07/06/2022

Beslissingen Ministerraad van 03 juni 2022

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Regionaal landschap Kempen en Maasland: subsidie werkingsjaar 2022

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering kent voor 2022 een werkingssubsidie toe van maximaal 530.000 euro aan het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw in Genk, als financiële ondersteuning om de werking en de continuïteit van het Nationaal Park Bureau Hoge Kempen in 2022 te garanderen.​ Het Nationaal Park Hoge Kempen is een omvangrijk en complex project dat bijdraagt aan een duurzame toekomst van de natuur in het gebied, en zorgt voor een economische valorisatie van die natuur door toeristische ontsluiting van het gebied via een natuurgericht toerisme.

 


Subsidiëring lokale besturen afval- en materialenbeheer

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

​Na advies van de Minaraad en van de SERV keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit goed over de subsidiëring van lokale besturen voor het afval- en materialenbeheer. De subsidiëring moet lokale besturen ondersteunen om de recyclage van afval te verhogen, het restafval te verlagen, de strijd tegen zwerfvuil op te voeren en in te zetten op het asbestafbouwbeleid. Het besluit formuleert de algemene principes, voorwaarden, procedures en sancties voor het toekennen van subsidies aan lokale besturen. Het besluit vervangt het vorige besluit van 23 januari 2004 hierover, dat hiermee ook wordt opgeheven. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies Minaraad

 


Wijziging gecoördineerd decreet integraal waterbeleid: uitrol digitale watermeter

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar gecoördineerd decreet over het integraal waterbeleid, met het oog op de organisatie van de uitrol en het beheer van digitale watermeters in Vlaanderen tegen uiterlijk 31 december 2030. Het wijzigingsdecreet regelt ook het beheer en de verwerking van de data die in het kader van deze uitrol verzameld worden. Het voert de nodige garanties in op vlak van bescherming van persoonsgegevens die naar aanleiding van het uitrollen van de digitale watermeter noodzakelijk zijn en breidt die bescherming uit naar de verwerking van persoonsgegevens door de exploitanten van het openbaar waterdistributienetwerk die niet louter gekoppeld is aan de digitale watermeter. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet
Memorie van Toelichting Advies RvS

 


Wijziging Onroerenderfgoedbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

​De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2024. Het gewijzigde besluit zorgt voor de verdere uitvoering van de visienota lokaal onroerenderfgoedbeleid, waarmee de Vlaamse Regering de krijtlijnen uitzet voor een versterkte samenwerking tussen het Vlaamse en het lokale beleidsniveau op het vlak van onroerend erfgoed, en een grotere betrokkenheid van die laatste. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en van de SARO.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Implementatie van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen.​ In dit kader keurt de Vlaamse Regering het addendum goed bij het Brownfieldconvenant 72. Roeselare - Immo Verbrugge. Het addendum verlengt de looptijd met 7 jaar, tot 18 september 2029. Daarnaast wordt toegevoegd dat de monitoringsfase van de grondwatersanering kan doorlopen na beëindiging van het Convenant.

 


Implementatie van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen.​ In dit kader keurt de Vlaamse Regering Addendum 3 goed aan het Brownfieldconvenant 55. Wevelgem - De Posthoorn.  Het addendum verlengt de looptijd met 3 jaar, tot 10 september 2025.

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 03 juni 2022