05/07/2024

Beslissingen Ministerraad van 05 juli 2024 via elektronische procedure

wetgeving
Terug naar artikeloverzicht

Subsidie gemeenten voor uitvoering Lokaal Energie- en klimaatpact (LEKP) 2024 en bepaling inschrijvingsperiode 

Op voorstel van viceminister-president Gwendolyn Rutten 

De Vlaamse Regering keurt de subsidie en de inschrijvingsperiode goed voor de ondersteuning van de realisatie van lokale klimaatpactacties en voor de uitvoering van de Lokale Energie- en Klimaatpacten (LEKP) 1.0, 2.0 en 2.1. De subsidie wordt uitgekeerd als trekkingsrecht aan de lokale besturen die het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0, 2.0 of 2.1 ondertekenen tegen uiterlijk 5 december 2024, en wordt uiterlijk op 30 april 2025 uitbetaald. Voor het LEKP 1.0 wordt in 2024 aan de lokale besturen die het LEKP 1.0 ondertekend hebben een subsidiebedrag toegekend van maximaal 28,5 miljoen euro. Voor het LEKP 2.0 wordt in 2024 aan de lokale besturen die het LEKP 2.0 ondertekend hebben een subsidiebedrag toegekend van maximaal 8,75 miljoen euro. Voor het LEKP 2.1, wordt in 2024 aan de lokale besturen die het LEKP 2.1 ondertekend hebben een subsidiebedrag toegekend van maximaal 7 miljoen euro. De middelen van de lokale energie- en klimaatpacten zijn afkomstig uit het budget dat vervat zit in de algemene uitgavenbegroting en het Vlaams Klimaatfonds.

 


Aansluiting van het eigen vermogen Xperta bij de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel 

Op voorstel van viceminister-president Gwendolyn Rutten 

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het protocol van aansluiting van het eigen vermogen Xperta bij de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel met ingang van 1 juli 2024. Xperta is de verzamelnaam voor vier technisch ondersteunende afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW): Expertise Beton en Staal, het Waterbouwkundig Laboratorium, Geotechniek en Algemene Technische Ondersteuning. Ze hebben één gemeenschappelijk doel: het verzekeren dat iedereen dagelijks kan betrouwen op een veilige, duurzame en kostefficiënte mobiliteitsinfrastructuur. Via een Eigen Vermogen kan het Departement MOW ook extern gefinancierde opdrachten aanvaarden. Het Eigen Vermogen Xperta richt zich voornamelijk naar de bestaande klanten binnen de overheid, maar kan in de toekomst ook andere publieke of semipublieke organisaties (bijvoorbeeld steden en gemeenten, provincies of havenbedrijven) ondersteunen. Het uitgangspunt daarbij is wel dat dit aanbod niet marktverstorend mag zijn.

 


Rechtspositieregeling effectieve bestuursrechters Vlaamse bestuursrechtscolleges 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed dat de regels vaststelt over de rechtspositieregeling van de effectieve bestuursrechters van de Vlaamse bestuursrechtscolleges. Het gaat daarbij om regels over de selectie en benoeming van de effectieve bestuursrechters, over de evaluatieprocedure en rond de tuchtregeling en de schorsingsmogelijkheid.

 


Uitvoering programmatische aanpak stikstof (PAS): flankerend beleid 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering stelde op 10 maart 2023 de programmatische aanpak stikstof (PAS) definitief vast. De PAS vraagt grote inspanningen van onder meer de landbouwsector, daarom wordt voorzien in een flankerend beleid. De Vlaamse Regering keurt daarom, na adviezen van de VTC en de GBA, en na aanmelding bij de Europese Commissie, opnieuw principieel het besluit goed dat het flankerend beleid verder uitwerkt voor oranje bedrijven (met een impactscore van minstens 5% en minder dan 50%) en bedrijven gelegen in het maatwerkgebied Turnhouts Vennengebied, in één van de vier andere maatwerkgebieden of in de zone van twee kilometer rond deze vier gebieden. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit over de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, kortweg het Procedurebesluit. Het breidt de rechterlijke procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) uit naar aanleiding van de overdracht van bijkomende rechtsmacht aan de RvVb. Zo kan de RvVB zich buigen over de rechterlijke beroepen tegen de besluiten tot definitieve vaststelling van gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen, en de beroepen tegen definitieve voorkeursbesluiten en definitieve projectbesluiten rond complexe projecten. De procedure bij de RvVb wordt daarom onder meer aangevuld met een bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de bij de RvVb ingestelde verzoeken tegen de voormelde besluiten; met een mogelijkheid voor personen om zich aan te melden als belanghebbende met het oog op een eventuele tussenkomst in de procedure voor de RvVb naar aanleiding van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van een beroep tegen een reglementaire beslissing; en met de verplichting voor de verwerende partij om de arresten waarin wordt besloten tot de schorsing of de vernietiging van de voormelde besluiten, bekend te maken.

 


Implementatie Kaderdecreet Vlaamse Handhaving: wijziging besluit rechtspleging sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Met het oog op de implementatie van het Kaderdecreet Vlaamse Handhaving wijzigt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief haar besluit over de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, kortweg het Procedurebesluit. Het wijzigingsbesluit bepaalt onder meer de volgende procedurele aspecten: de tussenkomst in procedures voor het Handhavingscollege; de schorsingsprocedure (inclusief een schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid) met de mogelijkheid tot het opleggen van voorlopige maatregelen; de rechtsplegingsvergoeding; en de geldboete wegens kennelijk onrechtmatig geding.

 


Definitieve vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Defensie’ in Zaventem 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Defensie’ in Zaventem. Het planningsproces ‘Defensie’ voorziet in de herbestemming van een militaire bestemming van meer dan 90 ha in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De herbestemming dringt zich op omwille van de verhuis van de NAVO naar de overkant van de Léopold III-laan en omwille van de plannen om een nieuw Defensie-hoofdkwartier te bouwen. In het GRUP Defensie wordt een herbestemming voorzien naar een ‘Gemengd bedrijventerrein’, ‘Bosgebied’ en ‘Parkgebied’. Het omvat de inrichting van een gewestgrensoverschrijdend nieuw hoofdkwartier voor Defensie, de verduurzaming van de aanliggende begraafplaatsen in Zaventem, en een bosbestemming van ca. 30 ha.

 


Afsluiting financiële jaren 2018-2021 Aquafin 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de financiële verslagen van Aquafin over de jaren 2018 tot en met 2021. Het financieel verslag wordt samen met het advies van de Economisch Toezichthouder voorgelegd. In dit advies bevestigt de Economisch Toezichthouder het grootste deel van de gefactureerde kosten. Enkel op de berekening van het onderdeel van de werkingsmiddelen worden inhoudingen voorgesteld. Na verdere analyse van de voorgestelde inhoudingen en rekening houdend met genomen beleidsbeslissingen, wordt overeengekomen tot een inhouding van 310.626 euro. Aquafin zal dit bedrag crediteren aan de exploitanten van een waterdistributienetwerk.

 


Opwekken van hernieuwbare energie op vrije stroken langs autosnelwegen: wijzigingsbesluit 

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters 

Het besluit van 25 januari 2019 over de vrije stroken langs autosnelwegen laat niet toe dat installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie worden opgericht in de eerste tien meter van de vrije stroken langs de autosnelwegen. Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering nu definitief dit besluit, om een afwijkingsmogelijkheid te voorzien voor installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie en voor de aftakkingen van ondergrondse leidingen die hiervoor nodig zijn.

 


Cofinanciering vanuit Vlaams Klimaatfonds (VKF) ter ondersteuning premie voor aankoop zero-emissiewagens 

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters 

In het Vlaams Energie- en Klimaatplan werd de ambitie geformuleerd om de aankoop van fossiele verbrandingsmotoren bij nieuwe wagens en bestelwagens vanaf 1 januari 2029 uit te faseren en dus te evolueren naar een markt waarbij nieuwe wagens en bestelwagens zero-emissie zijn. Om tot een snelle omschakeling naar zero-emissievoertuigen te komen, is de ondersteuning van de markt nodig. Voor bedrijfswagens is dat al het geval via de verhoogde aftrek in de federale vennootschapsbelasting. In de ontwerp-actualisatie van het Vlaams Energie-en Klimaatplan van 12 mei 2023 werd voorzien in een aanvullende ondersteuning voor zero-emissie personenwagens voor particulieren en andere doelgroepen voor wie het prijsverschil een drempel is. De doelgroepen van de hier voorziene premie zijn natuurlijke personen, rechtspersonen zonder winstoogmerk die niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting en autodeelbedrijven. De Vlaamse Regering keurt nu de reservering van 6 miljoen euro goed vanuit het Vlaams Klimaatfonds voor de cofinanciering van de premie voor aankoop van zero-emissievoertuigen.

 


Goedkeuring Addendum 2 aan brownfieldconvenant 165. Mechelen – Inofer Trapsite

p voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

​Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet ontwikkelde hiervoor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten, dat de rechten en plichten tussen partijen omschrijft. Een brownfieldconvenant kan gewijzigd worden, mits toestemming van alle partijen in het convenant, door een addendum aan het convenant. In dit kader keurt de Vlaamse Regering Addendum 2 goed aan het Brownfieldconvenant 165. Mechelen – Inofer-Trapsite. Het gaat om de toetreding van nv Immo Van Craen, BV Den Trap Construct en BV Den Trap Offices als actoren, en het uittreden van nv Tervia's als actor in het convenant. Het project beoogt een duurzame wijk bestaande uit verschillende woontypologieën, gemengd met kantoor-, handels- of dienstenfuncties.

 


Ecologiesteun ondernemingen: wijzigingsbesluit 

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns 

De Vlaamse Regering wijzigt haar besluit van 19 april 2024 over de toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-uitgaven. Het besluit van 19 april 2024 vervangt de drie bestaande besluiten voor de ecologiepremie+, strategische ecologiesteun en GREEN, en uniformiseert zo de bestaande regelgeving voor ecologiesteun, terwijl het tegelijkertijd onduidelijkheden tussen steunmaatregelen wegwerkt. Het nieuwe besluit komt ook tegemoet aan de nieuwe voorwaarden en mogelijkheden van de vernieuwde groepsvrijstellingsverordening. De nu goedgekeurde wijziging voorziet in een rechtzetting door de verduidelijking van enkele rechtsgronden voor de ministeriële uitvoeringsbesluiten tot concrete uitvoering van de steunmaatregelen ecologiepremie+, strategische ecologiesteun en de thematische oproep GREEN.

 


Voortgangsrapportering aangaande de aanbevelingen POC-PFOS/PFAS, het PFAS-actieplan en het zorgwekkende stoffen actieplan

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 05 juli 2024