04/02/2019

Beslissingen Ministerraad van 1 februari 2019

Terug naar artikeloverzicht

Verplaatsing nutsleidingen ten behoeve van werken aan de Brusselse Ring

Op voorstel van minister Ben Weyts

De Vlaamse Regering heeft De Werkvennootschap belast met het programma 'Werken aan de Brusselse Ring', en de daarmee samenhangende infrastructuurwerken (zoals de aanleg van fietsinfrastructuur en het uitbreiden van het openbaar vervoersaanbod). In dit kader vraagt de Vlaamse Regering Elia, Total Belgium en Fluxys formeel om hun nutsleidingen in de projectgebieden te verplaatsen. Deze verplaatsingen zijn absoluut noodzakelijk voor de realisatie van deze projecten. Daarenboven zijn deze verplaatsingen ook noodzakelijk voor een vlot en veilig verloop van de werken. Aan de federale minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling wordt een verzoek gestuurd om een ministerieel besluit uit te vaardigen tot verplaatsing van bedoelde lijnen en installaties.

Verplaatsingsbevelen R0 - nota Verplaatsingsbevelen R0 - BVR Verplaatsingsbevelen R0 - BVR
Verplaatsingsbevelen R0 - BVR    
 

 

Verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met diverse bepalingen rond omgeving, natuur en landbouw. Het ontwerp van verzameldecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. 

Verzameldecreet - nota Verzameldecreet - decreet Verzameldecreet - memorie
Verzameldecreet - advies Verzameldecreet - advies  

 


 

Opstart planproces GRUP 'Kasteelpark de Merode'

Op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
Het voorgenomen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Kasteelpark de Merode' omvat het gedeelte van de vallei van de Grote Nete tussen Lange Brug en Marlybrug ter hoogte van het kasteelpark de Merode en de heuvel van Bergom en bevat delen op het grondgebied van de gemeenten Herselt en Westerlo. Het GRUP zal het kasteelpark herbestemmen naar 'gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische waarde' en aanduiden als erfgoedlandschap. Het is de bedoeling van de eigenaar van het kasteel om het park toegankelijk te maken voor toerisme via het ontwikkelen van verblijfsrecreatie met hotel-, restaurant- en welnessfunctie. Door deze economische activiteiten worden de middelen gegenereerd om het cultureel en historisch erfgoed van het kasteel en het park in stand te houden. De Vlaamse Regering keurt nu de startnota 'Kasteelpark de Merode' en de bijbehorende procesnota goed. De bevoegde minister voor ruimtelijke ordening zal de nodige adviezen inwinnen over de startnota en de bevolking van Herselt en Westerlo erover informeren en consulteren.
 

 

Actieplan Asbestafbouwbeleid

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

 
Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet dat het decreet algemene bepalingen milieubeleid en het decreet over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen wijzigt. De ontwerpregelgeving omvat het invoeren van een inventarisplicht, een verwijderingsplicht en een beheerplicht voor gebouweigenaars van gebouwen of infrastructuur die asbest kunnen bevatten. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. 
 

 

Decreet genetische rijkdommen

Op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over de toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen die voortvloeien uit hun gebruik. Het decreet geeft uitvoering aan de EU-Verordening uit het Protocol van Nagoya (ABS-Verordening) en aan de ABS-Uitvoeringsverordening. Bedoeling is bij te dragen aan het behoud van de biologische diversiteit en het duurzaam gebruik van de bestanddelen ervan, overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag over Biologische Diversiteit. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.
 

 

Distributie en levering thermische energie

Op voorstel van minister Lydia Peeters
 
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit over de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en haar Energiebesluit van 19 november 2010. Het gaat om de uitbreiding tot levering van thermische energie. Het besluit concentreert zich in eerste instantie op het creëren van een maatschappelijk draagvlak, het beschermen van particuliere afnemers en het faciliteren van ad-hoc projectmatige warmte- of koudenetten. Het houdt rekening met de verschillen tussen de elektriciteits- en gasmarkt en de warmte- of koudenetten, en met de impact van de administratieve lasten die zouden ontstaan.
 

 

Wijziging Energiebesluit: invoering van een sloop- en heropbouwpremie

Op voorstel van minister Lydia Peeters
 
In het kader van het Renovatiepact engageerde de Vlaamse Regering zich, om samen met de bouwsector en andere relevante stakeholders, het bestaande gebouwenpark tegen 2050 grondig te renoveren en de energieprestaties sterk te verbeteren. Tegen 2050 moeten alle gebouwen even energiezuinig gemaakt worden als de energetisch performante nieuwbouw van vandaag. Dit vereist zeer verregaande inspanningen. Een blik op het huidig woningenbestand leert dat een deel ervan waarschijnlijk niet tegen een redelijke investeringskost op het niveau van deze langetermijndoelstelling van het Renovatiepact kan worden gebracht. Vanuit maatschappelijk oogpunt kan het onwenselijk zijn of financieel niet zinvol om dit soort bouwwerken nog te renoveren. In deze gevallen kan sloop en vervanging door een energieperformante nieuwbouw misschien een betere en kostenefficiëntere oplossing zijn. De Vlaamse Regering beslist daarom een sloop- en heropbouwpremie in te voeren en wijzigt daarvoor, na advies van de Raad van State, definitief haar Energiebesluit. Om voor de sloop- en heropbouwpremie van 7.500 euro in aanmerking te komen moet cumulatief voldaan worden aan een aantal voorwaarden.
 
Sloop -en heropbouwpremie - nota Sloop -en heropbouwpremie - BVR Sloop -en heropbouwpremie - advies
 
 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 1 februari 2019