13/07/2020

Beslissingen Ministerraad van 10 juli 2020

wetgeving
Terug naar artikeloverzicht

Bescherming wolf: diersoort van communautair belang

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat het decreet over het natuurbehoud en het natuurlijk milieu wijzigt. De wijziging voegt de Europese wolf toe aan de lijst in bijlage III van het decreet, als diersoort van communautair belang die voorkomt in Vlaanderen. Door deze wijziging wordt de wolf in de hoogste beschermingscategorie opgenomen, zodat de hogere maximale straffen van toepassing worden. Verder wordt de Europese bever in de juiste categorie geplaatst en worden er nog zeven soorten toegevoegd aan de lijst (lynx, wilde kat, sierlijke witsnuitlibel, gaffellibel, vermiljoenkever, juchtleerkever en muurhagedis) op grond van hun recent gerapporteerde aanwezigheid in Vlaanderen.

Natuurbehoud en natuurlijk milieu - nota Natuurbehoud en natuurlijk milieu - advies Natuurbehoud en natuurlijk milieu - BVR

 Opstart geïntegreerd planningsproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Uitbreiding Vandersanden Steenfabrieken in Bilzen’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het bedrijf Vandersanden Steenfabrieken in Bilzen verkreeg op 27 maart 2019 een planologisch attest. De aanvraag van het bedrijf was gericht op de uitbreiding van het tasveld (stapelplaats voor afgewerkte producten). Het bedrijf is gelegen in de gemeente Bilzen, nabij de kern van Kleine Spouwen. Het goedgekeurde planologisch attest vormt de basis voor de opmaak van een GRUP waarin een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd om de bedrijfsuitbreiding mogelijk te maken. Het goedgekeurde planologisch attest vormt ook de basis voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Op 18 maart 2020 is de vergunning, die eveneens betrekking heeft op de uitbreiding van het tasveld, afgeleverd. De Vlaamse Regering keurt nu de startnota ter zake goed. Na de goedkeuring van de startnota volgt een publieke raadpleging, en wordt het advies gevraagd aan de SARO, de Minaraad, de gemeente Bilzen, de provincie Limburg en de door de Vlaamse Regering bepaalde adviesinstanties. 

1 Steenfabrieken Vandersanden - nota 2 Steenfabrieken Vandersanden - bijlage 3 Steenfabrieken Vandersanden - bijlage

 Opstart geïntegreerd planningsproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bedrijvenzone Drie Fonteinen’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurde op 16 december 2011 het GRUP Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden (GRUP VSGB) goed. Delen van het GRUP VSGB werden door de Raad van State vernietigd, waaronder de bedrijvenzone Drie Fonteinen, gelegen aan het Kanaal Brussel-Charleroi, op de grens van de gemeenten Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw. In en rond de bedrijvenzone Drie Fonteinen zijn meerdere projecten in studie of in uitvoering voor het optimaliseren van het ruimtegebruik. Er is nood aan meer samenhang tussen deze projecten. Die kan verkregen worden door een overkoepelende visie op de toekomst van de bedrijvenzone te vormen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering de startnota goed voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bedrijvenzone Drie Fonteinen’ waarmee de stedenbouwkundige voorschriften om de bedrijventerreinen op een optimale manier te laten ontwikkelen, worden geactualiseerd. Na de goedkeuring van de startnota volgt een publieke raadpleging, en wordt het advies gevraagd aan de SARO, de Minaraad, de gemeente Bilzen, de provincie Limburg en de door de Vlaamse Regering bepaalde adviesinstanties.

1 Drie Fonteinen - nota 3 Drie Fonteinen - bijlage
2 Drie Fonteinen - bijlage 4 Drie Fonteinen - bijlage

 Uitbreiding investeringssteunprogramma voor kleine en middelgrote windturbines (10 kW tot 300 kW) met middelgrote zonnepaneleninstallaties (40 kW tot en met 2 MW)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar Energiebesluit om het huidige investeringssteunprogramma voor kleine en middelgrote windturbines (10 kW tot 300 kW) uit te breiden met middelgrote zonnepanelen (PV) installaties (40 kW tot en met 2 MW). Het is de bedoeling om via oproepen de doelstellingen voor hernieuwbare energieproductie prioritair in te vullen met projecten met de hoogste groenestroomproductie voor de verkregen steun. Het is ook de bedoeling om meerdere oproepen op regelmatige tijdstippen per jaar te organiseren. Algemeen moeten die enerzijds voldoende duidelijkheid en voorspelbaarheid bieden aan de potentiële bieders en anderzijds moet voldoende concurrentie binnen een overheidsopdracht voorzien zijn zodat de biedingen competitief zijn. Tegelijkertijd voert de Vlaamse Regering een aantal wijzigingen door aan het huidige callsysteem voor projecten rond nuttige groene warmte, restwarmte en de injectie en productie van biomethaan.         

Call PV - advies Call PV - notaBIS Call PV - BVRBIS

 Ondersteuning hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling: wijziging Energiebesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar Energiebesluit voor wat de ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling betreft. Zo wordt er geen steun meer toegekend aan nieuwe projecten in periodes van elektriciteitsoverschot (negatieve prijzen) om de integratie van hernieuwbare energiebronnen in de energiemarkt te versterken. De afgesproken verlaging van de maximale bandingfactoren wordt per technologie vastgelegd. Er wordt een vast maximaal productievolume voorzien voor toepassingen van windenergie. En naar aanleiding van een studie naar marktparameters voor de rendabiliteit van projecten, wordt de vooropgestelde rate of return voor de verschillende technologieën geactualiseerd. Verder worden een aantal verduidelijkingen en vereenvoudigingen in de berekeningsmethode van de steunhoogte voor projectspecifieke projecten doorgevoerd en worden de representatieve en projectspecifieke projectcategorieën vereenvoudigd.  

IRR - BVRBIS IRR - advies IRR - notaBIS

 Wijziging Energiebesluit wat betreft de invoering van een premie voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen en met betrekking tot de REG-premies

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de VREG wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het Energiebesluit van 19 november 2010 met betrekking tot de REG-premies. De wijzigingen omvatten het invoeren vanaf 2021 van een nieuwe premie voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen met een maximaal AC-vermogen van de omvormer van 10 kVA. Tegelijk zijn er wijzigingen aan de REG-premies voor nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie, nieuw geplaatste isolatie aan de buiten- en binnenkant van een buitenmuur, en de plaatsing van warmtepompboilers. Om de verduurzaming van de verwarming te stimuleren, wordt er geen premie meer toegekend voor het vervangen van een stookolieketel bij beschermde afnemers en wordt de premie voor de vervanging van een stookolieketel door een gascondensatieketel verhoogd. De doelgroep voor deze premie wordt ook uitgebreid tot de doelgroep van de energielening. Bovendien komt er ook een terugleververgoeding voor decentrale productie-installaties met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA die in dienst worden genomen vanaf 1 januari 2021. Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2021 een nieuwe REG-premie ingevoerd voor natuurlijke personen die in 2021 de nieuwe eigenaar worden van een woning of appartement. Tot slot wordt de premie voor de stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit met één jaar verlengd tot 31 december 2021. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.     

REG-Premies - BVRBIS REG-Premies - notaBIS REG-Premies - advies

 Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA): aanpassingsdecreet

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse decreten aanpast met betrekking tot de omvorming van het Vlaams Energie-agentschap tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, tot integratie van opdrachten rond klimaat van het Departement Omgeving in dit Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, tot integratie van opdrachten rond lucht van het Departement Omgeving in de Vlaamse Milieumaatschappij en houdende rapportage door het Departement Omgeving. Dit decreet zorgt voor terminologische aanpassingen in verschillende Vlaamse decreten. Het doel van dit ontwerpdecreet is dan ook om in de regelgeving de juridische continuïteit te garanderen in het kader van de door het Vlaams Regeerakkoord vooropgestelde overschakeling naar het VEKA. Daarnaast geeft het ook uitvoering aan het Vlaams Regeerakkoord door het concentreren van taken rond lucht(kwaliteit) bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Met het oog op de integrale benadering van het omgevingsbeleid wordt de milieurapportage omgevormd naar een permanente rapportage over omgeving waarin ruimtelijke ordening wordt meegenomen. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nog het advies gevraagd aan de SERV, de Minaraad, de SARO en daarna de Raad van State. De Vlaamse Regering hecht bovendien haar principiële goedkeuring aan de keuze tot het omvormen van het Vlaams Energie-agentschap tot het VEKA en gelast de Vlaamse minister, bevoegd voor de energie en het klimaat, om een uitvoeringsbesluit uit te werken, om het VEKA tegen 2021 te kunnen operationaliseren.

VEKA - memorieBIS VEKA - decreetBIS VEKA - nota

 Decreet over de gebouwenpas: uitvoeringsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal DemirVlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet over de gebouwenpas. In dit besluit worden volgende zaken verder uitgewerkt: met welke gegevens de gebouwenpas kan worden aangevuld; de terbeschikkingstelling van gegevens; wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens; de termijn gedurende dewelke gegevens kunnen worden bijgehouden in de gebouwenpas; en de wijze van identificatie en toegang tot de gebouwenpas. Het gebouwenpas wordt zo verder uitgebouwd als digitaal paspoort van een gebouw. In een continu ontwikkelingsproces wordt relevante gebouw-, grond- en omgevingsinfo ontsloten naar de eigenaar en diens gemachtigden. Het gebouwenpas groeit op die manier uit tot een overkoepelend beheerd centraal instrument waarmee de Vlaamse overheid rechtstreeks kan communiceren naar de burger. Over dit uitvoeringsbesluit wordt het advies ingewonnen van de de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, daarna van de Raad van State.    

Gebouwenpas - nota Gebouwenpas - BVR

 Herverdeling middelen voor de implementatie van energie-efficiëntiemaatregelen voor eigen gebouwen en technische installaties

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal DemirVlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering beslist tot herschikking van 728.000 euro vanuit de provisie bij Financiën & Begroting voor de implementatie van energie-efficiëntiemaatregelen voor de eigen gebouwen en technische installaties.
 

VEB herverdeling middelen 2020 - nota VEB herverdeling middelen 2020 - BVR VEB herverdeling middelen 2020 - bijlage

 Geactualiseerde lijsten belangrijke infrastructuren en agglomeraties voor uitvoerig van ronde 4 Europese Richtlijn evaluatie en beheersing van omgevingslawaai

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal DemirVlaams minister Lydia Peeters

Tegen uiterlijk 30 juni 2020 moeten de lidstaten aan de Europese Commissie rapporteren welke de agglomeraties (>100.000 inwoners), de belangrijke wegen (>3 miljoen passages per jaar), de belangrijke spoorwegen (>30.000 passages per jaar) en de belangrijke luchthavens (> 50 000 vliegbewegingen) op hun grondgebied zijn voor de 4de ronde van opmaak van geluidsbelastingkaarten en geluidsactieplannen. De geluidsbelastingkaarten moeten worden opgemaakt voor referentiejaar 2021 en tegen 30 december 2022 worden gerapporteerd aan de Europese Commissie. De Vlaamse Regering keurt daarom nu de geactualiseerde lijsten goed van belangrijke infrastructuren en agglomeraties voor uitvoering van ronde 4 van de Europese Richtlijn over de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai.

VR 2020 1007 DOC.0740-6 Geluidslijsten - bijlage VR 2020 1007 DOC.0740-3 Geluidslijsten - bijlage
VR 2020 1007 DOC.0740-5 Geluidslijsten - bijlage VR 2020 1007 DOC.0740-1 Geluidslijsten - nota
VR 2020 1007 DOC.0740-4 Geluidslijsten - bijlage  

 Wijzigingsbesluit energieprestatie sociale huisvesting

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

Sinds 1 januari 2018 gebruikt de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) de ontwerpleidraad 2017 om alle bouw- en renovatieprojecten binnen sociaal wonen te beoordelen. Het gaat dan zowel over nieuwbouw, renovatie als vervangingsbouw van sociale woningen. Deze ontwerpleidraad verwijst op energetisch vlak naar de wettelijke eisen op het moment van de omgevingsaanvraag. Het huidige regeerakkoord zet uitdrukkelijk in op klimaatneutraal bouwen binnen sociale huisvesting. Het regeerakkoord vermeldt twee actiepunten binnen sociaal wonen: nieuwe gebouwen zullen vanaf 2021 BEN E30 gebouwd worden; en ingrijpende energetische renovaties zullen vanaf 2020 E60 verbouwd worden. Om hier uitvoering aan te geven, past de Vlaamse Regering nu, na advies van de Raad van State, definitief de ontwerpleidraad in die zin aan.

Energieprestatie sociale huisvesting - BVR Energieprestatie sociale huisvesting - nota
Energieprestatie sociale huisvesting - bijlage Energieprestatie sociale huisvesting - advies

 Mededelingen

Transversale werking voor de circulaire economie van Vlaanderen

Beheercommissie Natuurcompensaties Achterhaven Zeebrugge: jaarverslag 2019

Conceptnota: “Mestdecreet – tussentijdse evaluatie waterkwaliteit”

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 10 juli 2020