13/02/2024

Beslissingen Ministerraad van 09 februari 2024

krant_wetgeving
Terug naar artikeloverzicht

Projectoproep Natuur in je school 2024

Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts, Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de lancering goed van de projectoproep 'Natuur in je school 2024' en voorziet daarvoor maximaal 5 miljoen euro, voor projecten die inzetten op natuurgebaseerde klimaatadaptieve maatregelen op school. Meer natuur op school draagt rechtstreeks bij aan een klimaatbestendige schoolomgeving en heeft een positieve impact op het tegengaan van droogte en hittestress. Een meer natuurlijke schoolomgeving laat scholen bovendien toe meer in te zetten op buiten leren, wat positieve effecten heeft op leerresultaten en het welzijn op school voor leerlingen, personeel en andere gebruikers. De Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving zal zorgen voor de verdere uitvoering van deze oproep.

 


Inplanting windturbines in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en in buffergebieden: ontwerp van wijzigingsdecreet

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Windenergie is één van de noodzakelijke opties om de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen. De beschikbare ruimte voor de inplanting van windturbines op nieuwe locaties in Vlaanderen is beperkt. Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering daarom haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet over de organisatie van de bestuursrechtscolleges, en het decreet over de omgevingsvergunning wijzigt. Het wijzigingsdecreet zorgt voor een uitbreiding van de vergunningsmogelijkheden voor windturbines in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (LWAG) en in buffergebieden. Het esthetisch criterium binnen LWAG wordt onder bepaalde voorwaarden uitgeschakeld voor de oprichting van windturbines. Daarnaast wordt ook decretaal aangegeven op welke wijze windturbines in bufferzones vergund kunnen worden. Een ander knelpunt bij de versnelde oprichting van windturbines is de doorlooptijd van de jurisdictionele beroepsprocedures. Er wordt daarom decretaal bepaald dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de geschillen rond grootschalige windturbines bij voorrang en binnen een ordetermijn van negen maanden behandelt. Een ander knelpunt dat wordt aangepakt is de discussie omtrent de noodzaak van een beslissing van de gemeenteraad voor de tijdelijke verbreding of aanpassing van een gemeenteweg. Er wordt verduidelijkt dat voor dergelijke werfwegen géén beslissing van de gemeenteraad noodzakelijk is. Dit ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 


Instrumentendecreet: operationalisering geharmoniseerde procedures voor compenserende vergoedingen en koopplichten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het decreet over het realisatiegericht instrumentarium ('Instrumentendecreet') zet een logische en noodzakelijke vervolgstap in de bundeling en de afstemming van omgevingsinstrumenten met het oog op ruimtelijke realisaties op het terrein. Het voorziet onder meer in een harmonisering van compenserende vergoedingen en koopplichten. In dit kader keurt de Vlaamse Regering, na adviezen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, en van de Gegevensbeschermingsautoriteit, opnieuw principieel een besluit goed dat voorziet in de operationalisering van deze harmonisering, meer bepaald in de uitwerking van de geharmoniseerde procedures voor de compenserende vergoedingen en de koopplichten, en de berekeningswijze van de compenserende vergoedingen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Eén overkoepelende Vlaamse Nutsregulator: wijziging energiedecreet kerntaken VREG

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van de operationalisering van één overkoepelende Vlaamse Nutsregulator voor netgebonden infrastructuur (elektriciteit, aardgas, warmte, riolering en drinkwater), en na advies van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief het Energiedecreet. Het gaat om de overdracht van taken van de energieregulator aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) in functie van de hervorming tot één overkoepelende Vlaamse nutsregulator. Dit ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 


Raad voor Verkiezingsbetwistingen: herbenoeming aanvullende bestuursrechters

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering hernieuwt de ambtsperiode van een aantal zetelende aanvullende bestuursrechters in de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor een periode van zes jaar vanaf 1 maart 2024. Drie zetelende aanvullende bestuursrechters die niet herbenoemd worden, krijgen de titel 'ereaanvullende bestuursrechter'.

 


Wijziging zetel Vlaamse bestuursrechtscolleges naar aanleiding van verhuis naar Marie-Elisabeth Belpairegebouw in Brussel

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse bestuursrechtscolleges en de dienst van de Bestuursrechtscolleges verhuizen op 18 maart 2024 naar het nieuwe Marie-Elisabeth Belpairegebouw van de Vlaamse overheid. De zittingszalen en de kantoren bevinden zich vanaf dan op de Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel. De Vlaamse Regering wijzigt nu het adres in haar besluit over de rechtspleging van sommige bestuursrechtscolleges.

 


Instrumentendecreet: aanpassingen planbatenheffing

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele

Het decreet over het realisatiegericht instrumentarium ('Instrumentendecreet') zet een logische en noodzakelijke vervolgstap in de bundeling en de afstemming van omgevingsinstrumenten met het oog op ruimtelijke realisaties op het terrein. Het voorziet onder meer in aanpassingen aan het planbatensysteem. Deze aanpassingen worden opgenomen als wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). De Vlaamse Regering keurt nu, na adviezen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, en van de Gegevensbeschermingsautoriteit, opnieuw principieel een besluit goed dat voorziet in de operationalisering van deze aanpassingen en wijzigt hiervoor het bestaande ‘planbatenbesluit’ van 29 mei 2009. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Instap in project en kapitaalverhoging imec EU pilot line nv

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele, Vlaams minister Jo Brouns

De imec piliot line nv wil nieuwe chiptechnologie afstemmen op de noden van de Europese industrie en deze doorvertalen in mature concepten die op industriële schaal geïntegreerd kunnen worden in een nieuwe golf van dominante, Europese producten. Zoals gangbaar is bij Europese projecten vraagt de Europese Commissie ook voor dit project de buy-in van de lidstaat in de vorm van het voorzien van cofinanciering. De Vlaamse overheid stapt in twee fasen in de imec EU pilot line nv. De eerste fase bestaat uit de inkoop van aandelen in de imec EU pilot line nv opgericht door imec binnen de huidige minimumkapitalisatie om zo een publieke entiteit te creëren met de Vlaamse overheid als meerderheidsaandeelhouder. Dit is een ontvankelijkheidsvereiste voor de indiening van de Europese proposal door imec vzw in het kader van de voorziene cofinancieringsstructuur. Daarna wordt op het moment van goedkeuring van het projectvoorstel door de Europese Commissie een kapitaalverhoging gedaan ten belope van 750 miljoen euro onder de voorwaarden uit de aandeelhoudersovereenkomst. De essentie van deze aandeelhoudersovereenkomst betreft de creatie van een preferente aandelenstructuur waarbij de aandelen aangehouden door de Vlaamse overheid een preferent rendement hebben van 5%. Gelijktijdig met de ingang van deze kapitaalverhoging treedt ook de leaseovereenkomst in werking waarbij imec vzw de infrastructuur van de imec EU pilot line nv leaset voor de periode en onder de voorwaarden uit de leaseovereenkomst om zo een inkomstenstroom te verzekeren die het rendement op de Vlaamse aandelen onderbouwt. De Vlaamse Regering keurt de instap van de Vlaamse overheid en de kapitaalverhoging goed. Ze keurt de voordracht goed van Johan Hanssens, secretaris-generaal van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), met het oog op benoeming tot bestuurder door de algemene vergadering, in de raad van bestuur van imec EU pilot line nv. Ze keurt ook de personeelsuitbreiding met 1 VTE, zonder compensatie, goed bij het Departement EWI. Daarnaast keurt ze de bij deze beslissingen horende herverdelingsbesluiten goed.

 


Technische keuring voertuigen: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan een besluit met een aantal wijzigingen rond de technische keuring van voertuigen. Met het oog op het beperken van wachttijden en wachtrijen wordt enerzijds de periodiciteit van de technische keuring voor het merendeel van de personenvoertuigen verruimd en worden anderzijds decentrale keuringen ook mogelijk gemaakt voor personenvoertuigen, lichte vracht- en lichte aanhangwagens. Door zich te richten op de minimumvereisten van de Europese richtlijn in dit verband blijft de verkeersveiligheid gegarandeerd. Daarnaast wordt opgenomen dat dieselvoertuigen, die falen op de deeltjestellertest, een keuringsbewijs met geldigheid van 3 maanden krijgen. Tenslotte wordt het begrip gedeeltelijke keuring aangepast zodat bevoegde personen niet enkel volledige of technische herkeuringen kunnen bevelen, maar ook technische keuringen van bepaalde voertuigonderdelen. Dit wijzigingsbesluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Vlaamse commissie administratie-nijverheid en daarna aan de Raad van State.

 


Invoering premie voor zero-emissievoertuigen

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Om tot een snelle omschakeling naar zero-emissievoertuigen te komen, kan een ondersteuning van de markt helpen. Voor bedrijfswagens is dat al het geval via de verhoogde aftrek in de federale vennootschapsbelasting. In het ontwerp van aanpassing van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan van 12 mei 2023 werd voorzien in een aanvullende ondersteuning voor de andere voertuigen. De Vlaamse Regering beslist daarom, na advies van de VTC, de GBA en van de Raad van State, definitief een premie in te voeren bij de aankoop van zero-emissievoertuigen van de categorieën M1, N1 en L7e-c. De doelgroepen van de premie zijn natuurlijke personen, autodeelbedrijven en rechtspersonen zonder winstoogmerk die niet zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. De premie is specifiek gericht op wagens die bedoeld zijn voor personenvervoer (M1), op die die gericht zijn op het vervoer van goederen maar met een beperkt gewicht (tot 3500 kg) (N1), en op de zware micro-stadswagens (L7e-C). Zowel nieuwe wagens als tweedehandswagens komen in aanmerking. De premie zal via een webapplicatie bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken moeten worden aangevraagd.

 


Herverdeling krediet voor tijdelijke versterking personeel Boeren op een Kruispunt vzw

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering beslist tot herverdeling van 517.000 euro vanuit de PAS-provisie voor de tijdelijke versterking met personeel voor Boeren op een Kruispunt vzw. Die versterking is noodzakelijk om het stijgend aantal aanmeldingen met betrekking tot de stikstofproblematiek en conceptnota PAS aan te kunnen pakken en ook preventief te werk te kunnen gaan.

 


Omzendbrief oprichting windturbines

Ontwerp van omzendbrief OMG/2024/1 ‘afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines’

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 09 februari 2024