06/05/2024

Beslissingen Ministerraad van 03 mei 2024

wetgeving
Terug naar artikeloverzicht

Landenstrategienota Ontwikkelingssamenwerking Marokko - Vlaanderen voor de periode 2024-2028

Op voorstel van minister-president Jan Jambon

De Vlaamse Regering keurt de Landenstrategienota Ontwikkelingssamenwerking Marokko-Vlaanderen 2024-2028 goed. De strategienota laat toe de bestaande samenwerking met de Marokkaanse overheid verder invulling te geven en biedt een kader voor de middeleninzet van 25 miljoen euro in het land over de periode 2024-2028. Het partnerschap zal de transitie naar de groene economie versterken, die de motor is van inclusieve en duurzame ontwikkeling in Marokko. Het zal inzetten op de creatie van groene en waardige jobs in drie gebieden van duurzame ontwikkeling: waterschaarste in de context van klimaatverandering; circulaire economie en hernieuwbare energie. Zo draagt het programma bij tot het aanpakken van de grondoorzaken van migratie in Marokko.

 


Verzamelbesluit wijziging sectorale landbouw- en zeevisserijregelgeving

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en Vlaams minister Jo Brouns 

Na adviezen van de VTC, van de GBA en van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse besluiten rond de sectorale landbouw- en zeevisserijregelgeving. Het wijzigingsbesluit zorgt onder meer voor de oprichting, samenstelling en werking van de commissie Krengenfinanciering, en verzamelt verscheidene inhoudelijke wijzigingen over het landbouw- en zeevisserijbeleid. Daarnaast zorgt het ook voor een delegatiebepaling aan de bevoegde entiteit die vastlegt hoe de verplichte openbaarmaking van de resultaten van gesubsidieerde activiteiten moet gebeuren, overeenkomstig de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën.

 


Subsidiereglement energiebesparende maatregelen zwembaden

Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts

Vlaanderen investeert in sport en blijft helpen aan de uitbouw van kwaliteitsvolle zwembaden in Vlaanderen en Brussel. Er is een hoge nood aan zwembaden, omdat door het hoge energieverbruik veel zwembaden tijdelijk of permanent gesloten zijn. Om verdere sluitingen te vermijden, zijn investeringen dus noodzakelijk. Na het succes van de oproep voor subsidiëring van energiebesparende maatregelen in zwembaden in 2023, wordt dit initiatief nu herhaald, mits beperkte aanpassingen aan het subsidiereglement. Eigenaars en exploitanten van zwembaden die in hun infrastructuur investeren met energiebesparende maatregelen, kunnen onder bepaalde voorwaarden 60% subsidie krijgen op de in aanmerking komende investeringen, met een maximum van 600.000 euro. Voor deze projectoproep is vanuit het Klimaatfonds 4 miljoen euro beschikbaar in 2024, verhoogd met 2 miljoen euro vanuit de budgetten Sport 2025. De Vlaamse Regering keurt nu het ontwerp van subsidiereglement goed voor investeringen in energiebesparende maatregelen bij zwembaden.

 


VLAREM III: omzetting BBT-conclusies textielindustrie 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering wijzigt principieel titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, en zorgt daarmee voor de actualisering van titel III op basis van de Europese BBT-conclusies voor de textielverwerkende industrie. Algemene milieuvoorwaarden, zoals opgenomen in titel II van het VLAREM, gelden voor alle ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Sectorale milieuvoorwaarden, ook in titel II, gelden voor bepaalde types van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden, opgenomen in titel III van het VLAREM, gelden enkel voor GPBV-installaties, wat staat voor Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Verzamelbesluit energie X (VZB X): wijziging regelgeving over energie, emissiehandel (ETS) en de gebouwenpas 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief enkele besluiten rond Energie. Het wijzigingsbesluit bundelt een aantal wijzigingen rond onder andere de periodieke verplichte audit van centrale verwarmingstoestellen, de activiteiten van de (distributie)netbeheerders, het tijdelijk lokaal uitlezen van de digitale meter door technici, de meldingsplicht van installateurs van elektriciteitsopslagfaciliteiten, de informatieplicht van energieleveranciers aan huishoudelijke afnemers, de zonnepaneel (PV)-verplichting en de REG-premies, de certificatenregeling, de behandeling van de certificatendossiers voor warmtekrachtkoppeling, de verhoging van de vergoeding van de Noodkooplening, de verlenging van de periode waarbinnen de distributienetbeheerder de toevoer van elektriciteit en aardgas niet mag afsluiten, de call groene warmte en groene stroom, de EPC-labelpremie, een systeemeis voor het installatierendement van opwekkers voor centrale verwarming bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties, de Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen, de minimale labeleis voor niet-residentiële gebouwen, de installatie van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op parkeerterreinen, de installatie-eisen in het kader van de energieprestatieregelgeving, het invoeren van een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de gebouwenpas, het Europese Emissiehandelssysteem ('Emissions Trading System' of EU-ETS) voor vaste installaties, de erkenningsregelingen voor technici verwarmingsaudit en de opleidingsinstellingen, de dossierbehandeling van Mijn VerbouwPremie, en nog enkele andere wijzigingen.

 


Verlenging beslissingstermijn definitieve vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Defensie’ 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering verlengt de termijn om over te gaan tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Defensie' met 60 dagen. De nieuwe uiterlijke beslistermijn is 28 juli 2024. Het GRUP 'Defensie' voorziet in de herbestemming en de ordening van een militair gebied op grondgebied Vlaanderen, die nodig is door de verhuis van de NAVO naar de overkant van de Léopold III-laan en de plannen voor een nieuw Defensie-hoofdkwartier. Het gebied situeert zich in Zaventem, Evere en Brussel en voorziet een herbestemming van de site van Defensie (90 ha) op Vlaams grondgebied naar een 'Gemengd bedrijventerrein', 'Bosgebied' en 'Parkgebied'. Daarnaast wordt de inrichting voorzien van een gewestoverschrijdend nieuw hoofdkwartier voor Defensie en de verduurzaming van de aanliggende begraafplaatsen in Zaventem.

 


Invoeren modulaire omgevingsvergunningsprocedure en omgevingsbesluit: wijzigingsdecreet 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na een evaluatie van het decreet over de omgevingsvergunning, beslist de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, om de vergunningsprocedure modulair te maken, zodat afhankelijk van de inhoud en aard van de aanvraag, de nodige modules kunnen ingezet worden. Dit moet toelaten om na het indienen van een vergunningsaanvraag oplossingsgericht te werken en onnodige weigeringen te vermijden. Daarnaast lanceert het decreet nu ook hetomgevingsbesluit’ als instrument om ruimtelijke impulsprojecten, werken van algemeen belang en werken rond bedrijvigheid versneld te realiseren. Er wordt maximaal gesteund op de bestaande procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning waarin de belangrijkste aspecten van een RUP-procedure worden geïntegreerd. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 


Kredietherschikking REPowerEU-provisie

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering beslist tot herverdeling van 41,78 miljoen euro vastleggingskrediet en 26,22 miljoen euro vereffeningskrediet vanuit de REPowerEU-provisie voor het recupereren van middelen door de verschillende beleidsdomeinen, voor het financieren van de uitgaven in het kader van het Vlaamse luik van het REPowerEU-hoofdstuk van het aangepast Plan voor Herstel en Veerkracht. REPowerEU is een EU-plan om energie te besparen en de energie-efficiëntie te verbeteren, de energievoorziening te diversifiëren, en de transitie naar schone energie te versnellen.

 


Uitvoeringsbesluit oprichtingsdecreet Eigen Vermogen Xperta 

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters 

Xperta is de verzamelnaam voor vier afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, die technische ondersteuning leveren in hun respectieve expertisedomeinen aan de mobiliteitsinfrastructuurbeheerders binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken. Door de toenemende vraag naar technische expertise, ondersteuning en uitbreiding van het aanbod, is de huidige beheerstructuur niet langer aangewezen en is gekozen voor een 'Versterkingstraject Xperta'. Daarin moet de oprichting van het Eigen Vermogen Xperta zorgen voor continuïteit en zekerheid van de kritieke maatschappelijke taken aan de reeds bestaande afnemers enerzijds en het benutten van opportuniteiten om nieuwe taken tegen betaling te verlenen aan de mobiliteitsinfrastructuurbeheerders anderzijds. In uitvoering van het decreet over de oprichting van een Eigen Vermogen Xperta, en na onderhandelingen met de sociale partners, keurt de Vlaamse Regering nu opnieuw principieel het besluit goed tot oprichting van een Eigen Vermogen Xperta bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Het uitvoeringsbesluit omschrijft de beleidsondersteunende taken die niet worden overgedragen, bepaalt de datum van overdracht en legt de samenstelling van de beheerscommissie vast. Over dit uitvoeringsbesluit wordt het advies ingewonnen de Raad van State.

 


Goedkeuring addendum aan Brownfieldconvenant 46. Craeyenhof – Zwijndrecht (Burcht)

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten, dat rechten doet ontstaan op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen zijn mogelijk via een addendum aan het convenant, na ondertekening door alle betrokken partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu Addendum 2 goed aan het Brownfieldconvenant 46. Craeyenhof, Zwijndrecht (Burcht), met het oog op de ondertekening en de sluiting ervan door de bevoegde Vlaamse ministers. Het addendum regelt enerzijds een verlenging van de duurtijd van het brownfieldconvenant met 7 jaar en anderzijds de uitbreiding van het projectgebied.

 


Beëindiging van Brownfieldconvenant 2. Vilvoorde – De Molens: doelstellingen behaald

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten, dat rechten doet ontstaan op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader beëindigt de Vlaamse Regering nu Brownfieldconvenant 2. Vilvoorde - De Molens, omdat de doelstellingen uit het Brownfieldconvenant behaald zijn.

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 255. Gent – Afrikalaan-Triferto in het kader van de 12de oproep

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten, dat rechten doet ontstaan op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. De Vlaamse Regering keurt nu principieel het ontwerp van Brownfieldconvenant 255. Gent -Afrikalaan- Triferto goed, met het oog op het organiseren van een inspraak- en informatiemoment. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip dit inspraakmoment aankondigen en organiseren, in samenwerking met de betrokken gemeente.

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 221. Gent - Afrikalaan in het kader van de 10de oproep

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten, dat rechten doet ontstaan op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het ontwerp van Brownfieldconvenant 221. Gent- Afrikalaan goed, met het oog op het organiseren van een inspraak- en informatiemoment. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraakmoment aankondigen en organiseren, in samenwerking met de betrokken gemeente.

 


Steun aan investeringsprojecten REPowerEU-walstroom 

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns 

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van in totaal 13,2 miljoen euro aan 5 investeringsprojecten voor walstroom in de Vlaamse zeehavens. Ze beslist tegelijk over de herverdeling van deze middelen uit de relanceprovisie naar het Fonds Innoveren en Ondernemen. Walstroominstallaties leveren elektriciteit vanop de wal aan schepen die aangemeerd liggen in de haven. Zo moeten deze schepen hun scheepsmotoren die draaien op extra zware stookolie, diesel of andere fossiele brandstoffen daarvoor niet gebruiken, en vermindert de uitstoot. De subsidie kadert in een oproep van VLAIO in 2023 voor investeringsprojecten rond walstroom in Vlaamse zeehavens. De realisatie van deze vijf projecten zal leiden tot een reductie van de directe CO2-emissies in de havens van 22.600 ton per jaar.

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 03 mei 2024