04/03/2024

Beslissingen Ministerraad van 1 maart 2024

wetgeving_krant
Terug naar artikeloverzicht

ArcelorMittal: subsidie project RecHycle-DRP

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Op 21 oktober 2022 en 16 december 2022 heeft de Vlaamse Regering beslist om steun toe te kennen aan twee projecten van ArcelorMittal Belgium nv, mits goedkeuring door de Europese Commissie op basis van het CEEAG-kader (Climate Environment en Energy Aid Guidelines). Beide projecten kaderen in de uitrol van de Vlaamse waterstofvisie en maken deel uit van de ruimere inspanning van ArcelorMittal Belgium binnen het RecHycle initiatief om de CO2-emissies bij staalproductie drastisch te reduceren. De projecten waren ingediend in het kader van de deelname door Vlaanderen aan het initiatief IPCEI-waterstof (Important Projects of Common European Interest). De Europese Commissie heeft ondertussen haar goedkeuring gegeven voor de aanvraag van ArcelorMittal Belgium, maar onder een aantal specifieke voorwaarden. De Vlaamse Regering wijzigt daarom de principiële beslissingen voor de projecten Eerste Industriële Ontplooiing RecHycle en RecHycle-DRP, om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de goedkeuring door de Europese Commissie. De toegekende steun blijft ongewijzigd.

 


Vlaamse Gezondheidsdoelstelling Milieugezondheidszorg

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Op 4 december 2023 werd als sluitstuk van de gezondheidsconferentie Milieugezondheid de gezondheidsdoelstelling Milieugezondheidszorg en bijhorende strategieën voorgesteld. Deze gezondheidsdoelstelling beantwoordt het gevraagde engagement van de zevende ministeriële conferentie rond omgeving en gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie in Boedapest 2023, om de uitdaging van de huidige drievoudige planetaire crisis – ‘milieuverontreiniging, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies’ – versneld aan te pakken. Hier werd het recht onderstreept van alle huidige en toekomstige generaties om te overleven en te gedijen in een schoon, gezond en duurzaam milieu. De Vlaamse Regering keurt nu de gezondheidsdoelstelling Milieugezondheidszorg en het daarbijhorende strategisch plan goed. Met deze nieuwe gezondheidsdoelstelling wordt er vanuit het preventieve gezondheidsbeleid gezocht naar mogelijke oplossingen voor de grote uitdagingen op vlak van milieugezondheid in Vlaanderen. De bevoegde minister zal de gezondheidsdoelstelling Milieugezondheidszorg en het strategisch plan ter goedkeuring voorleggen aan het Vlaams Parlement en daarna verder uitvoeren.

 


RUP Reysberg: delegeren planningsbevoegdheid en instemming afwijking van de voorschriften GRUP 'afbakening VSGB en aansluitende open ruimtegebieden’ Sint-Pieters-Leeuw

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering verleent delegatie van planningsbevoegdheid aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en stemt in met de afwijking van de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) en aansluitende open ruimtegebieden' in functie van de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Reysberg'. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wil een grotendeels onbebouwd gebied, binnen de afbakeningslijn van het VSGB als openruimte vrijwaren door de herbestemming van woongebied naar openruimte, meer bepaald naar 'gecompartimenteerd landbouwgebied' en 'parkgebied met gemengde functies', onder de voorwaarde dat de twee bestaande woningen in het plangebied worden bestemd als ‘woongebied.

 


RUP Staatsbaan Kortemark: instemming afwijking voorschriften GRUP ‘Klei van Ieper en Maldegemklei’ gemeente Kortemark

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering verleent instemming met de afwijking van de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Klei van Ieper en Maldegemklei' aan de gemeente Kortemark in functie van de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Staatsbaan'.

 


RUP Rivièra Nieuwpoort: instemming afwijking voorschriften GRUP ‘Natuur- en landbouwgebieden Strand Middenkust-West' gemeente Nieuwpoort

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering verleent instemming met de afwijking van de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Natuur- en landbouwgebieden Strand Middenkust-West' aan de gemeente Nieuwpoort, in functie van de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Rivièra'. Met het ruimtelijk uitvoeringsplan wil de gemeente Nieuwpoort beperkte uitbreidingsmogelijkheden bieden aan het openlucht recreatief verblijf op de huidige locatie, onder de vorm van twee restpercelen die al decennialang niet in professioneel landbouwgebruik zijn maar als tuin bij de aanpalende woningen dienden.

 


RUP 'Mouterij Dingemans Stabroek': delegeren planningsbevoegdheid en instemming afwijking van de voorschriften GRUP ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’ aan de gemeente Stabroek

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering verleent delegatie van planningsbevoegdheid en instemming met de afwijking van de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' aan de gemeente Stabroek, in functie van de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde bedrijven - herziening', in het bijzonder rond het deelplan 'Mouterij Dingemans'. Ze legt wel enkele voorwaarden hierbij op. Met het ruimtelijk uitvoeringsplan wil de gemeente Stabroek een planologisch kader bieden voor verdere bedrijfsontwikkelingen van bestaande zonevreemde bedrijven, rekening houdend met de draagkracht van de omgeving. Daarbij werd ook een deelplan vooropgesteld voor uitbreiding van de 'Mouterij Dingemans'.

 


RUP Kleiduifschietstand Zelzate: instemming afwijking voorschriften GRUP 'Afbakening Zeehavengebied Gent Fase II' gemeente Zelzate

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering verleent instemming met de afwijking van de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening zeehavengebied Gent fase II' aan de gemeente Zelzate, in functie van de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kleiduifschietstand', over de bestaande kleiduifschietstand in de Gentse Kanaalzone. Het plangebied van het gemeentelijk RUP 'Kleiduifschietstand' is gelegen binnen de Gentse Kanaalzone ten zuiden van de kern van Zelzate, en beoogt de bestendiging van de bestaande kleiduifschietclub op de huidige site. Het gemeentebestuur en de Vlaamse schietsportkoepel wensen de bestaande kleiduifschietstand op de huidige locatie te behouden, omwille van de lokale verankering en een gebrek aan alternatieve locaties.

 


Visienota 'De Europese 2040-klimaatdoelstelling'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de inhoud goed van de visienota 'De Europese 2040 doelstelling'. Met deze visienota neemt ze een algemeen standpunt in over de Mededeling van de Europese Commissie over de Europese Klimaatdoelstelling voor 2040, waarin deze een doelstelling voorstelt van 90% netto reductie van broeikasgasemissies tegen 2040 in vergelijking met 1990. De Mededeling heeft als bedoeling om een Europees debat op gang te brengen over de Europese klimaatdoelstelling voor 2040. De volgende Europese Commissie zal op basis van deze discussies dan een wetgevend initiatief voorstellen om de 2040-doelstelling in te schrijven in de Europese Klimaatwet, en om de Europese klimaatarchitectuur vorm te geven. De 90% doelstelling zoals voorgesteld voor 2040 in de mededeling van de Europese Commissie lijkt onvoldoende onderbouwd. De Vlaamse Regering zal daarom niet akkoord gaan en desnoods een tegenstem uitbrengen tegen het voornemen van de Europese Commissie om een klimaatdoelstelling van 90% tegen 2040 vast te stellen. Ze roept ook de andere regeringen in dit land op om dezelfde houding aan te nemen zodat België maximaal kan wegen op de Europese besluitvorming.

 


Wijziging decreet duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet): dringende verwerking van afvalstoffen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het ontwerpdecreet goed dat het Materialendecreet wijzigt. Het gaat om een kleine aanpassing om de mogelijkheid te voorzien voor de Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu om in uitzonderlijke omstandigheden de onmiddellijke verwerking te kunnen bevelen van afvalstoffen in een inrichting. De mogelijkheid is voorzien omwille van heel specifieke omstandigheden waarin een bepaalde afvalstroom ontstaat die, indien niet tijdig verwerkt, een gevaar kan opleveren voor de (milieu)veiligheid, volksgezondheid of hygiëne. Het kan gaan om biologisch, chemisch en/of gevaarlijk afval dat ontstaat bij een calamiteit, een natuurramp, of een inbeslagname, zoals bij de recente problematiek rond in beslag genomen drugs. Dit ontwerp van wijzigingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

 


BioForum vzw: subsidie werkjaar 2024

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Voor de uitvoering van het strategisch plan 'biologische landbouw' is het voor de overheid van fundamenteel belang om te kunnen samenwerken met en een klankbord te vinden bij organisaties die ditzelfde doel voor ogen hebben. BioForum Vlaanderen, die de koepel van de biologische landbouw en voedingssector is, krijgt hiervoor jaarlijks een werkingssubsidie van de Vlaamse overheid. BioForum streeft naar een goede samenwerking binnen de sector, de keten, de overheid en andere belangrijke stakeholders. Voor het uitvoeren van zijn kerntaken kent de Vlaamse Regering dit jaar aan BioForum vzw een werkingssubsidie toe van 470.000 euro.

 


Herverdelingsbesluit tijdelijke versterking Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Op 23 december 2022 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de tijdelijke versterking met 5 VTE binnen het Departement Landbouw en Visserij (sinds 1 januari 2024 'Agentschap Landbouw en Zeevisserij') in de periode 2022-2024 in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)-problematiek en stelde middelen ter beschikking uit de provisie ondersteuning PAS. Nu keurt ze het herverdelingsbesluit goed dat de loonkost voor 2024 voor deze versterking regelt. Het gaat om 435.000 euro.

 


Bekrachtiging en afkondiging decreet met wijziging artikels decreet Integraal Waterbeleid

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet met de wijziging van enkele artikels in het decreet Integraal Waterbeleid. De waterbeleidsnota, een beleidsdocument dat wordt opgemaakt in uitvoering van het gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid, verwoordt de algemene visie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid. Met dit Blue Deal (wijzigings-)decreet krijgt de waterbeleidsnota een nieuwe invulling als 'legislatuurnota' voor water, waarbij minstens doelstellingen voor de verbetering van de waterkwaliteit, de vermindering van de overstromingsrisico’s en de vermindering van de risico’s op waterschaarste door droogte opgenomen worden, inclusief de structurele financiering die daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Om beter aan te sluiten bij de inhoud van de waterbeleidsnota wordt ook de naam aangepast naar ‘Blue Deal’. Het wijzigingsdecreet werd op 28 februari 2024 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 1 maart 2024