06/03/2023

Beslissingen Ministerraad van 03 maart 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Ontwerpdecreet subsidiëring in het kader van lokale energie- en klimaatpacten

p voorstel van viceminister-president Bart Somers

Na adviezen van de SERV, de VVSG en de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over de subsidiëring in het kader van de lokale energie- en klimaatpacten. Het bevat de decretale verankering van de subsidiëring van lokale energie- en klimaatacties van de Vlaamse steden en gemeenten. Dit ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting
Advies RvS Advies Advies VVSG

 


Peilbeheer onbevaarbare waterlopen en grachten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In uitvoering van de Blue Deal en het Vlaams klimaatadaptatieplan, en na adviezen van de SERV, de SALV en de Minaraad, keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel een besluit goed over het peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten. Het peilbeheer is de verantwoordelijkheid van de bevoegde waterbeheerder. De waterbeheerder staat in voor de peilinstellingen aan de pompgemalen en de stuwen. Het doel van dit instrument is om via een onderbouwd en juridisch verankerd peilbeheer verdroging aan te pakken, het water zoveel als mogelijk vast te houden, en wateroverlast tegen te gaan, rekening houdend met de noden vanuit het landgebruik in het betreffende gebied. Naast de bepaling van de taakstelling voor het peilbeheer, de procedure voor de opmaak, de goedkeuring en de evaluatie van het peilbesluit voorziet het uitvoeringsbesluit ook de uitbreiding van de handhavende instanties voor het peilbeheer. Over dit besluit wordt nu advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies Minaraad

 


Raadgevende commissie en aannemingsprocedure marien ruimtelijk plan Belgische zeegebieden: standpuntbepaling

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van koninklijk besluit over de instelling van een raadgevende commissie en de procedure tot aanneming van een marien ruimtelijk plan in de Belgische zeegebieden. Het gaat om de gedeeltelijke omzetting van een Europese richtlijn voor de vaststelling van een kader voor mariene ruimtelijke planning.

Nota aan de Vlaamse Regering

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 03 maart 2023