10/10/2022

Beslissingen Ministerraad van 07 oktober 2022

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Oproep circulaire voedselketen 2022:  preventie van voedselverlies en hoogwaardige valorisatie van voedselreststromen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist een gerichte oproep 'Circulaire voedselketen 2022' te lanceren. De oproep is gericht op de preventie van voedselverlies en hoogwaardige valorisatie van voedselreststromen, zodat de voedselkringloop gesloten kan worden. Dit geldt voor de gehele (agro-)voedingsketen inclusief de consumptiefase. Voor de actie is een totaalbudget van 700.000 euro voorzien, waarbij organisaties maximaal een subsidie kunnen ontvangen van 80% van hun subsidiabel projectvoorstel, met een maximumbedrag van 100.000 euro. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal zorgen voor de uitvoering van de oproep.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Magnetische velden van hoogspanningslijnen: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Om de mens en het milieu te beschermen tegen risico's en hinder, bepaalt de Vlaamse Regering de algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor inrichtingen of activiteiten. In dit kader legt ze nu principieel de beleidstaken en milieuvoorwaarden vast voor de magnetische velden van hoogspanningslijnen. Concreet worden er twee hoofdstukken toegevoegd in titel II van VLAREM, het besluit van de Vlaamse Regering met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de SERV, de Minaraad, de Vlaamse Raad WVG en de SARO. De Vlaamse Regering zal ook een publieke consultatie organiseren hierover.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Wijziging Besluit Vlaamse Codex Wonen: tegemoetkomingen voor verbeteren en renovatie woningen

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

​De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 wat betreft de tegemoetkomingen voor verbeteren en renovatie van woningen. Het gaat daarbij om onder meer de MijnVerbouwPremie: daarbij kunnen nu ook werken uitgevoerd aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, zoals nu al mogelijk is voor Sociaal Verhuurkantoor (SVK)-verhuurders. Sociale verhuurders die investeren in fotovoltaïsche installaties, zullen ook een deel van het financiële voordeel van de huurder als vergoeding kunnen vragen. Ze zullen voortaan ook kamers van kamerwoningen binnen het sociaal huurstelsel kunnen >verhuren. Daarnaast is er een verduidelijking aan de huurprijsberekening die de sociale huisvestingsmaatschappijen toepassen en een technische aanpassing in de bepaling van de huurprijs voor een groepsgebouw in het kader van een verhuring buiten stelsel. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Maatregelen ondersteuning Vlaamse woningmarkt tijdens energiecrisis

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering keurt een besluit goed met maatregelen ter ondersteuning van de Vlaamse Woningmarkt tijdens de energiecrisis. Zo kan de kredietgever aan de ontlener van een bijzondere sociale lening, die wegens de hoge energiekosten betalingsmoeilijkheden ondervindt, een betalingsuitstel van 6 maanden toestaan dat verlengd kan worden met 3 maanden. De interesten tijdens de periode van het betalingsuitstel zijn niet verschuldigd en de looptijd van de lening wordt verlengd met het aantal maanden van betalingsuitstel. Ook voor de huurwaarborglening kan de kredietgever een periode van betalingsuitstel toestaan voor een periode van 6 maanden, verlengbaar met 3 maanden. Bij het >Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen worden de forfaitaire tegemoetkoming en de eerste tegemoetkoming tijdelijk verhoogd. De doelgroep wordt uitgebreid: voortaan komen ook huurders die een woning huren van een sociaal verhuurkantoor in aanmerking. Verder worden er nog enkele optimalisaties doorgevoerd aan de regelgeving van het Fonds. Wat de Mijnverbouwpremie betreft worden de geïndexeerde inkomensgrenzen van de laagste inkomenscategorie met 10% opgetrokken zodat meer eigenaar-bewoners in aanmerking komen voor de hoogste premies.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage bij besluit Vlaamse Regering

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 218. Laarne - Microfibres

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil projectontwikkelaars en investeerders aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. ​In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het Brownfieldconvenant 218. Laarne - Microfibres goed. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip de voorziene inspraakvergadering organiseren en aankondigen, samen met de betrokken gemeente.

 


Bekrachtiging en afkondiging van het decreet tot wijziging van het decreet van 3 oktober 2022 tot beperking van de indexatie van de huurprijzen om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten, aangenomen door het Vlaams Parlement op 5 oktober 2022

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet van 3 oktober 2022 tot beperking van de indexatie van de huurprijzen om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten wijzigt. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 5 oktober 2022.

Decreet

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 0