13/11/2023

Beslissingen Ministerraad van 10 november 2023

krant_legislation
Terug naar artikeloverzicht

Wijziging Bestuursdecreet: omvorming mandaat regeringscommissarissen

Op voorstel van minister-president Jan Jambon

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Bestuursdecreet om het mandaat van de regeringscommissarissen die aangewezen zijn bij de overheidsinstanties om te vormen tot een tijdelijk, maar onbeperkt hernieuwbaar, mandaat. Dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt voor advies voorgelegd aan de SERV en daarna aan de Raad van State.

 


Decreet over de subsidiëring in het kader van de lokale energie- en klimaatpacten: uitvoeringsbesluit 

Op voorstel van viceminister-president Gwendolyn Rutten 

Het decreet over de subsidiëring in het kader van de lokale energie- en klimaatpacten zorgt voor de decretale verankering van de geldende werking over deze pacten. De pacten bevatten, naast een aantal mitigatie- en adaptatiedoelstellingen, ook (financiële) engagementen die worden opgenomen door de steden en gemeenten en de Vlaamse overheid. Nu hecht de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat uitvoering geeft aan de bepalingen uit het decreet over de Lokale Energie- en Klimaatpacten. Concreet worden de modaliteiten voor intekening, opvolging en uitbetaling bepaald.

 


Voorontwerp van decreet wijziging diverse bepalingen Bodemdecreet: invulling geven aan aanbevelingen parlementaire onderzoekscommissie PFAS-PFOS 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na adviezen van de Minaraad en van de SERV wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw verschillende bepalingen in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006. Daarmee wil ze een eerste invulling geven aan een aantal aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie PFAS-PFOS, en bijdragen tot het op korte termijn realiseren van de operationele doelstellingen rond bodemsanering en bodemzorg (quick wins) in afwachting van een diepgaande herevaluatie van het bodembeleid en het Bodemdecreet in 2023-2024. De wijzigingen omvatten: de invoering van de bodemverontreinigingsverkenner en de bodemverontreinigingsfiches met informatie uit het Grondeninformatieregister; het optimaliseren van de audit voor erkende bodemsaneringsdeskundigen; het optimaliseren van de aanpak van verontreinigde waterbodems en gronden die verontreinigd zijn door de verspreiding van waterbodemverontreiniging; en de aanscherping van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ in het Bodemdecreet. Daarnaast is er nog een optimalisering van de decretale procedure rond ambtshalve uitvoering van bodemonderzoek en bodemsanering, een aantal juridisch-technische aanpassingen, en de regeling van de verwerking van persoonsgegevens. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en van de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

 


Koninklijk besluit tot aanpassing aan wetenschappelijke en technische vooruitgang van regelgeving voor vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren: standpuntbepaling 

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters 

De Vlaamse Regering stemt in met het koninklijk besluit tot aanpassing van de regelgeving over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang.

 


Invoering premie voor zero-emissievoertuigen 

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters 

Om tot een snelle omschakeling naar zero-emissievoertuigen te komen, kan een ondersteuning van de markt helpen. Voor bedrijfswagens is dat al het geval via de verhoogde aftrek in de federale vennootschapsbelasting. In het ontwerp van aanpassing van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan van 12 mei 2023 werd voorzien in een aanvullende ondersteuning voor de andere voertuigen. De Vlaamse Regering beslist daarom principieel een premie in te voeren bij de aankoop van zero-emissievoertuigen van de categorieën M1, N1 en L7e-c. De doelgroepen van de premie zijn natuurlijke personen, vzw’s en autodeelbedrijven. De premie is specifiek gericht op wagens, zowel die die bedoeld zijn voor personenvervoer (M1) als die die gericht zijn op het vervoer van goederen maar met een beperkt gewicht (tot 3500 kg) (N1), als de zware micro-stadswagens (L7e-C). Zowel nieuwe wagens als tweedehandswagens komen in aanmerking. De premie bedraagt 5.000 euro voor nieuwe wagens en 3.000 euro voor tweedehandswagens in 2024, en zal via een webapplicatie bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken moeten worden aangevraagd. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de VTC, de GBA en daarna de Raad van State.

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 250. Lommel – Philipssite

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Het brownfieldconvenant omschrijft het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van Brownfieldconvenant 250. Lommel - Philipssite. Het project omvat de herontwikkeling van de leegstaande en deels gesloopte voormalige Philipsfabriek op de industriezone Balendijk in Lommel, naar de oprichting van een duurzame fabriek voor de productie van vlakglas voor isolerende ramen voor de West-Europese bouwmarkt. Het gaat om een terrein van 35,7 ha. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal het voorziene inspraakmoment aankondigen en organiseren, in samenwerking met de betrokken gemeente.

 


Wijziging Energiedecreet, wat betreft netbeheer, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energieproductie 

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het Energiedecreet wijzigt rond netbeheer, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energieproductie. Dit wijzigingsdecreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 8 november 2023.

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 10 november 2023