11/09/2023

Beslissingen Ministerraad van 08 september 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Wijzigingsdecreet organisatie en rechtspleging Vlaamse bestuursrechtscolleges: digitale procesvoering

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het decreet over de organisatie en de rechtspleging van Vlaamse bestuursrechtscolleges. Het ontwerp van wijzigingsdecreet zorgt voor de decretale regelgeving voor de digitale procesvoering van de Vlaamse bestuursrechtscolleges. Voor bepaalde partijen en raadslieden die optreden voor de Vlaamse bestuursrechtscolleges, wordt de digitale procesvoering de verplichte vorm van procesvoering. Voorts organiseert een Vlaams bestuursrechtscollege voortaan een zitting op verzoek van de kamervoorzitter of van één van de partijen, en wordt het onder meer mogelijk om de zitting digitaal te volgen of er digitaal aan deel te nemen. Het ontwerpdecreet bepaalt ook dat de arresten van een Vlaams bestuursrechtscollege niet langer in openbare zitting moeten worden uitgesproken, past enkele bepalingen over de interne organisatie van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) aan en voorziet in een nieuwe procedure tot wraking van een bestuursrechter, in een verplichting om de kosten van een beroep meteen ten laste te leggen in het arrest, en in een algemeen kader voor de verwerking van persoonsgegevens door de Vlaamse bestuursrechtscolleges en de DBRC. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 


Optimalisaties lozingsheffingen: wijziging uitvoeringsbesluit decreet Integraal Waterbeleid

p voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de SERV, van de Minaraad en daarna van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief het uitvoeringsbesluit bij het decreet over het Integraal Waterbeleid. Het besluit voorziet in een aantal wijzigingen in de manier van monsterneming van het geloosde afvalwater, waarbij deze monsterneming te gebruiken is als basis voor de berekening van de heffing op de waterverontreiniging.

 


Ontwerpdecreet over Vlaamse erfgoednetwerken

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

Na adviezen van de SARO en van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over Vlaamse Erfgoednetwerken. Het decreet moet een solide rechtsbasis bieden voor het samenwerken met en het ondersteunen van organisaties die instaan voor het beheer, de exploitatie en de ontsluiting van een netwerk van iconische, Vlaamse erfgoedlocaties. Die organisaties moeten aan de hand van erfgoed, erfgoedzorg en erfgoedontwikkeling het verhaal van Vlaanderen brengen, tonen waar Vlaanderen sterk in was en sterk in blijft. Dit betekent een doordachte locatiekeuze, erfgoed voorbeeldig conserveren en ontwikkelen, en inzetten op vernieuwing en experiment. Op basis van het decreet kunnen organisaties als Herita vzw bevestigd worden als Vlaams Erfgoednetwerk. Dit ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 


Uitvoeringsbesluit decreet Vlaamse erfgoednetwerken

p voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet Vlaamse Erfgoednetwerken. Het decreet biedt een rechtsbasis voor het samenwerken met en het ondersteunen van organisaties die instaan voor het beheer, de exploitatie en de ontsluiting van een netwerk van iconische, Vlaamse erfgoedlocaties. Het besluit regelt meer in detail een aantal praktische modaliteiten van de in het decreet vermelde instrumenten: de samenwerkingsovereenkomsten tussen de Vlaamse Regering en Vlaamse Erfgoednetwerken, de subsidiëring en evaluatie van Vlaamse Erfgoednetwerken en de regeringscommissarissen die in de Raad van Bestuur van Vlaamse Erfgoednetwerken kunnen aangewezen worden. Het regelt ook de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SARO en van de Raad van State.

 


Ecoscore taxisector: wijziging besluit exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd vervoer

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Na advies van de Raad van State past de Vlaamse Regering definitief de milieucriteria aan in het besluit over de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer (taxibesluit) die op 1 januari 2025 van kracht worden. Die criteria worden bijgesteld op basis van marktevoluties in de voertuigensector. Na analyse van VITO blijkt dat de vergroening van de voertuigmotoren zich niet lineair ontwikkelt voor de verschillende voertuigtypes zoals voorzien, en dat met name de minibussen niet de voorziene vooruitgang boeken. De ecoscores voor minibussen en monovolumes worden daarom aangepast aan deze bevindingen.

 


Subsidiëring walstroominfrastructuur zeehavens via oproepprocedure in het kader van het REPowerEU plan

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering definitief tot toekenning van subsidies aan havenbedrijven en ondernemingen voor walstroominfrastructuur in zeehavens via een oproepprocedure in het kader van het REPowerEU plan. Het REPowerEU plan wil een einde maken aan de afhankelijkheid van de Europese Unie van Russische fossiele brandstoffen en de klimaatcrisis aanpakken. Het besluit vormt de juridische basis voor het Agentschap Innoveren & Ondernemen om steun toe te kennen aan walstroominfrastructuur in Vlaamse zeehavens. Investeringen in walstroom hebben als doel om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen te verminderen die gepaard gaan met het gebruik van dieselgeneratoren om schepen van stroom te voorzien terwijl ze in de haven liggen. Het besluit bepaalt dat havenbedrijven en ondernemingen in aanmerking kunnen komen voor subsidiëring van investeringen in walstroom, stelt het maximale subsidiepercentage vast op 50 procent en bepaalt welke kosten in aanmerking komen voor subsidiëring.

 


10 miljoen euro Vlaamse cofinanciering project Kairos@C van BASF Antwerpen nv en Air Liquide Large Industry nv

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering keurt de Vlaamse cofinanciering goed van het project Kairos@C voor een bedrag van 10 miljoen euro. Kairos@C is een gemeenschappelijk project van Air Liquide Large Industry nv en BASF Antwerpen nv om op industriële schaal CO2 te capteren op het platform in Zandvliet en deze aan te leveren aan het gemeenschappelijke deel van het CO2-transportnetwerk. Het is een geïntegreerd grensoverschrijdend project op industriële schaal dat één van de grootste CCS (carbon capture and storage)-ketens wereldwijd zal realiseren en bij benadering een uitstoot van 14 miljoen ton CO2 over een periode van 10 jaar kan vermijden.

 


2,5 miljoen euro Vlaamse cofinanciering project Antwerp@C CO2 Export Hub

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering keurt de Vlaamse cofinanciering goed van het project Antwerp@C CO2 Export Hub, voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. Het project is een samenwerking tussen Air Liquide, Fluxys en de haven van Antwerpen-Brugge, om een modulaire infrastructuur te ontwikkelen op wereldschaal met open toegang voor het transport, het vloeibaar maken en de export van CO2 afgevangen door industrieën in het Antwerpse havengebied. De ontwikkeling van de infrastructuur kan leiden tot een vermindering van CO2-uitstoot van 2 tot 4 miljoen ton per jaar tegen 2030. De beoogde investering zal de aanwezige bedrijven faciliteren bij het beperken van hun netto CO2-uitstoot en kan bijdragen aan het toekomstbestendig maken van één van de belangrijkste motoren van de Vlaamse economie.

 


Mededelingen

 

Voortgangsrapport Vlaams Klimaatfonds (VKF) 2013-2022

 


Studie over het in de praktijk brengen van de PPS-principes

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 08 september 2023