappelijke vraag, zoals de mogelijkheid tot recreatieve vaart. Daarnaast worden een aantal belangrijke beheermaatregelen opgenomen rond beplanting en afrastering. Hierbij worden éénduidige bepalingen voor alle onbevaarbare waterlopen en grachten in Vlaanderen uitgewerkt waarbij de verouderde algemene en provinciale politiereglementen en het algemeen politiereglement op de polders en wateringen afgeschaft kunnen worden. Over dit uitvoeringsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van  de Raad van State.  

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies SERV Advies Minaraad

 


Visienota 'Windplan 2025'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het Windplan 2025 moet zorgen voor het realiseren van de doelstellingen voor windenergie, zoals ze opgenomen zijn in het Regeerakkoord, de Beleidsnota Energie 2019-2024 en het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030. De Vlaamse Regering stemt in met de acties uit de visienota Windplan 2025. De Vlaamse minister bevoegd voor Energie zal zorgen voor de verdere uitwerking van de voorgestelde acties, en alle ministers zullen het initiatief nemen om de maatregelen uit te voeren waarvoor de entiteiten onder hun bevoegdheid verantwoordelijk zijn. Bovendien worden alle ministers gelast om tegen eind 2021 binnen hun eigen entiteiten te zoeken naar geschikte gronden voor het plaatsen van grote windturbines om onder andere het principe van tendering van steun te testen. Het Vlaams Energiebedrijf zal deze oefening initiëren, coördineren en hierover rapporteren.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Verzamelbesluit Energie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel een aantal besluiten rond energie. De wijzigingen omvatten onder andere het omzetten van Europese regelgeving rond toegang tot de informatie van de EPB-aangifte (energieprestatie en binnenklimaat); het aanpassen van definities van externe warmtelevering en koudelevering; het afschaffen van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting vanaf 1 januari 2022; het aanpassen van de regels rond de uitrol van de digitale meter; het aanpassen van de toegang tot de EPC-databank voor kredietgevers; het invoeren van strengere eisen voor biomassa afkomstig uit bossen; het vastleggen van welke gegevens aan het VEKA moeten verstrekt worden door kredietgevers; het verlagen van de drempel van de verplichting voor ingedeelde inrichtingen van ondernemingen om een conform energieplan te hebben; wijzigingen aan de berekeningsmethodiek voor het toekennen van steun voor hernieuwbare energie; het wijzigen van bepalingen rond de garanties van oorsprong; en het uitwerken van een regeling rond de verlenging van het certificaat van bekwaamheid voor installateurs. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de Minaraad, van de SERV en van de VREG, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR-Bis

 


Flexibiliteit elektriciteitsdistributienet en plaatselijk vervoersnet elektriciteit: wijziging Energiedecreet

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, de SERV, de Minaraad en de VREG wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het Energiedecreet van 8 mei 2009. Het gaat om de omzetting van Europese regelgeving. De wijziging creëert een decretaal kader voor flexibiliteit op het elektriciteitsdistributienet en het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit.  Het betreft daarnaast de omzetting van de concepten 'actieve afnemer', 'energiegemeenschappen van burgers' en 'zelfverbruiker van hernieuwbare energie', 'gezamenlijk optredende zelfverbruikers van energie' en 'hernieuwbare energiegemeenschap' uit Europese regelgeving. Het Energiedecreet bevat ook bepalingen over de vrije keuze van leverancier, contractuele basisrechten, het recht om over te stappen op een andere leverancier, aggregator of dienstverlener van flexibiliteit en vergelijkingsinstrumenten. Het bezit van andere netten dan energienetten door de distributienetbeheerders en het uitvoeren van andere activiteiten door distributienetbeheerders wordt mogelijk gemaakt en beter gereguleerd. Daarnaast zijn er wijzigingen rond de doelstellingen, taken, bevoegdheid en samenstelling van de VREG. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering Voorontwerp decreet
Memorie van Toelichting Advies VTC
Advies VREG Advies SERV/Minaraad
Concordantietabel 'A' Concordantietabel 'B'

 


Raad van bestuur De Watergroep: benoeming vijf onafhankelijke leden

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering benoemt vijf onafhankelijke leden van de raad van bestuur bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep): Dirk Van der Stede, Lien Callens, Ilse Tant, Mimi Lamote en Frank Demeye.

 


Omvorming van het Vlaams Energieagentschap tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In uitvoering van het Vlaamse Regeerakkoord, en na advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed dat zorgt voor de omvorming van het Vlaams Energieagentschap (VEA) tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Ze wijzigt tegelijk ook verschillende besluiten voor de nodige terminologische aanpassingen.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS

 


Herverdeling provisioneel krediet: energie-efficiëntiemaatregelen eigen gebouwen en technische installaties

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering beslist tot herverdeling van provisioneel krediet vanuit de provisie bij Financiën & Begroting voor de implementatie van energie-efficiëntiemaatregelen voor de eigen gebouwen en technische installaties, voor een bedrag van 3,28 miljoen euro. Het gaat om entiteiten die vallen binnen het toepassingsgebied van het Actiepan Energie-Efficiëntie van de Vlaamse overheid, voor projecten die zorgen voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Actieplan

 


Startbeslissing complex project ‘Oostelijke Verbinding’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

Het Haventracé maakt samen met onder andere de Oosterweelverbinding deel uit van het Toekomstverbond, afgesloten tussen de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland, met als doel een bereikbare en leefbare Antwerpse Regio. Voor de realisatie van het Haventracé oost wordt een complex project 'Oostelijke Verbinding' opgestart. De Vlaamse Regering keurt hiervoor nu de startbeslissing goed, zoals voorzien in het decreet over complexe projecten. De startbeslissing verankert de verschillende doelstellingen rond infrastructuur, leefbaarheid, omgevingskwaliteit, klimaatrobuustheid en maximale co-creatie. 

Nota aan de Vlaamse Regering Voorstel Startbeslissing Voorstel Procesnota

 


Wijziging aanvraagprocedures voor erfgoedpremies en meerjarenpremieovereenkomsten

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het Onroerenderfgoedbesluit. Het is de bedoeling om het premiestelsel te optimaliseren en wachtlijsten voor erfgoedpremies maximaal te vermijden, en ondertussen wel verwaarlozing van onroerend erfgoed te vermijden door regelmatig onderhoud financieel te ondersteunen. Door de aanpassing verruimt het financieringsaanbod voor bescheiden projecten en komt er een systeem van oproepen voor de grotere projecten. De verruiming van het financieringsaanbod betreft enerzijds de introductie van de mogelijkheid om op basis van beheersovereenkomsten algemene landschapszorg te subsidiëren, en anderzijds het verhogen van de drempel voor erfgoedpremies volgens de standaardprocedure tot 250.000 euro subsidieerbare kosten. Het systeem van oproepen vervangt de huidige bijzondere procedure en wordt ook geïntroduceerd in de aanvraagprocedure voor meerjarenpremieovereenkomsten. Het systeem verbindt het indienen van premie-aanvragen aan een vooraf bepaald totaalbudget en aan vaste indienmomenten. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies RvS Verslag aan de Vlaamse Regering

 


Omzendbrief recyclageparken

mededeling aan de Vlaamse Regering

Ontwerp van omzendbrief OMG 2020/…: “Aanlevering door burgers van verpakt asbestcement op recyclageparken uitgebaat door lokale bestuur en het asbestveilige beheer ervan ter plaatse”

Mededeling aan de Vlaamse Regering Omzendbrief

 


Schriftelijke vraag van 4 december 2020 van de heer Orry Van de Wauwer, gesteld aan meerdere Vlaamse ministers, betreffende "Schoolstraten - Impact op de luchtkwaliteit in de schoolomgeving

mededeling aan de Vlaamse Regering

Mededeling aan de Vlaamse Regering

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 11 december 2020