13/05/2019

Beslissingen Ministerraad van 10 mei 2019

Terug naar artikeloverzicht

Zero-emissiewagens: herverdelingsbesluit

Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans
 
In het Actieplan Mobiliteit neemt de Vlaamse Regering zich voor om voor haar eigen wagenpark een reductie van 40% van de CO2-emissies ten gevolge van brandstofverbruik te realiseren tegen 2030. Eén van de acties om de entiteiten van de Vlaamse overheid te ondersteunen bij het behalen van deze doelstelling is een premie van het Klimaatfonds, toegekend door Het Facilitair Bedrijf, voor entiteiten die voertuigen vervangen door zero-emissievoertuigen. Bij vervanging van een voertuig met een lage ecoscore door een zero-emissievoertuig (batterij, elektrisch en waterstof) draagt het klimaatfonds €5.000 per voertuig bij in 2017, 2018 en 2019. Deze bedragen gelden zowel voor aankoop als leasing. Om nu voor een tweede keer premies toe te kennen beslist de Vlaamse Regering tot herverdeling van 120.000 euro.
 
BVR ICT investeringssubsidie bandagisten - nota                                                  BVR ICT investeringssubsidie bandagisten - BVR
 

Deelname-toetreding Vlaamse Waterweg nv aan vzw Bedrijventerreinmanagement Tech Lane Ghent Eiland Zwijnaarde

Op voorstel van minister Ben Weyts 

Om de kwaliteit, de uitstraling en het functioneren van het bedrijventerrein Tech Lane Ghent op lange termijn te waarborgen en om sturend op te treden in het beheer ervan, machtigt de Vlaamse Regering De Vlaamse Waterweg nv om deel te nemen aan de vzw Bedrijventerreinmanagement Tech Lane Ghent Eiland Zwijnaarde. Het project Tech Lane Ghent (Eiland Zwijnaarde) is het regionale bedrijventerrein in het Gentse gelegen tussen Ringvaart, Scheldekanaal en de Tij-arm van de Schelde. De vzw geeft de dagdagelijkse invulling aan het vooropgestelde duurzaam bedrijventerreinmanagement met als doel de kwaliteit van de bedrijvenzone af te stemmen op de wensen van de betrokken bedrijven en overheden en om deze kwaliteit op lange termijn te bestendigen door blijvend samen te werken aan innovatie en verbetering.

 


Meerwaarderegeling onteigeningsvergoeding

Op voorstel van minister Ben Weyts en minister Koen Van den Heuvel 

Volgens het toekomstige artikel 4.3.8, §2, van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening, zoals voorzien in het decreet van 8 december 2017 dat diverse bepalingen wijzigt rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, kan bij onteigening minstens rekening worden gehouden met de meerwaarde die voortvloeit uit handelingen die nodig zijn om gebouwen in goede staat van onderhoud te bewaren, zoals onderhoudswerken, vergunde stabiliteitswerken of vergunde verbouwingen binnen het bestaande bouwvolume. Ook de meerwaarde van andere handelingen dan deze gericht op goed onderhoud en interne verbouwingen kan eventueel (deels) meegenomen worden in de vergoeding. In dit kader keurt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat zowel de inwerkingtreding van de decretale wijziging ter zake regelt als de kwestie of en in welke mate rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering die voortvloeit uit vergunde, gemelde of vrijgestelde handelingen die worden uitgevoerd binnen een reservatiestrook.

 


Complex project toegankelijkheid (achter)haven Zeebrugge

Op voorstel van minister Ben Weyts en minister Koen Van den Heuvel
 
De regelgeving over complexe projecten moet ervoor zorgen dat projecten binnen een aanvaardbare termijn, en met een maximaal draagvlak worden gerealiseerd. De nieuwe procesaanpak voorziet daarbij vier fases: de verkenningsfase, de onderzoeksfase, de uitwerkingsfase en de uitvoeringsfase, van elkaar gescheiden door vaste beslismomenten (startbeslissing, voorkeursbesluit en projectbesluit). In Zeebrugge nemen de trafieken naar de acherhaven de laatste jaren sterk toe. Bovendien zijn voor de P. Vandammesluis, de enige volwaardige toegang tot de achterhaven momenteel, ingrijpende werkzaamheden nodig. Dat maakt de realisatie van een tweede volwaardige toegang tot de achterhaven een noodzaak en eerste prioriteit. De Vlaamse Regering stelt nu principieel het voorkeursbesluit vast van het complex project 'Verbetering van de nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge'. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. De gouverneur van West-Vlaanderen zal optreden als trajectbegeleider voor het vervolg van het Complex Project en het sociaal begeleidingsplan. In samenspraak met de Stad Brugge wordt een gebiedscoördinator aangesteld om de noodzakelijke acties rond leefbaarheid en revitalisering van Zeebrugge te coördineren. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal het ruimtelijk planningsproces opstarten voor de ondertunneling van de P. Vandammesluis. 
 
CP Nieuwe sluis Zeebrugge - nota                                      CP Nieuwe sluis Zeebrugge - BVR                             CP Nieuwe sluis Zeebrugge - bijlage
CP Nieuwe sluis Zeebrugge - bijlage CP Nieuwe sluis Zeebrugge - bijlage CP Nieuwe sluis Zeebrugge - bijlage
CP Nieuwe sluis Zeebrugge - bijlage CP Nieuwe sluis Zeebrugge - bijlage CP Nieuwe sluis Zeebrugge - bijlage
CP Nieuwe sluis Zeebrugge - bijlage CP Nieuwe sluis Zeebrugge - bijlage CP Nieuwe sluis Zeebrugge - bijlage
CP Nieuwe sluis Zeebrugge - bijlage CP Nieuwe sluis Zeebrugge - bijlage CP Nieuwe sluis Zeebrugge - bijlage
CP Nieuwe sluis Zeebrugge - bijlage CP Nieuwe sluis Zeebrugge - bijlage CP Nieuwe sluis Zeebrugge - bijlage
CP Nieuwe sluis Zeebrugge - bijlage CP Nieuwe sluis Zeebrugge - bijlage CP Nieuwe sluis Zeebrugge - bijlage
 
 

Ontwerpstatuten Flanders Future Techfund

Op voorstel van minister Philippe Muyters 

De Vlaamse Regering keurt de ontwerpstatuten goed van het Flanders Future Techfund (FFTF). Het FFTF is een nieuw fonds dat de toptechnologische platformen en ontwikkelingen van Vlaamse strategische onderzoekscentra, universiteiten en speerpuntclusters sneller naar de markt wil laten doorstromen. De bevoegde minister zal het FFTF nu oprichten.

 


Goedkeuring addendum aan het Brownfieldconvenant 7. Willebroek Noord

Op voorstel van minister Philippe Muyters
 
Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zg. ‘brownfields’). In dit  kader keurt de Vlaamse Regering een addendum goed bij het Brownfieldconvenant 7. Willebroek Noord. nv Vaartkaai en Bernaerts Tyres International nv treden uit het Brownfieldconvenant en nv Antwerp South Logistics Development treedt toe als Actor. De duur van het Brownfieldconvenant wordt verlengd met 5 jaar, tot en met 6 juni 2024.

 


Beauvent cvba: subsidie uitrol warmtenet Oostende

Op voorstel van minister Lydia Peeters 

De Vlaamse Regering kent een eenmalige investeringssubsidie van maximaal 11,1 miljoen euro toe aan Beauvent cvba, ter ondersteuning van de uitrol van het warmtenet in Oostende. De cvba Beauvent en de afvalverbrandingsinstallatie IVOO bouwen in Oostende een warmtenet, dat zowel warmte zal leveren aan bestaande gebouwen en nieuwbouw als stoom aan de chemiecluster ten oosten van Oostende en andere industriële processen. Met deze steunaanvraag wilt Beauvent dit warmtenet de komende 10 jaar verder uitbreiden over de hele stad Oostende, met opties om later verder te vertakken naar buurgemeenten.

 


GRUP Uitbreiding Aertssen nv

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel 

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Uitbreiding Aertssen nv' en van de bijbehorende bijlagen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

GRUP Aertssen - nota                                                         GRUP Aertssen - BVR                                              GRUP Aertssen - bijlage
GRUP Aertssen - bijlage  GRUP Aertssen - bijlage GRUP Aertssen - bijlage 
GRUP Aertssen - bijlage GRUP Aertssen - bijlage GRUP Aertssen - bijlage
GRUP Aertssen - bijlage GRUP Aertssen - bijlage GRUP Aertssen - bijlage
GRUP Aertssen - bijlage GRUP Aertssen - bijlage GRUP Aertssen - bijlage
 
 

GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk: afwijking PRUP 'Uitbreiding Horensbergdam'

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel 

Op 20 juni 2014 keurde de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk' definitief goed. Op 2 oktober 2018 heeft de provincie Limburg gevraagd om af te wijken van dit GRUP, bij de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Uitbreiding Horensbergdam'. De provincie wil het bestaande terrein voor lawaaisporten Horensbergdam in Genk uitbreiden, om de verkeers- en exploitatieveiligheid te verbeteren. De uitbreiding valt buiten de bestaande zone voor recreatie, zoals vastgelegd in het GRUP. De Vlaamse Regering stemt in dit kader in met de vraag van de provincie Limburg om af te wijken van het GRUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk' en verleent delegatie aan de provincie Limburg om de afbakeningslijn van het regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk aan te passen bij de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Uitbreiding Horensbergdam'. 

 
Afwijking Horensbergdam - nota                                                                           Afwijking Horensbergdam - BVR
 

GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel 

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven' en aan de bijbehorende bijlagen. Ze beslist ook de wijk Den Bremt in Herent binnen de afbakeningslijn op te nemen zoals ook het geval was bij de voorlopige vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

 

ARSG Leuven - nota                                                 ARSG Leuven - BVR                                   ARSG Leuven - bijlage
ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage
ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage
ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage
ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage
ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage
ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage
ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage
ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage
ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage
ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage
ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage
 
 
Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 10 mei 2019