05/06/2023

Beslissingen Ministerraad van 02 juni 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Wijzigingsdecreet Vlaamse bestuursrechtscolleges: digitale procesvoering

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en van de Gegevensbeschermingsautoriteit, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het decreet over de organisatie en de rechtspleging van Vlaamse bestuursrechtscolleges. Het voorontwerp van wijzigingsdecreet zorgt voor de decretale kapstokken voor de digitale procesvoering voor de Vlaamse bestuursrechtscolleges. Het wordt onder meer ook mogelijk om de zitting digitaal te volgen of er digitaal aan deel te nemen. Het voorontwerp past ook enkele bepalingen over de interne organisatie van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) aan en voorziet in een nieuwe procedure tot wraking van een bestuursrechter, in een verplichting om de kosten van een beroep meteen ten laste te leggen in het arrest, en in een algemeen kader voor de verwerking van persoonsgegevens door de Vlaamse bestuursrechtscolleges en de DBRC. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Voorontwerp decreet Memorie van Toelichting
Advies wetgeving VTC Advies Gegevensbeschermingsautoriteit  

 


Aanwijzing bevoegde instantie geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De EU-Verordening 598/2014 bepaalt de regels en procedures die gevolgd moeten worden bij de invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens. De Verordening is enkel van toepassing op luchthavens met meer dan 50.000 bewegingen van civiele luchtvaartuigen per kalenderjaar, dus ook de luchthaven van Brussel-Nationaal. In dit kader duidt de Vlaamse Regering principieel het Departement Omgeving aan als bevoegde instantie, verantwoordelijk voor de procedure die moet worden gevolgd bij het vaststellen van exploitatiebeperkingen. De aangeduide instantie wordt meegedeeld aan de Europese Commissie.

Nota aan de Vlaamse Regering

BVR

 


Samenstelling landcommissies: wijziging besluit landinrichting

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het decreet over het realisatiegericht instrumentarium ('Instrumentendecreet') zet een logische en noodzakelijke vervolgstap in de bundeling en de afstemming van omgevingsinstrumenten met het oog op ruimtelijke realisaties op het terrein. In dit kader wijzigt de Vlaamse Regering principieel haar besluit over de landinrichting. Zo worden de landcommissies uitgebreid met 3 extra leden om over de nodige expertise te beschikken voor de uitvoering van de nieuwe taken in kader van het Instrumentendecreet, worden er wijzigingen opgenomen in verband met de invoeging van een projectmatig recht van voorkeur in het instrumentarium van de landinrichting en worden de uitvoeringsbepalingen over de vereiste voorafgaande machtiging van de Vlaamse Regering om bepaalde instrumenten landinrichting in te zetten opgeheven. Dit wijzigingsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering

BVR

 


Algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden Vlaamse Parken

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele

Na adviezen van de Minaraad, de SARO, de SALV, de VVSG en de VVP keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit goed dat de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden vaststelt voor Vlaamse Parken. Vlaamse Parken is de verzamelnaam voor de Nationale Parken Vlaanderen en de Landschapsparken, elk erkende gebieden die zich onderscheiden op het vlak van natuur-, landschap- of erfgoedwaarden. Het besluit geeft uitvoering aan het decreet over de Vlaamse Parken en algemene landschapszorg, dat stimulerende maatregelen mogelijk maakt en ondersteunt, zoals samenwerkingsverbanden, die werk maken van verschillende Vlaamse beleidsdoelstellingen rond omgeving, natuur, open ruimte, erfgoed, toerisme en economie. Het besluit geeft uitwerking aan de door het decreet gecreëerde kaders voor dergelijke samenwerkingsverbanden, met heldere algemene doelstellingen en spelregels voor erkenning. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering

BVR

Advies SALV

Advies Minaraad - Saro

Advies Vereniging Vlaamse Provincies                       

 


Wijziging besluit Vlaamse Codex Wonen 2021: bedrag VIA-subsidie, Mijn Verbouwpremie gascondensatieketels en overgangsbepaling inschrijving domiciliemaatschappij

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. Het gaat om een wijziging van het bedrag van de VIA-subsidie; het opheffen van de Mijn Verbouwpremie voor de plaatsing van gascondensatieketels en een overgangsmaatregel daarvoor; en een technische wijziging door het toevoegen van een overgangsbepaling om kandidaat-huurders meer tijd te geven zich in te schrijven bij een domiciliemaatschappij indien de domiciliemaatschappij zou gewijzigd zijn door de inrichting van de woonmaatschappijen en de nieuwe werkingsgebieden. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering

BVR

 


Projectoproep 'Innovatieve woonprojecten in de sociale huisvestingssector 2023'

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering keurt de projectoproep 'Innovatieve woonprojecten in de sociale huisvestingssector 2023' goed. Na de vorige oproep in 2022 is gebleken dat verdere innovatie binnen de sector van de sociale huisvesting gewenst en nodig is, om de klimaatdoelstellingen 2050 te halen. Naast klassieke renovatie is daarvoor ook diepgaande innovatie nodig. De nieuwe projectoproep zet verder in op innovatie op vlak van nieuwbouw en renovatie van sociale huurwoningen binnen de sector van de sociale huisvesting. Er wordt hiervoor in 2023 een budget voorzien van 10 miljoen euro. De Vlaamse minister, bevoegd voor Wonen, zal de individuele subsidies toekennen via ministerieel besluit.

Nota aan de Vlaamse Regering

Open Oproep         

Bijlage                                      

 


Herverdeling provisie kilometerheffing voor flankerend beleid

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering beslist tot herverdeling van 5,3 miljoen euro vanuit de provisie Kilometerheffing voor het uitvoeren van flankerend beleid (ecologiepremie+, onderwijs en opleiding transportsector, digitaal subsidieloket en project Noord-Zuid Limburg) ter zake.

Nota aan de Vlaamse Regering

BVR

 


ADR-regelgeving (vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen): aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De voorschriften voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg zijn vastgelegd in het ADR-verdrag. ADR staat voor Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Om de twee jaar wordt het ADR aangepast aan de laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en evoluties in het wegvervoer van gevaarlijke goederen. Het gaat om omzetting van Europese regelgeving ter zake. Na overleg met de gewestregeringen en na advies van de raadgevende commissie administratie-nijverheid en daarna van de Raad van State, hecht de Vlaamse Regering nu haar definitieve goedkeuring aan de wijziging van het koninklijk besluit over het vervoer van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, via de weg of per spoor.

Nota aan de Vlaamse Regering

BVR                        

Advies RvS                         

Advies

Advies

Advies

 


Afbouw subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters, Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering past principieel het besluit over subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer aan. De aanpassing gebeurt met het oog op de al voorziene afbouw van de subsidie, omdat een doorlichting aantoonde dat heel wat uitrusting die in aanmerking komt voor subsidie, vandaag al tot de standaarduitrusting van een vrachtwagen behoort. Vanaf 2024 wordt de subsidie stopgezet. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering

BVR

 


Besteding middelen Vlaams Klimaatfonds voor energiezuiniger jeugdinfrastructuur Vlaamse Gemeenschap

Op voorstel van Vlaams minister Benjamin Dalle

Voor het energiezuiniger maken van de Vlaamse jeugdinfrastructuur reserveert de Vlaamse Regering nu zo'n 756.000 euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds.

Nota aan de Vlaamse Regering

Bijlage

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 246. Huldenberg - Florivalstraat

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader beslist de Vlaamse Regering tot principiële goedkeuring van het Brownfieldconvenant 246. Huldenberg - Florivalstraat. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal samen met de betrokken gemeente het voorziene inspraakmoment aankondigen en organiseren.

 


Herverdeling Provisie Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor tijdelijke versterking Departement Landbouw en Visserij voor behandeling stikstofdossiers

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering beslist tot de herverdeling van 399.000 euro vanuit de provisie voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS-provisie) voor de tijdelijke versterking van het Departement Landbouw en Visserij met 5 VTE voor de behandeling en uitvoering van concrete stikstofdossiers in de periode 2022-2024.

Nota aan de Vlaamse Regering

BVR

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 02 juni 2023