04/12/2023

Beslissingen Ministerraad van 1 december 2023

krant_changes_legislation
Terug naar artikeloverzicht

Vlaams Klimaatfonds 2022: cofinanciering voor Klimaat Actieplan Gebouwen en voor Klimaat Actieplan Mobiliteit (laadinfrastructuur) binnen de Vlaamse overheid

Op voorstel van minister-president Jan Jambon

De Vlaamse Regering keurt de reservering goed van het budget van 148.612,20 euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds aan Het Facilitair Bedrijf om het Herman Teirlinck-gebouw fossielvrij te maken. Ze keurt ook de reservering goed van het budget van 2,842 miljoen euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds aan Het Facilitair Bedrijf voor de installatie van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. De maatregelen geven invulling aan de Beleidsnota ICT en Facilitair Management 2019-2024, waarin de Vlaamse overheid haar voorbeeldrol wil opnemen in het milieu- en energie-efficiënter maken van de kantooorgebouwen van de Vlaamse overheid en op vlak van mobiliteit.

 


Klimaatgezondheidsplan

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering keurt het Vlaams klimaatgezondheidsplan goed als langetermijnplan van hoe het gezondheid- en welzijnsbeleid anticipeert op de impact van klimaatverandering op de volksgezondheid en het Vlaamse gezondheidssysteem, met het jaar 2040 als horizon. Het plan werkt een visie uit als antwoord op de internationale oproep van de WHO om actie te nemen vanuit het preventief gezondheidsbeleid, waarin klimaat wordt beschouwd als een actuele en toekomstige directe risicofactor voor de volksgezondheid. Op dit moment hangen er geen onmiddellijke financiële voorwaarden vast aan het plan, het zal wel het beleidskader vormen voor de uitwerking van concrete acties en initiatieven in de toekomst.

 


Landinrichtingsplan Oostakker-Noord

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering stelt het landinrichtingsplan 'Oostakker-Noord' vast. Het landinrichtingsplan geeft uitvoering aan het landinrichtingsproject 'Gentse Kanaalzone, koppelingsgebieden - fase 2'. De koppelingsgebieden zijn smalle bufferzones tussen de industriegebieden en de woonkernen, en hebben ook een belangrijke verbindende functie. De Vlaamse overheid wil met de inrichting van deze gebieden zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid van de kanaaldorpen. Het koppelingsgebied 'Oostakker-Noord' is een langgerekt gebied in Gent, tussen de dorpskern van Oostakker en het industrieterrein Skaldenpark. De doelstellingen voor de inrichting ervan zijn: een bosbuffer realiseren tussen de woonwijk en het Skaldenpark; een groene invulling voor de rest van het koppelingsgebied met ruimte voor lokale voedselvoorziening en natuur-, bos- en landschapsontwikkeling; het verbeteren van het recreatief netwerk naar en doorheen het koppelingsgebied en het realiseren van ruimte om te spelen, genieten en ontmoeten.

 


Budgetverhoging subsidie projectoproep levend water

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De projectoproep voor het investeringsprogramma Levend Water wil acties uit de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) ondersteunen van lokale waterbeheerders en actoren die de hydromorfologie van waterlopen willen herstellen. Voor de subsidieoproep was een budget van 7,7 miljoen euro voorzien. Uiteindelijk werden 34 dossiers definitief ingediend en beoordeeld door de jury, beduidend meer dan aanvankelijk ingeschat. De Vlaamse Regering beslist daarom om het budget van het eerder goedgekeurde subsidiereglement te verhogen met 1 miljoen euro, om zo maximaal steun te kunnen verlenen aan de goedgekeurde projecten.

 


Omlopen voor motorvoertuigen en vaartuigen: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de SERV, van de Minaraad en van de SARC, en na publieke consultatie wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel haar VLAREM-besluit met algemene en sectorale bepalingen over milieuhygiëne en het project-MER-besluit om een algemene MER-plicht in te voeren voor permanente omlopen voor motorvoertuigen en motorvaartuigen. Het arrest van de Raad van State van 8 februari 2021 vernietigde immers het ministerieel besluit dat onder bepaalde voorwaarden een milieuvergunning verleende voor het verder exploiteren en veranderen van een omloop voor motorvoertuigen. Om de huidige rechtsonzekerheid weg te nemen en schade aan het milieu door illegale omlopen en wildcrossen te voorkomen, is een duidelijk rechtskader nodig in functie van het verlenen van vergunningen voor omlopen voor motorvoertuigen. Omdat de problematiek te complex blijkt, wordt ervoor gekozen om geen globale oplossing meer uit te werken, maar voor ieder individueel project specifieke geluidsoplossingen te bedenken. Daarbij ligt de klemtoon op het in beeld brengen van de specifieke milieu-impact op lokaal niveau en het zoeken naar gepaste concrete milderende maatregelen. Op die manier wordt ook tegemoet gekomen aan de bezorgdheden van buurtbewoners en de leefbaarheid van de omgeving. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Eén overkoepelende Vlaamse Nutsregulator: wijziging energiedecreet kerntaken VREG

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van de operationalisering van één overkoepelende Vlaamse Nutsregulator voor netgebonden infrastructuur (elektriciteit, aardgas, warmte, riolering en drinkwater), en na adviezen van de VREG, van de SERV en van de Minaraad, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het Energiedecreet voor wat de kerntaken van de VREG betreft. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Verzameldecreet waterwetgeving 2023

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de SERV, van de Minaraad, van de SARO, van de VVP en van de VVSG hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat een aantal omgevingsgerelateerde regelgevingen wijzigt. Het gaat om regelgevingen rond werken aan publieke grachten; voorwaarden voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen op of voor het verkavelen van gronden en de aanwezigheid van een aansluiting op openbare of de aanwezigheid van private zuiveringscapaciteit voor huishoudelijk afvalwater; het lokaal beleid rond hemelwater en droogte en het handhavingskader op de productie, controle en levering van water bestemd voor menselijke aanwending. Over dit voorontwerp van decreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Voorontwerp van decreet tot ondersteuning van omgevingsverenigingen en -projecten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet tot ondersteuning van omgevingsverenigingen en -projecten. Het decreet zorgt voor de rechtsgrond voor het toekennen van werkingssubsidies aan omgevingsverenigingen en voor het toekennen van projectsubsidies aan actoren voor omgevingsprojecten. Met het decreet wil de Vlaamse Regering enerzijds actoren stimuleren om bij te dragen aan het bevorderen van de omgevingskwaliteit via het beschermen, in stand houden of verbeteren van de leefmilieukwaliteit, de biodiversiteit of de landschappelijke/ruimtelijke kwaliteit en aan het bevorderen van de klimaatadaptatie en -mitigatie of van het circulaire gebruik van grondstoffen. Anderzijds wil het decreet het draagvlak voor omgevingsmaatregelen vergroten en de participatie bij omgevingsuitdagingen stimuleren. Daarnaast voorziet het voorontwerp van decreet in de mogelijkheid om in functie van omgevingsdoelstellingen en beleidsprioriteiten, projectoproepen te lanceren en projectsubsidies toe te kennen. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 


Ecologiesteun ondernemingen

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-uitgaven in het Vlaamse Gewest. Het nieuwe besluit vervangt de drie bestaande besluiten voor de Ecologiepremie+, Strategische Ecologiesteun en GREEN, en uniformiseert zo de bestaande regelgeving voor ecologiesteun, terwijl het tegelijkertijd onduidelijkheden tussen steunmaatregelen wegwerkt. Het nieuwe besluit komt ook tegemoet aan de nieuwe voorwaarden en mogelijkheden van de vernieuwde groepsvrijstellingsverordening. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de VTC, van de GBA, van de SERV en van de Minaraad, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

 


Implementatie van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader beslist de Vlaamse Regering nu tot de beëindiging van brownfieldconvenant 122. Maaseik - ATM site, als gevolg van het behalen van de doelstellingen opgenomen in het Brownfieldconvenant.

 


Wijziging Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) en interfaceactiviteiten

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Na adviezen van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) en van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit over de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap. De wijzigingen in het regelgevend kader vloeien voort uit de aanbevelingen na de vijfjaarlijkse evaluatie en uit voortschrijdend inzicht uit de praktijk. De IOF zijn interne bestemmingsfondsen van de vijf Vlaamse associaties van universiteiten en hogescholen. De subsidies worden aangewend voor strategisch basisonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek met het oog op valorisatie bij de universiteit en de hogescholen.

 


Mededelingen

Grondwettelijk Hof: rolnummer 7920

mededeling aan de Vlaamse Regering

Prejudiciële vragen over de artikelen 4.2.2.3.5 en 4.2.2.5.1 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, gesteld door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent Arrest nr. 138/2023

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 1 december 2023