Terug naar artikeloverzicht

Projectsubsidie ‘Antwerpen, Cap-A-City, Doorsteek naar een groene verbindende ontmoetingsruimte’

Op voorstel van viceminister-president Bart Somers

De Vlaamse Regering kent een projectsubsidie toe van 3 miljoen euro aan de stad Antwerpen, voor de realisatie van het stadsproject Cap-A-City. Het project vormt een belangrijke aanvulling op de overkappingsprojecten in de buurt en legt expliciet de verbinding tussen twee fysiek en mentaal gescheiden buurten, meer bepaald ter hoogte van de wijk Kiel en de Jan De Voslei. Het project zet in op de transformatie van de middenberm van de Jan De Voslei, die nu fungeert als dak van de ondergelegen tunnel, naar een lineaire tuin die kan uitgroeien tot een ontmoetingsplaats en een verbindende plek in de wijk.


Plan Vlaamse Veerkracht: projectsubsidie aan Vlaamse gemeenten voor fietsinfrastructuur

Op voorstel van viceminister-president Bart Somers, Vlaams minister Lydia Peeters

In het kader van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht kent de Vlaamse Regering een projectsubsidie toe aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur, het zogenaamde Kopenhagenplan. Bij elke twee euro die een lokaal bestuur zelf investeert in nieuwe of verbeterde fietsinfrastructuur, legt de Vlaamse Regering er één euro naast om die investeringen verder te versterken. Hiermee wil ze voor in totaal minstens 450 miljoen euro aan lokale investeringen in betere fietsfaciliteiten realiseren. Voor dit project is 150 miljoen euro voorzien uit de Relanceprovisie.


Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 1.0 en 2.0: subsidie klimaatacties

Op voorstel van viceminister-president Bart Somers

De Vlaamse Regering keurt het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 (LEKP 2.0) goed tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse steden en gemeenten, samen met de subsidie en de opvolgingswijze voor de ondersteuning van het realiseren van lokale klimaatpactacties en het uitvoeren van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en 2.0. Het LEKP 2.0 bevat een aanscherping van de klimaatambities die het LEKP 1.0 vooropstelde. Voor lokale besturen die het ondertekenen wordt voor 2022 een subsidiebedrag van in totaal 8,75 miljoen euro toegekend. Voor het LEKP 1.0, geïntroduceerd in 2021, wordt in 2022 aan de lokale besturen die het ondertekend hebben of zullen ondertekenen een subsidiebedrag van 24,87 miljoen euro toegekend. Zowel de lokale besturen als de Vlaamse overheid engageren zich zo tot de uitvoering van Vlaamse klimaatmitigatie- en adaptatiemaatregelen die onder andere bijdragen aan de Vlaamse broeikasgasreductiedoelstelling en energiebesparende beleidsacties.


Verzameldecreet energie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het Energiedecreet wijzigt. De wijzigingen omvatten onder andere: definities van ‘tussenpersonen bij de levering van thermische energie’ en ‘eindgebruikers van thermische energie’, een nieuwe forfaitaire vergoedingsplicht voor de netbeheerder bij laattijdige plaatsing van een digitale meter, een uitbreiding en verduidelijking van het toepassingsgebied van (niet-)gereserveerde technische flexibiliteit, een aantal bijkomende wijzigingen voor leveranciers in moeilijkheden, ... Het regelt ook dat de inkomsten van het Vlaams Klimaatfonds mogen aangewend worden voor de uitvoering van het Vlaamse flankerend beleid voor de implementatie van het terugdringen van bijkomende ruimte-inname voor wonen en werken. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, van de Minaraad, van de VREG en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC).

BIS-Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet
Memorie van toelichting

Voorlopige vaststelling GRUP Drinkwaterleiding Viersel-Walem

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Drinkwaterleiding Viersel-Walem' op het grondgebied van Zandhoven, Nijlen, Lier, Duffel en Rumst, en van de bijbehorende bijlagen. Het planproces wil een drinkwaterleiding realiseren met grote doorvoercapaciteit tussen productiecentra van drinkwater en bijhorende toevoerdrinkwaterleidingen in functie van de versterking en verduurzaming van het Vlaamse drinkwaternet. De Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening, zal het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan onderwerpen aan een openbaar onderzoek.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage I: grafisch plan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften
Bijlage IIIa: toelichtingsnota (tekst) Bijlage IIIb: toelichtingsnota (kaarten)
Bijlage IV: plan-MER Procesnota 5

Opstart geïntegreerd planningsproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Hoge Kempen fase 1’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de startnota 'Hoge Kempen fase 1' goed. Het plan ligt op grondgebied van de gemeenten As, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maasmechelen en Zutendaal, met een plangebied van ongeveer 2650 ha. Het plan wil een grote aaneengesloten natuur- en boskern realiseren in de Hoge Kempen, en geeft daarmee uitvoering aan de bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen over de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur en aan de gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos uitgewerkt voor de regio Limburgse Kempen en Maasland. In deze visie is de ontwikkeling van het Nationaal Park Hoge Kempen als een groot aaneengesloten natuur- en landschapscomplex opgenomen als doelstelling. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal de nodige adviezen inwinnen over deze startnota en de bevolking van de betrokken gemeenten informeren en raadplegen over de inhoud van de startnota.

Nota aan de Vlaamse Regering startnota
procesnota 1

Wijzigingsbesluit diverse bepalingen energie-efficiëntie en hernieuwbare energie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

​Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het verzamelbesluit Vlarem II, het Energiebesluit van 19 november 2010 en het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de omgevingsvergunning . De wijziging beoogt onder meer: de verplichtingen rond energieplanning integreren in het Energiebesluit en uit Vlarem II halen; aanpassingen aan de bestaande regelgeving voor energie-intensieve ondernemingen; de definitie van een rendabele maatregel in het Energiebesluit aanscherpen; installatietypes toevoegen aan het toepassingsgebied van de call Groene Stroom; de certificatensteun voor alle nieuwe en ingrijpend gewijzigde WKK's (warmtekrachtkoppeling) op fossiele brandstoffen afbouwen; het minimumaandeel hernieuwbare energie bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie verhogen vanaf 2023; een renovatieverplichting voor (kleine niet-) residentiële gebouwen invoeren; ... .

BIS-Nota aan de Vlaamse Regering BVR

Bijlage - addendeum C6, Bijlage 2

Advies RvS

Verzamelbesluit energie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed met een aantal bepalingen rond energie. Het besluit voert onder andere een verplichting in voor grote elektriciteitsafnemers om op een minimaal deel van hun daken zonnepanelen te installeren; een meldingsplicht voor installateurs bij de eerste ingebruikname of het volledige onderhoud van een centraal stooktoestel; een aansluitingspremie vanaf 1 januari 2023 voor warmte-afnemers die aansluiten op een warmtenet; specifieke voorwaarden voor de technische installaties voor nieuwbouw met aanvraag van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2023; een verlenging van de sloop- en heropbouwpremie tot 31 december 2023; een verruiming van het aantal gevallen waarbij een EPC moet worden opgemaakt bij overdracht van een gebouw; een versoepeling van de EPC-labelpremie; een wijziging van de geldigheidsduur van het EPC bouw voor niet-residentiële eenheden; een verregaande vereenvoudiging voor de vergoeding van uitbetaalde premies en voor de uitvoering van specifieke actieverplichtingen en een bovengrens voor digitale gasmeters. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de VTC, van de VREG, van de SERV en van de Minaraad. Het wordt ook aangemeld bij de Europese Commissie.

BIS-Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage 1 Bijlage2
Bijlage 3

Aanpak besteding middelen Vlaams Klimaatfonds (VKF) voor de centra van Sport Vlaanderen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Sport Vlaanderen wenst de energiebesparing in haar centra aan te pakken door de gebouwschil van haar gebouwen zo goed mogelijk te isoleren. Hierbij wordt zowel gekeken naar de gevel, het dak, het schrijnwerk als naar de vloeren. Daarnaast wenst Sport Vlaanderen de stookplaatsen te renoveren en in te zetten op warmtepompen. In eerste instantie wordt er ingezet op het vernieuwen en isoleren van de daken en de gevels, aangezien daar de grootste energiewinst zit. De Vlaamse Regering neemt nu kennis van deze aanpak voor energiebesparing van het gebouwenpark in de centra van Sport Vlaanderen en wijst hiervoor 4,2 miljoen euro toe vanuit het Vlaams Klimaatfonds.

Nota aan de Vlaamse Regering Aanvraagsjabloon voor cofinaciering

MijnVerbouwLening: wijziging Energiebesluit en besluit Vlaamse Codex Wonen 2021

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele

​Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het Energiebesluit en het besluit Vlaamse Codex Wonen 2021, om een geïntegreerde lening te introduceren. De energielening wordt zo doorgetrokken naar een breder, omvattender instrument en vervangen door de verbouwlening. Energiehuizen kunnen dan renteloze leningen verstrekken voor zowel energetische werken als werken die de woonkwaliteit verbeteren. De lening kan toegekend worden aan dezelfde doelgroep als deze van Mijn Verbouwpremie, en zal ook opengesteld worden voor particulieren, niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen die de woning verhuren, met bijkomende toekenningsvoorwaarden. Ook niet-commerciële instellingen zullen kunnen genieten van de verbouwlening, voor hun gebouwen die ze in eigen beheer hebben. Het maximale ontleningsbedrag zal 60.000 euro bedragen, met een maximale looptijd van 25 jaar.

BIS-Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies RvS

Energiebeleidsovereenkomsten 2023-2026 Vlaamse energie-intensieve ondernemingen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Jo Brouns

De speerpunt van het energiebeleid voor de Vlaamse energie-intensieve ondernemingen zijn de vrijwillige energiebeleidsovereenkomsten, die ervoor zorgen dat de Vlaamse energie-intensieve ondernemingen vooraanstaand zijn en blijven op gebied van energie-efficiëntie. De Vlaamse Regering keurt principieel de ontwerpteksten goed voor de nieuwe energiebeleidsovereenkomsten voor Vlaamse energie-intensieve ondernemingen (VER-bedrijven en niet VER-bedrijven). Het ambitieniveau van de nieuwe energiebeleidsovereenkomsten wordt opgetrokken, en de doelgroep wordt verbreed naar alle energie-intensieve ondernemingen. Daarnaast wordt de definitie van rendabele maatregelen verstrengd en is er een verbreding naar zowel het thema rond warmtevraag en restwarmteaanbod als naar het klimaatthema. Over deze energiebeleidsovereenkomsten wordt het advies ingewonnen van de SERV en van de Minaraad. De Vlaamse minister bevoegd voor Energie zal ze overmaken aan het Vlaams Parlement voor bespreking.

Nota aan de Vlaamse Regering Energiebeleidsovereenkomst voor Vlaamse energie-intensieve ondernemingen(niet VER-bedrijven)
Energiebeleidsovereenkomst voor Vlaamse energie-intensieve ondernemingen(VER-bedrijven) Werknota over de verlenging en verbreding van de energiebeleidsovereenkomsten

Wijziging Onroerenderfgoedbesluit: uitvoering Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

​Na adviezen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en van de SARO, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2024. Het gewijzigde besluit zorgt voor de verdere uitvoering van de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid, waarmee de Vlaamse Regering de krijtlijnen uitzet voor een versterkte samenwerking tussen het Vlaamse en het lokale beleidsniveau op het vlak van onroerend erfgoed, en een grotere betrokkenheid van die laatste. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies SARO Advies wetgeving VTC nr.2022/054 van 14 juni 2022

Milieuvriendelijke scheepvaart: standpuntbepaling

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stemt in met de wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 over milieuvriendelijke scheepvaart. Het koninklijk besluit voorziet de omzetting van enkele voorschriften uit de bijlage bij het MARPOL-Verdrag (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships), met voorschriften ter voorkoming van luchtvervuiling door schepen.

Nota aan de Vlaamse Regering

Convenant 2022-2026 met Stichting EnergyVille

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het convenant tussen het Vlaamse Gewest en Stichting EnergyVille voor de periode 2022-2026. Stichting EnergyVille coördineert de onderzoekssamenwerking, in het domein van duurzame energie en intelligente energiesystemen, tussen de onderzoeksinstellingen (de Stichters) Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (IMEC) en Universiteit Hasselt (UHasselt). De jaarlijkse subsidie bedraagt 3 miljoen euro.


Grondwettelijk Hof: rolnummer 7804

Mededeling aan de Vlaamse Regering

Beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 22 oktober 2021 “tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft”, en tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van artikel 2, 4°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 maart 2022 “tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009”, ingesteld door Margueritte Weemaes en Luc Lamine

Mededeling aan de Vlaamse Regering

Ontwerp van Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik 2023-2027

Mededeling aan de Vlaamse Regering

Mededeling aan de Vlaamse Regering Ontwerp van Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik2023-2027

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 08 juli 2022