09/10/2023

Beslissingen Ministerraad van 06 oktober 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Beroep tot nietigverklaring instellen bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet van 21 mei 2023 met diverse bepalingen rond energie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist om bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot nietigverklaring in te stellen tegen de wet van 21 mei 2023 met diverse bepalingen rond energie, wegens schending van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen. Ze stelt daarvoor de raadsman aan die zal optreden bij het geding. De vermelde wet betreedt op bepaalde punten de gewestelijke bevoegdheden rond de distributie en de nieuwe energiebronnen. De Vlaamse minister bevoegd voor energie zal het verzoekschrift namens de Vlaamse Regering ondertekenen en het geding voeren. Als de federale overheid een wetsaanpassing doorvoert die tegemoetkomt aan de bevoegdheidsrechtelijke bezwaren van de Vlaamse Regering, zal deze de procedure tegen de wet intrekken op het moment dat de wetsaanpassing over de betwiste bepalingen is bekrachtigd, afgekondigd en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

 


Europese Richtlijn over evaluatie en beheersing omgevingslawaai: goedkeuring lijsten belangrijke (spoor- en tram-)wegen, luchthavens en agglomeraties, en strategische geluidsbelastingkaarten 2021

p voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Europese Richtlijn Omgevingslawaai verplicht de opmaak van strategische geluidsbelastingkaarten voor belangrijke infrastructuren, met de opmaak van actieplannen. Deze geluidsbelastingkaarten en actieplannen moeten minstens vijfjaarlijks worden bekeken en zonodig aangepast. De Vlaamse Regering keurt nu de lijsten goed van de belangrijke wegen, spoor- en tramwegen, luchthavens en agglomeraties en de strategische geluidsbelastingkaarten met referentiejaar 2021 voor de belangrijke wegen, spoorwegen, en de luchthaven Brussel-Nationaal. De afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning van het Departement Omgeving zal de gegevens over de belangrijke infrastructuren, de strategische geluidsbelastingkaarten en de bijhorende blootstellingsdata rapporteren aan de Europese Commissie.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘De Alk’ in Alken

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘De Alk’ in Alken als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied bevindt zich in de vallei van de Herk en de Kleine Herk, in het centrum van de gemeente Alken. Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden, die grenzen aan het gemeentelijk sport- en recreatiedomein ‘De Alk’. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in gebied voor dagrecreatie en woongebied. De aangrenzende overstromingsgevoelige gebieden werden reeds via twee gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen herbestemd naar bouwvrije gebieden. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Bloemendaal-Halensbroek’ in Halen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Bloemendaal-Halensbroek’ in Halen als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied is volledig onbebouwd. Het bestaat uit vier niet-ontwikkelde delen van eenzelfde woonuitbreidingsgebied. Het overgrote deel van de gronden is in gebruik voor landbouwactiviteiten (grasland, akker, fruitteelt) of is bebost. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Hal-Berkenbos’ in Heusden-Zolder

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Hal-Berkenbos’ in Heusden-Zolder als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Hal-Berkenbos’ is onbebouwd en bestaat uit een eerder drassige ruigte met bebossing. In 2005 werd een verharding aangelegd met het oog op realisatie, maar deze verkavelingsvergunning is intussen vervallen verklaard. Het betreft een mijnverzakkingsgebied dat – ondanks permanent pompen – regelmatig onder water komt te staan. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Recreatiegebied Viversel’ in Heusden-Zolder

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Recreatiegebied Viversel’ in Heusden-Zolder als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Recreatiegebied Viversel’ bestaat uit twee deelgebieden die onbebouwd zijn en hoofdzakelijk bestaan uit bos en weiland. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in recreatiegebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘WUG De Slogen Bolderberg’ in Heusden-Zolder

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘WUG De Slogen Bolderberg’ in Heusden-Zolder als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘WUG De Slogen Bolderberg’ is onbebouwd en bestaat uit weilanden, akkers en bos. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woon- en woonuitbreidingsgebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Koeweide Bolderberg’ in Heusden-Zolder en Hasselt

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Koeweide Bolderberg’ in Heusden-Zolder en Hasselt als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Koeweide Bolderberg’ is onbebouwd en bestaat uit weilanden, bos en enkele vijvers. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in recreatiegebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Kmo-zone Kikbeek’ in Maasmechelen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Kmo-zone Kikbeek’ in Maasmechelen als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Kmo-zone Kikbeek’ is onbebouwd. Het grootste deel van het gebied wordt ingenomen door bos en ruigte langs de Kikbeek. In het zuiden komen velden en graslanden voor die in landbouwgebruik zijn. Ten zuidwesten van het bedrijventerrein werd een deel verhard en ingenomen als heli-haven. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in de bestemmingszone ‘ambachtelijke bedrijven en kmo’s'. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Park Mechelen-aan-de-Maas’ in Maasmechelen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Park Mechelen-aan-de-Maas’ in Maasmechelen als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Park Mechelen-aan-de-Maas’ is vrijwel volledig onbebouwd en bestaat hoofdzakelijk uit akkerland. Een aantal percelen in het noorden van het gebied is bebost of ligt braak. Het gebied is volgens het gewestplan Limburgs Maasland gelegen in de bestemmingszones ‘woongebied’ en ‘ambachtelijke bedrijven en kmo’s’. Bepaalde delen zijn ook gevat in gemeentelijke bijzondere plannen van aanleg. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘WUG Neeroeteren’ in Maaseik

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘WUG Neeroeteren’ in Maaseik als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘WUG Neeroeteren’ is onbebouwd en bestaat hoofdzakelijk uit akker- of grasland. Een beperkte oppervlakte is bebost. Het gebied is volgens het gewestplan Limburgs Maasland gelegen in ‘woonuitbreidingsgebied’ en deels in ‘woongebied’. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Cicindria Bevingen’ in Sint-Truiden

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Cicindria Bevingen’ in Sint-Truiden als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Cicindria Bevingen’ is onbebouwd en bestaat uit weilanden gelegen tussen de fruitveiling, het asielcentrum en de N80. Opwaarts de N80 is een wachtbekken aangelegd. De Cicindria (2de categorie) loopt doorheen en langsheen het plangebied. De Gracht Weide Istas A (gracht van algemeen belang) loopt doorheen het meest noordelijk gebied. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied met landelijk karakter. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Dorpsbeek door Velm - Noord’ in Sint-Truiden

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Dorpsbeek door Velm - Noord’ in Sint-Truiden als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Dorpsbeek door Velm - Noord’ is onbebouwd en bestaat uit braakliggende gronden en weiland tussen woonlint. Op de grootste noordelijke zone werd reeds een wachtbekken aangelegd. De (Kopsgracht) Dorpsbeek (2de categorie) doorsnijdt het centrale en zuidelijk deelgebied. Langsheen het noordelijk deelgebied stroomt de Dorpsbeek (2de categorie). De Molenbeek (2de categorie) stroomt in de onmiddellijke omgeving van het plangebied. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied en woongebied met landelijk karakter. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Dorpsbeek door Velm - Zuid’ in Sint-Truiden

p voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Dorpsbeek door Velm - Zuid’ in Sint-Truiden als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Dorpsbeek door Velm - Zuid’ is onbebouwd en bestaat uit braakliggende gronden en weiland tussen woonlint. Op de twee grootste zuidelijke zones werd reeds een wachtbekken aangelegd. Langsheen het meest zuidelijke deelgebied stroomt de Molenbeek (2de categorie), langsheen het zuidelijk deel van het meest noordelijk deelgebied stroomt de Bronbeek (2de categorie). De (Kopsgracht) Dorpsbeek (2de categorie) stroomt net boven het noordelijk deelgebied. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied met landelijk karakter. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Melsterbeek Centrum Aalst - Noord’ in Sint-Truiden

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Melsterbeek Centrum Aalst - Noord’ in Sint-Truiden als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Melsterbeek Centrum Aalst - Noord’ is onbebouwd en bestaat uit braakliggend land, weiland en akkers met fruitboompjes. Het gebied wordt doorkruist door de Melsterbeek (2de categorie). Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied met landelijk karakter. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Melsterbeek Centrum Aalst - Zuid’ in Sint-Truiden

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Melsterbeek Centrum Aalst - Zuid’ in Sint-Truiden als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Melsterbeek Centrum Aalst - Zuid’ is onbebouwd en bestaat uit weiland. Langsheen het gebied loopt de Melsterbeek (2de categorie). Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied met landelijk karakter. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord lastenverdeling Belgische klimaat- en energiedoelstellingen en verdeling federale opbrengsten uit veiling emissierechten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de SERV, van de Minaraad en van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het ontwerpdecreet goed dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor het begin van de periode 2021-2030 en de verdeling van de federale opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor de jaren 2015 tot en met 2020. Het samenwerkingsakkoord behandelt de verdeling tussen de Gewesten en de Federale Staat van de opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor 2021 en 2022 en van de federale opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor de jaren 2015 tot en met 2020. Daarnaast behandelt het de internationale afspraken over klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden na 2020 en legt het de minimaal verplichte bijdrage vast vanaf 2021 van de Gewesten en de Federale Staat aan het Belgische referentieaandeel van 13% aan energie uit hernieuwbare bronnen, conform Europese Richtlijn 2018/2001. Dit ontwerp van instemmingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 


Vaststellen landinrichtingsplan 'Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering stelt het landinrichtingsplan ‘Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht’ vast. Het geeft uitvoering aan het landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’ en omvat drie Maasdorpen in de gemeente Maasmechelen. De opgenomen maatregelen omvatten onder meer de 'rewilding' binnen de historische Maasdorpen Meeswijk, Leut en Vucht en in het open landschap, een betere toegankelijkheid en (groene) verbindingen voor bewoners en bezoekers, en het beschermd cultuurhistorisch landschap Vilain XIIII duurzaam inrichten en beheren.

 


Toewijzing van middelen uit het Vlaams Klimaatfonds (VKF) voor warmtepomppremies

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering heeft deze legislatuur in het kader van de bijkomende maatregelen uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) en als energiecrisismaatregel de warmtepomppremies fors verhoogd. Specifiek voor lucht/water- en hybride warmtepompen geplaatst in bestaande residentiële en andere gebouwen, werd in dit kader een substantiële verhoging van het premiebedrag doorgevoerd om de vraag naar fossiele brandstoffen voor verwarming in Vlaamse gebouwen te verminderen. Het premiebedrag voor de laagste inkomens, doelgroep 3, inclusief verhuurders via een sociaal verhuurkantoor (SVK), werd daarnaast voor alle types warmtepompen aanzienlijk verhoogd. De Vlaamse Regering beslist nu om vanuit het Vlaams Klimaatfonds zo'n 11 miljoen euro ter beschikking te stellen als cofinanciering voor de vergoeding van de warmtepomppremies die door Fluvius worden uitbetaald binnen de Mijn VerbouwPremie.

 


Vaststellen takenpakket technisch beheer openbare bossen en terreinen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het Natuurdecreet bepaalt dat besturen die eigenaar zijn van een openbaar terrein dat beheerd wordt ten behoeve van het natuurbehoud, het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen verzoeken om het beheer van dit terrein uit te voeren. Dat beheer is dan beperkt tot bepaalde technische aspecten van natuurbeheer. Voor een transparante werking van het Agentschap en gezien de veranderde wetgeving en subsidiemogelijkheden bij het natuurbeheer in Vlaanderen, is het nodig dit technisch beheer eenduidig vast te stellen. De Vlaamse Regering keurt nu principieel het besluit goed dat vastlegt wat wordt verstaan onder het technisch beheer van openbare bossen en terreinen onder natuurbeheer. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Minaraad.

 


Gemeente Oosterzele: subsidie aankoop te bebossen gronden

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering kent een projectsubsidie van 250.000 euro toe aan de gemeente Oosterzele voor de aankoop van te bebossen gronden, gelegen in Oosterzele, project Balegem, in het kader van het beleid rond het realiseren van bosuitbreiding in Vlaanderen.

 


Erkenning kopers en exploitanten van hout: actualisering besluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed over de erkenning van kopers en exploitanten van hout voor de exploitatie in openbare bossen. Het gaat om de actualisering van het vorige besluit, met enerzijds een technische aanpassing om procedures beter af te stemmen, en anderzijds het aanpakken van onvolkomenheden en aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in de sector. Het afgelopen decennium is vastgesteld dat meer en meer van de Vlaamse bedrijven die optreden als erkend koper en/of exploitant zich zijn gaan richten op export van Vlaams hout naar markten in het Verre Oosten, hoofdzakelijk China. Hierdoor werd lokaal hout moeilijker beschikbaar voor lokale verwerkers. De erkenningsregeling, die tot doel had de kwaliteit van bosexploitatie te verbeteren en de impact op natuurwaarden tot een minimum te beperken, werd zo een drempel voor lokale houtverwerkers voor het verwerven van lokaal hout voor hun houtverwerkende activiteit. In het nieuwe besluit wordt voorzien dat hout dat door de zorg van de (openbare) bosbeheerder wordt geveld en uit het bos gehaald, op verzamelplaatsen klaar voor wegtransport verkocht kan worden zonder dat erkenning vereist is. Op die manier wordt de drempel voor lokale verwerkers weggenomen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Minaraad, van de VTC, van de GBA en van de Raad van State.

 


Wijziging boscompensatiemechanisme: optrekken bosbehoudsbijdrage

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het bosuitbreidingsplan heeft als doelstelling om 4000 ha extra bos te realiseren tegen eind 2024. Tegelijk is het belangrijk om bestaande bossen te beschermen. Het bosareaal ging er de laatste decennia, ondanks het verbod op ontbossing, op achteruit. Er zijn afwijkingen voorzien op het verbod op ontbossing, met een boscompensatiemechanisme dat bestaat sinds 2001. Ondanks dat mechanisme werd er te weinig gecompenseerd in de periode 2001-2019. Ondertussen is duidelijk dat het compensatiemechanisme onvoldoende is aangepast aan de stijgende grondprijzen van de laatste jaren. De Vlaamse Regering wil deze legislatuur geen verdere achterstand opbouwen, en wijzigt daarom principieel het besluit over het boscompensatiemechanisme, om de bosbehoudsbijdrage op te trekken tot 5,6 euro per vierkante meter om zo tot een marktconforme prijs voor grondverwervingen door de Vlaamse overheid te komen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Minaraad.

 


Europese Richtlijn over de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (herschikking): standpuntbepaling

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Op 26 oktober 2022 publiceerde de Europese Commissie een voorstel tot herziening van de richtlijnen luchtkwaliteit. De Vlaamse Regering keurt nu haar standpunt goed in de lopende discussies en onderhandelingen rond de herziening van de richtlijnen luchtkwaliteit en beschrijft de impact van deze herziening op het Vlaamse luchtbeleidsplan. Een belangrijk aandachtspunt voor Vlaanderen is dat de manier waarop wordt omgegaan met resultaten van modellering duidelijk wordt omschreven in de richtlijn. Aan de ene kant moet het gebruik van modellering aangemoedigd worden, om de kennis hierover te vergroten. Aan de andere kant is het belangrijk dat een level playing field gecreëerd wordt en dat lidstaten of regio’s die al zeer fijnschalige modellering doen, zoals Vlaanderen, hier niet voor gestraft worden doordat ze op basis hiervan beoordeeld worden, terwijl dat niet gebeurt voor lidstaten die niet modelleren. Verder worden er vanuit Vlaanderen een aantal (kleinere) aandachtspunten meegegeven. Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 25 oktober 2019. Dit plan bevat doelstellingen op de korte, middellange (2030) en lange (2050) termijn én een uitgebreid pakket aan maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken en zo de impact van luchtverontreiniging op onze gezondheid en het leefmilieu verder te verminderen. Het plan geeft uitvoering aan de luchtkwaliteitsrichtlijn en aan de richtlijn voor nationale emissieplafonds. Het plan voorziet in een tweejaarlijkse voortgangsrapportering en een vierjaarlijkse grondige evaluatie en actualisatie. De eerste grondige evaluatie was voorzien voor begin 2023. Om snel te kunnen inspelen op de lopende herziening van de luchtkwaliteitsnormen, wordt de actualisatie van het luchtbeleidsplan uitgesteld tot 2024. Dat heeft geen invloed op het naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit de richtlijn nationale emissieplafonds.

 


Aansluitingen Handhavingsplatform: gefaseerde uitrol

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele, Vlaams minister Lydia Peeters

Het kaderdecreet Vlaamse Handhaving voorziet in een Vlaams Handhavingsplatform (VHP), dat moet zorgen voor de digitalisering van de handhaving van Vlaamse regelgeving, de beveiligde bewaring van handhavingsinformatie, het uitwisselen van deze informatie tussen bevoegde overheden en een uniforme digitale toegang van burgers en ondernemingen tot hun bestuurlijk sanctiedossier. Het Vlaams Handhavingsplatform bestaat uit een aansluitertoepassing, een digitaal klassement, een sanctieregister, een maatregelenregister en een handhavingsbibliotheek. De ontwikkeling is gestart in 2022, en in de loop van 2023 zullen behalve het maatregelenregister de onderdelen worden afgerond. Eind 2023 wordt gestart met de uitrol van het VHP voor de afgeronde onderdelen. De Vlaamse Regering keurt nu, na adviezen van de VTC, de GBA en de VVSG opnieuw principieel het besluit goed dat het startschot geeft voor de gefaseerde uitrol van het VHP. De fasering is nodig om de risico’s van de ingebruikname van een gloednieuw IT - platform te kunnen beheersen, te meer omdat het vooral privacygevoelige informatie zal bevatten en essentiële processen als voorwerp heeft. Op basis van de ervaringen die worden opgedaan tijdens deze opstartfase, en rekening houdend met het tempo van de verdere ontwikkeling van het VHP, zal vervolgens de functionaliteit en het toepassingsgebied stapsgewijs worden uitgebreid middels opeenvolgende besluiten, tot alle onderdelen in gebruik zijn en het VHP het geheel van de Vlaamse regelgeving bestrijkt. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Voorlopige vaststelling ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Ringpark Zuid

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Ringpark Zuid' en van de bijbehorende bijlagen. Het GRUP Ringpark Zuid kadert in de visie om de leefbaarheid op en rond de Antwerpse ring te verbeteren en focust op de ruimtelijke herinrichting van Knoop Zuid van de R1 en zijn omgeving. Die herinrichting moet voor een compactere, heldere en veilige verkeersstructuur zorgen die een ontsluiting biedt aan de omliggende ontwikkelingen en stadswijken. Het plan wil ook de landschappelijke en ecologische waarde verhogen en de leefkwaliteit van de omgeving verbeteren. Bovendien wil het kansen bieden voor duurzame stadsontwikkelingen en de ontwikkeling van het station Antwerpen-Zuid tot een multimodaal knooppunt. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal het ontwerp-GRUP nu laten onderwerpen aan een openbaar onderzoek.

 


Wijziging Onroerenderfgoedbesluit: aanbrenging herkenningsteken, Onroerenderfgoedprijs en her- en nevenbestemming parochiekerken

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

Door de evoluerende kerkpraktijk zijn een toenemend aantal van de rooms-katholieke parochiekerken in Vlaanderen niet langer (exclusief) nodig voor hun religieuze functie. De visienota van 16 juli 2021 daarrond omschreef al een aantal beleidsinstrumenten om te zorgen voor een doordachte her- of nevenbestemming van deze parochiekerken. Voor de implementatie van deze instrumenten is het Onroerenderfgoeddecreet al eerder gewijzigd. De Vlaamse Regering wijzigt nu principieel het Onroerenderfgoedbesluit hiervoor. De wijzigingen omvatten de verplichte opmaak van een kerkenbeleidsplan vanaf 1 januari 2025 en maatregelen voor de financiële steunverlening, de mogelijkheid om het herkenningsteken te verplichten, om de zichtbaarheid te vergroten van de beschermde sites, en aanpassingen aan de organisatie van de Onroerenderfgoedprijs. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de SARO en van de Raad van State.

 


Goedkeuring Addendum 2 aan brownfieldconvenant 7. Willebroek - Willebroek-Noord

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Het brownfieldconvenant omschrijft het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen zijn mogelijk via een addendum aan het convenant, na ondertekening door alle betrokken partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering Addendum 2 goed aan het Brownfieldconvenant 7. Willebroek - Willebroek Noord. Het addendum regelt de toetreding van nv Warehouses De Pauw en de uittreding van OVAM als actor. De duur van het convenant wordt ook met 10 jaar verlengd, tot 6 juni 2034.

 


Definitieve goedkeuring Brownfieldconvenant 190. Drongen - Bostoen

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Het brownfieldconvenant omschrijft het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering, na publieke consultatie, haar definitieve goedkeuring aan het Brownfieldconvenant 190. Drongen - Bostoen, met het oog op de ondertekening en de sluiting ervan door de bevoegde Vlaamse ministers. Het brownfieldproject beoogt de herontwikkeling van de onderbenutte site Bostoen (10 ha), gelegen ten westen van de stad Gent, nabij het centrum van Drongen en begrensd door de R4 West en de Deinsesteenweg (N466), tot een toekomstgericht bedrijventerrein.

 


Steun uitwisseling kennis en verspreiding van informatie in de landbouwsector

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Sinds 1 januari 2023 is het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van toepassing. Dat bepaalt onder andere dat lidstaten steun kunnen verstrekken voor de uitwisseling van kennis en de verspreiding van informatie om bij te dragen tot één of meer van de specifieke GLB-doelstellingen. Lidstaten moeten ook een systeem opzetten om landbouwers te adviseren over de economische, ecologische en sociale dimensies van hun bedrijfsvoering. Na adviezen van de VTC, van de GBA en van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering nu definitief het besluit goed dat steun voorziet voor informatieverspreiding in de landbouwsector, door de subsidiëring van advies en vorming via de kennisportefeuille, van vorming via een vormingsprogramma en van een waarnemings- en waarschuwingsdienst. Daarnaast wordt ook de organisatie van installatieproeven en fytolicentieproeven geregeld. Hiervoor wordt 13,97 miljoen euro voorzien.

 


Steun voor investeringen voor duurzame verwerking en afzet van landbouwproducten

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Sinds 1 januari 2023 is het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van toepassing. Artikel 73 van de Europese GLB-verordening bepaalt dat lidstaten steun kunnen verstrekken voor investeringen. De Vlaamse Regering keurt nu, na adviezen van de VTC, van de GBA en van de Raad van State, definitief een maatregel goed die voorziet in de toekenning van steun voor investeringen voor duurzame verwerking en afzet van landbouwproducten. Deze steunmaatregel beoogt het verhogen van de duurzaamheid en het creëren en behouden van toegevoegde waarde van de Vlaamse landbouwproducten bij verwerking en afzet voor de biogebaseerde economie (voeding en materialen) en kringlooplandbouw. Voor deze steunmaatregel kan een beroep gedaan worden op Europese cofinanciering. Het Vlaamse luik wordt gefinancierd vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Voor deze maatregel is voor de periode 2023-2027 vanuit het VLIF 5,16 miljoen euro voorzien.

 


Steun voor opstart van of omschakeling naar een toekomstgerichte duurzame ondernemingsstrategie op een landbouwbedrijf

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Sinds 1 januari 2023 is het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van toepassing. Artikel 75 van de Europese GLB- verordening bepaalt dat lidstaten steun kunnen verstrekken voor het opstarten van plattelandsbedrijven die verband houden met land- of bosbouw, met inbegrip van de vestiging van nieuwe landbouwers, of de diversificatie van inkomens van landbouwhuishoudens naar niet-landbouwgerelateerde activiteiten. De Vlaamse Regering keurt daarom, na advies van de VTC, de GBA en de Raad van State, definitief een steunmaatregel goed die voorziet in de toekenning van steun voor investeringen voor de opstart van of omschakeling naar een toekomstgerichte duurzame ondernemingsstrategie op een landbouwbedrijf. Deze steunmaatregel beoogt het ondersteunen van bedrijven voor het implementeren van een vernieuwde niet-gangbare bedrijfsstrategie op maat van het bedrijf, die gepaard gaat met inkomens- en succesrisico’s in de eerste jaren van de implementatie. De vernieuwde bedrijfsstrategie moet hun bedrijf veerkrachtig en toekomstgericht maken, de economische leefbaarheid van het bedrijf waarborgen en bijdragen aan het leveren van belangrijke diensten aan de samenleving. Voor deze steunmaatregel kan een beroep gedaan worden op Europese cofinanciering. Het Vlaamse luik wordt gefinancierd vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Vanuit het VLIF wordt voor deze maatregel 5,15 miljoen euro voor de periode 2023-2027 voorzien.

 


Impact geografische omschrijving werkingsgebieden afvalintercommunales op efficiëntie logistiek huishoudelijk afval in Vlaanderen

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 06 oktober 2023