13/03/2023

Beslissingen Ministerraad van 10 maart 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Plan Vlaamse Veerkracht: aanpassing betalingsmodalititeiten in subsidiebesluit Limburgs Landschap vzw

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt de betalingsmodaliteiten in haar besluit van 9 december 2022 tot toekenning van een subsidie aan Limburgs Landschap vzw. De subsidie kaderde in het Relanceplan Vlaamse Veerkracht en de Blue Deal. Hierdoor kan ze een voorschot uitbetalen van 1,46 miljoen euro op de toegekende middelen, waarmee Limburgs Landschap vzw de beekvalleien en vijvergebieden van Caetsweyers in de Wijers in Diepenbeek duurzaam zal ontwikkelen.

 


Stimulans energiebesparende investeringen in welzijns- en zorgsector: renteloze energieleningen vanuit het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Voor een verdere stimulans van de energiebesparende investeringen in de welzijns- en zorgsector vormen renteloze energieleningen een belangrijke hefboom. De Vlaamse Regering stelt daarom vanuit het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming (AVSB) in 2023 en 2024 telkens voor maximaal 50 miljoen euro aan renteloze energieleningen ter beschikking. Voorzieningen kunnen doorlopend in 2023-24 via het bestaande IT-platform van het Vlaams Energiebedrijf energiemaatregelen aanduiden die ze willen laten financieren. Voor deze renteloze energieleningen wordt tussen de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), het AVSB en het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Nike Europe Holding Laakdal: subsidie project HVAC LC Masterplan

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering kent binnen de 2de call groene warmte een subsidie toe van 1,16 miljoen euro aan Nike Europe Holding in Laakdal voor het project HVAC LC Masterplan. Het gaat om een nuttige-groenewarmte-installatie met koude-warmteopslag bestaande uit 6 koude en 6 warme bronputten, de uitkoppeling van thermische energie uit oppervlaktewater en warmtepompen met een totaal bruto thermisch vermogen van 3500kW. De installatie wordt gebruikt voor de verwarming van passieve koeling van de gebouwen van Nike. De warmte uit het oppervlaktewater behoudt de thermische balans in de ondergrond.

 


Wijzigingsdecreet Vlaamse bestuursrechtscolleges: digitale procesvoering 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het decreet over de organisatie en de rechtspleging van Vlaamse bestuursrechtscolleges. Het voorontwerp van wijzigingsdecreet zorgt voor de decretale kapstokken voor de digitale procesvoering voor de Vlaamse bestuursrechtscolleges. Het wordt onder meer ook mogelijk om de zitting digitaal te volgen. Het voorontwerp past ook enkele bepalingen over de interne organisatie van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) aan en voorziet in een nieuwe procedure tot wraking van een bestuursrechter, in een verplichting om de kosten van een beroep meteen ten laste te leggen in het arrest, en in een algemeen kader voor de verwerking van persoonsgegevens door de Vlaamse bestuursrechtscolleges en de DBRC. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de Gegevensbeschermingsautoriteit en daarna van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Voorontwerp Decreet Memorie van Toelichting

 


Aanpak stikstofprobleem: regels oproep vrijwillig stopzetten varkensstallen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

​Op 23 februari 2022 werd binnen de Vlaamse Regering een akkoord bereikt over de aanpak van het stikstofprobleem. In dat akkoord zijn verschillende maatregelen opgenomen. De Vlaamse Regering besliste onder meer dat in 2022 een oproep tot vrijwillige stopzetting georganiseerd wordt voor alle exploitaties waar varkens gehouden worden met een impactscore hoger dan 0,5%. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC) en van de Raad van State, en na aanmelding bij de Europese Commissie, opnieuw principieel een besluit goed dat de regels bepaalt met betrekking tot de oproep tot vrijwillige stopzetting. Het verlenen van stopzettings- en sloopvergoedingen moet de exploitanten en eigenaars aanzetten om over te gaan tot een vrijwillige stopzetting. Dat moet bijdragen aan de inspanningen om tegen 2030 30% minder varkens in Vlaanderen te hebben en op deze wijze de ammoniakuitstoot afkomstig van varkensstallen aanzienlijk te reduceren. Over dit besluit wordt nu nog het advies ingewonnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies RvS Advies wetgeving VTC

 


Programmatische aanpak stikstof (PAS)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt het besluit goed dat de programmatische aanpak stikstof (PAS) definitief vaststelt. Ze zet ook de nodige stappen om hieraan uitvoering te geven. De programmatische aanpak stikstof moet bijdragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet ook leiden tot een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader voor vergunnings- en toestemmingsverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Goedkeuring Plan-MER Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Advies Minaraad Advies SALV Advies SERV
Bijlage Bijlage  Bijlage 
Bijlage Bijlage  

 


ADR-regelgeving (vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen): aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang 

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De voorschriften voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg zijn vastgelegd in het ADR-verdrag. ADR staat voor Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Om de twee jaar wordt het ADR aangepast aan de laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en evoluties in het wegvervoer van gevaarlijke goederen. Het gaat om omzetting van Europese regelgeving ter zake. De Vlaamse Regering hecht nu haar principiële goedkeuring aan de wijziging van het koninklijk besluit over het vervoer van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, via de weg of per spoor. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de raadgevende commissie administratie-nijverheid en daarna van de Raad van State. Het wordt ook geagendeerd voor overleg met de gewestregeringen.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Monitoringcomité implementatie Vlaams strategisch GLB-plan: oprichting en samenstelling 2023-2027

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Met ingang van 1 januari 2023 is het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van toepassing. Eén van de verordeningen hieronder vereist de oprichting van een monitoringcomité, binnen drie maanden na goedkeuring van het strategisch GLB-plan. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu het besluit goed dat zorgt voor de oprichting en de samenstelling van het monitoringcomité ter implementatie van het Vlaams GLB Strategisch Plan voor de periode 2023-2027. Het besluit van 12 september 2014 tot oprichting van het toezichtcomité wordt hiermee opgeheven, het monitoringcomité neemt de taken van het toezichtcomité over.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Addendum 2 Brownfieldconvenant 9. Oostende – Plassendale Chemie

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten, dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen aan het convenant gebeuren door een addendum, ondertekend door alle partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering Addendum 2 goed aan het Brownfieldconvenant 9. Oostende -Plassendale Chemie. Het addendum wijzigt de timing voor de bodemsanering en regelt de toetreding van Bio Group Holding als actor en de uittreding van MIO. Daarnaast vervangt het een bijlage bij het Brownfieldconvenant.

 


Addendum aan Brownfieldconvenant 101. Leuven – Hertogensite

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten, dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen aan het convenant gebeuren door een addendum, ondertekend door alle partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering Addendum 1 goed aan het Brownfieldconvenant 101. Leuven -Hertogensite. Het brownfieldproject beoogt de sanering en reconversie van de site van de ziekenhuissite Sint-Rafaël – Sint-Pieter tussen de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer en de Minderbroedersstraat in Leuven naar een multifunctionele nieuwe stadswijk, met aandacht voor binnenstedelijk groen en een heropengelegde Dijle, doorwaadbaarheid voor fietsers en voetgangers, en integratie van waardevolle erfgoedelementen. Het Addendum regelt de toetreding van Fico nv als actor en de verlenging van de duurtijd met 6 jaar.

 


Omzetting Europees Mobiliteitspakket: wijziging wetten goederen- en reizigersvervoer

Op 15 juli 2020 keurde de Europese Commissie het zogenaamde ‘Mobility Package’ goed, een pakket van drie Verordeningen, met als gemeenschappelijk doel de regelgeving in de lidstaten over het vervoer met lichte bedrijfsvoertuigen en de handhavingspraktijken verder te harmoniseren. Het pakket regelt onder meer de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om het beroep van wegvervoerondernemer uit te mogen oefenen en legt de regels vast voor de toegang tot de markt voor het internationaal goederenvervoer over de weg. Met het oog op de uitvoering van dit pakket beslist de Vlaamse Regering nu tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat twee wetten rond goederen- en reizigersvervoer en het Decreet Personenvervoer wijzigt. Dit decreet werd op 8 maart 2023 aangenomen door het Vlaams Parlement.

Decreet

 


Conceptnota: “inzetten van restgronden in het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor opwekking van hernieuwbare energie”

Mededeling aan de Vlaamse Regering

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 10 maart 2023