13/02/2023

Beslissingen Ministerraad van 10 februari 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Energieprestatie Binnenklimaat (EPB)-platform: bestek referentiehouder rekenmethodieken

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het EPB-platform (EPB staat voor Energieprestatie Binnenklimaat) werd in 2007 opgericht tussen het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en het Vlaamse Gewest, als permanente overlegstructuur om te komen tot een gemeenschappelijke berekeningsmethode van de energieprestatie van nieuwe gebouwen. Daarnaast wordt het ook gebruikt om informatie uit te wisselen over het beleid van de gewesten rond bijvoorbeeld energieprestatienormen. Voor het verfijnen en wijzigen van de rekenmethodes zijn de gewesten lang bijgestaan door een consortium van wetenschappelijke partners. De gewesten willen deze ondersteuning verder zetten in een afgeslankte vorm, door gezamenlijk een beroep te doen op een referentiehouder die de coherentie van de rekenmethodieken bewaakt. Daarom keurt de Vlaamse Regering nu de opdracht, de plaatsingsprocedure en het ontwerpbestek goed voor de gezamenlijke overheidsopdracht van de 3 gewesten voor 'wetenschappelijke en technische ondersteuning van het EPB-platform voor de ontwikkeling en verbetering van de EPB-berekeningsmethoden, gebruikt voor nieuwe en met nieuw gelijkgestelde gebouwen'.

 


Vaststelling gewestelijke stedenbouwkundige verordening rond hemelwater

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De huidige Vlaamse regels rond de opvang van hemelwater houden onvoldoende rekening met de evoluties van het klimaat. Ter vervanging van de regelgeving van 2013, keurt de Vlaamse Regering daarom, na advies van de Raad van State, definitief het nieuw ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening rond hemelwater goed. Dat vertrekt van het idee dat elke druppel telt, en maakt werk van het optrekken van de minimale volumes van hemelwaterputten; de verplichting om een hemelwaterput te plaatsen bij verbouwing of uitbreiding aan bestaande gebouwen; de verplichting om het opgevangen hemelwater maximaal te gebruiken voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vragen; een groter buffervolume en infiltratieoppervlakte van de verplichte infiltratievoorziening; een groter buffervolume voor grote verharde oppervlakten; en de mogelijkheid om verplichtingen rond hemelwater collectief op te nemen.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Verslag aan de Vlaamse Regering Advies RvS

 


Omzetting Europese Richtlijn vermindering effecten bepaalde kunststofproducten op het milieu: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de SERV, van de Minaraad en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen (Vlarema 9) en andere milieubesluiten om de Europese Richtlijn rond vermindering van effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu deels om te zetten in Vlaamse regelgeving. Er komt een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor vistuig en een uitbreiding van de regelgeving voor herbruikbare recipiënten op evenementen om een verdere daling in het gebruik van eenmalige plastic bekers te realiseren. Het besluit bevat ook een verduidelijking over het gebruik van niet-transparante zakken voor medisch afval en voor afval van schepen. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies Minaraad
Verslag aan de Vlaamse Regering Advies VTC  

 


Verlenging energiesteun ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven door oorlog in Oekraïne

op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering verlengt principieel haar maatregel met energiesteun aan ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven ten gevolge van de Russische agressie tegen Oekraïne. Met deze maatregel ondersteunt de Vlaamse Overheid ondernemingen in het eerste kwartaal van 2023 opnieuw financieel om de continuïteit van hun bedrijfsvoering te verzekeren en hen te vrijwaren van faillissement. Energie-intensieve ondernemingen al dan niet actief in specifiek getroffen sectoren komen in aanmerking voor verhoogde steun. Deze tweede steunperiode wordt aangemeld bij de Europese Commissie.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 10 februari 2023