13/09/2021

Beslissingen Ministerraad van 10 september 2021

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Plan Vlaamse Veerkracht: subsidieregels voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

In het kader van het Vlaamse Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ worden maatregelen genomen om groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven te stimuleren. De Vlaamse Regering legt daarom, na advies van de Raad van State, definitief de regels vast om via het Departement Landbouw en Visserij een subsidie toe te kennen aan landbouwers die investeren in de uitvoering van maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan milieu, klimaat of biodiversiteit. Op deze manier wordt voorzien in een overgangsperiode tussen het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het toekomstige GLB, dat van start gaat op 1 januari 2023. Landbouwers kunnen immers geen nieuwe agromilieuklimaatverbintenissen afsluiten voor het jaar 2022. Hiermee wordt aan landbouwers de kans geboden om een of meerdere nieuwe verbintenissen aan te gaan voor een termijn van 1 jaar. In totaal wordt er hiervoor 6 miljoen euro voorzien. De Vlaamse Regering maakt ook 925.000 euro vrij vanuit het Vlaams Klimaatfonds voor de maatregel 'verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte in bouwland via het teeltplan'. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS

 


Plan Vlaamse Veerkracht: dossiernummer 33

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering keurt de ontwikkeling van het bodempaspoort goed. Hiervoor wordt 1 miljoen euro vrijgemaakt vanuit de relanceprovisie. Het bodempaspoort is een digitaal en gebruiksvriendelijk instrument voor de landbouwer waarbij bodemdata uit verschillende bronnen op een overzichtelijke manier en op perceelsniveau worden samengebracht. Op die manier kan de landbouwer een datagedreven, gerichter en meer duurzaam bodembeheer uitvoeren. Bodemdata zijn cruciaal om een goed bodembeheer te voeren dat op zijn beurt essentieel is om zich als landbouwer te wapenen tegen extreme weersomstandigheden die zich ook steeds meer in Vlaanderen laten voelen en die onder meer leiden tot droogte en waterschaarste, wat onze voedselvoorziening hypothekeert. Het voorgelegde project maakt binnen het Relanceplan Vlaamse Veerkracht dan ook deel uit van de cluster 06 Blue Deal, het engagement van de Vlaamse Regering om de inspanningen in de strijd tegen droogte en waterschaarste te verhogen.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Wijziging Energiebesluit: retroactieve investeringspremie voor andere decentrale productie-installaties dan fotovoltaïsche zonnepanelen waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt en voor de plaatsing van een warmtepomp in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar Energiebesluit voor wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor andere decentrale productie-installaties dan fotovoltaïsche zonnepanelen waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt en voor de plaatsing van een warmtepomp in dienst genomen voor 1 januari 2021 in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen. Het besluit wil een oplossing aanbieden voor de prosumenten die worden getroffen door de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof over de terugdraaiende teller. 

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies RvS Bijlage

 


Inrichtingsnota Gebiedsgericht planningsproces Kempense Meren II te Mol: machtiging van de Vlaamse Regering voor de toepassing van de instrumenten herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil en inrichtingswerken uit kracht van wet door het provinciebestuur van Antwerpen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering machtigt het provinciebestuur van Antwerpen om in het kader van de inrichtingsnota Gebiedsgericht planningsproces Kempense Meren II te Mol, de voorgestelde instrumentenmix in te zetten. Het gaat om de instrumenten herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil en inrichtingswerken. Dit zal bijdragen tot de instandhouding van één van de grootste habitatrichtlijngebieden van Vlaanderen. Concreet wordt er voorzien in een uitbreiding en hydrologische buffering van het natuurgebied Koemook en een flankerend beleid voor aanwezige landbouwbedrijven die hierdoor landbouwareaal verliezen.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage

 


Voertuigen met een massa tot maximum 50 ton

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Na adviezen van de raadgevende commissie administratie-nijverheid en van de MORA wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het koninklijk besluit over de handhaving van de bescherming van de weginfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport. Hiermee werkt ze een regeling uit om combinaties van voertuigen met een massa in beladen toestand tot maximum 50 ton toe te laten op Vlaamse Wegen. Om de weginfrastructuur, in het bijzonder de bruggen, te beschermen, gelden voor deze transporten een aantal voorwaarden. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.  

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies MORA Verslag CAIN

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 10 september 2021