12/06/2023

Beslissingen Ministerraad van 09 juni 2023 

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Afwijking RUP De Raap Sint-Niklaas

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering verleent instemming aan de stad Sint-Niklaas om af te wijken van de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaal stedelijk gebied Sint-Niklaas’ in functie van de herbestemming van het stedenbouwkundig voorschrift ‘woongebied’ van het gemengd stedelijke ontwikkelingsgebied 'Bellestraat – Zonneke' naar de (na)bestemming ‘bosgebied’ in het plangebied, zoals vastgelegd in de scopingsnota van het gemeentelijk RUP ‘De Raap’ van de stad Sint-Niklaas.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage Scopingnota

 


Afwijking RUP Bosdelle Zaventem

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering verleent delegatie van planningsbevoegdheid en instemming met de afwijking van de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening van het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden’ aan de gemeente Zaventem in functie van de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bosdelle’ en de herbestemming van een stedelijk woongebied naar bouwvrij agrarisch gebied.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Brief gemeente Zaventem Bijlage

 


Instellen landinrichtingsproject ‘Antwerpse Zuidrand’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de instelling van het landinrichtingsproject ‘Antwerpse Zuidrand’. De gebiedsafbakening van het voorstel van landinrichtingsproject ‘Antwerpse Zuidrand’ omvat de gemeenten Schelle, Hemiksem, Aartselaar, Kontich, Edegem, Hove, Lint en Boechout en de districten Hoboken en Wilrijk van de stad Antwerpen, en heeft een oppervlakte van ca. 10.171 ha. Het project kan beschouwd worden als een vervolg op en een verdere uitwerking van het strategisch project ‘Beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ dat eind 2021 werd beëindigd. Het zal bijdragen aan het verbinden van de Antwerpse Zuidrand met de Rupelstreek. De totale landinrichtingssubsidie voor de uitvoering van het landinrichtingsproject mag maximaal 8 miljoen euro bedragen. Het saldo van de door de Vlaamse Regering gereserveerde totale landinrichtingssubsidie voor de uitvoering van de fases 1 en 2 van de landinrichtingsprojecten ‘Klein-Brabant en Zwijndrecht’ en ‘Rupelstreek’ kan aan dit bedrag worden toegevoegd.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies
Bijlage  Aanvraag bijkomend budget Bijlage
Bijlage    

 


Koninklijk besluit teboekstelling van binnenschepen: standpuntbepaling

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stemt in met het koninklijk besluit over de teboekstelling van binnenschepen. Het besluit geeft uitvoering aan de relevante bepalingen in het Belgisch Scheepvaartwetboek. Meer bepaald regelt het de aanvraag, de voor te leggen documenten en andere administratieve zaken zoals wijzigingen in de gegevens of doorhalingen. Daarnaast regelt het de inrichting van het binnenschepenregister, dat waargenomen wordt op het kantoor van het Belgisch Scheepsregister onder de vorm van een gecomputeriseerd gegevensbestand.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Verzameldecreet over de weg- en waterinfrastructuur en het wegen- en waterbeleid

p voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat verschillende wijzigingen verzamelt aan de regelgeving rond weg- en waterinfrastructuur en wegen- en waterbeleid. Het zorgt tegelijk voor de aanpassing van de financieringsregeling voor het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de MORA, van de GBA, van de VTC en daarna van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting

 


Beëindiging Brownfieldconvenant 21. Gent – Herinrichting bedrijventerrein Wiedauwkaai-Wondelgemse Meersen

p voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen afsluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. De Vlaamse Regering gaat nu akkoord met het beëindigen van het Brownfieldconvenant 21. Gent - Herinrichting bedrijventerrein Wiedauwkaai- Wondelgemse Meersen, omdat de in het Brownfieldconvenant opgenomen doelstellingen behaald zijn.

 


Opheffing terugvorderingstermijn diverse steunmaatregelen Agentschap Innoveren en Ondernemen

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Als gevolg van het arrest van het Hof van Cassatie van 5 mei 2022, heft de Vlaamse Regering principieel de terugvorderingstermijn op in diverse steunmaatregelen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het gaat hier over de ecologiepremie, strategische ecologie-investeringen, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/groeisubsidie, hinderpremie openbare werken, bedrijventerreinen, bedrijvencentra/doorgangsgebouwen, Baekelandmandaten, COOCK en de coronasteunmaatregelen. Het arrest stelde dat de voorziene verjaringstermijn van vijf jaar in de steunmaatregel voor kmo-steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten afwijkt van de wettelijke verjaringsregels van tien jaar. Omdat gelijkaardige terugvorderingstermijnen zijn opgenomen in de andere steunmaatregelen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, wordt de terugvorderingstermijn in deze steunmaatregelen opgeheven. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Voorontwerp instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord Plantengezondheid

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de ministers van Landbouw van de federale staat en de gewesten over de verdeling van opdrachten voor de toepassing van de beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten. Het samenwerkingsakkoord was nodig door de gedeelde bevoegdheid rond plantengezondheid, en omdat er op plantaardig teeltmateriaal zowel quarantaineorganismen (federale bevoegdheid) als gereguleerde niet-quarantaineorganismen (gewestelijke bevoegdheid) kunnen voorkomen. Over dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Voorontwerpdecreet Memorie van Toelichting
Bijlage Bijlage  

 


Decreet Vlaamse Parken en algemene landschapszorg

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over algemene landschapszorg en Vlaamse Parken. Het is opgevat als een kaderdecreet en creëert de basis voor een transversaal landschapsbeleid. Als herkenbare exponenten van een meer geïntegreerd landschapsbeleid wordt voor de Vlaamse Parken (de Nationale Parken Vlaanderen en de Landschapsparken) een decretale basis voorzien. Er wordt voor deze structuren een beheersstructuur, erkenningsvoorwaarden en subsidiemogelijkheden uitgewerkt. Daarnaast worden de regionale landschappen uit het decreet van 21 oktober 1997 over het natuurbehoud en het natuurlijk milieu gehaald en ondergebracht in dit decretaal kader. Bovendien wordt de basis gelegd voor de toekomstige uitbreiding van het instrumentarium voor algemene landschapszorg. Het decreet werd op 7 juni 2023 aangenomen door het Vlaams Parlement.

Decreet

 


Wijzigingsdecreet omgevingsvergunning: invoeren overgangsmaatregelen voor vergunningen in kader van Programmatische Aanpak Stikstof

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet over de omgevingsvergunning wijzigt, voor wat het invoeren van overgangsmaatregelen voor vergunningen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof betreft. Dit wijzigingsdecreet werd op 7 juni 2023 aangenomen door het Vlaams Parlement.

Wijzigingsdecreet

 

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 09 juni 2023