05/02/2024

Beslissingen Ministerraad van 02 februari 2024

krant_legislation
Terug naar artikeloverzicht

Wijziging Bestuursdecreet: omvorming mandaat regeringscommissarissen

p voorstel van minister-president Jan Jambon

Na advies van de SERV en van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het Bestuursdecreet om het mandaat van de regeringscommissarissen die aangewezen zijn bij de overheidsinstanties om te vormen tot een tijdelijk, maar onbeperkt hernieuwbaar, mandaat. De rol van de regeringscommissaris is om erover te waken dat de rechtspersoon haar beleidsdoelstellingen zo efficiënt en effectief mogelijk realiseert en daarbij alle wetten, decreten, ordonnanties, reglementaire besluiten, statuten, het ondernemingsplan of de samenwerkingsovereenkomst naleeft, en het algemeen belang nastreeft. Het mandaat van regeringscommissaris veronderstelt een vertrouwensrelatie met de Vlaamse Regering, maar de opdracht is een publieke en geen politieke functie. Het is niet de bedoeling dat het met de wijziging mogelijk wordt een regeringscommissaris altijd en zonder voorafgaande motivering of zonder enige reden of tekortkoming te vervangen, maar dat dat alleen kan bij het aantreden van een nieuwe regering of bij de aanstelling van nieuwe bestuurders. Dit ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 


Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB): wijziging subsidies beheersovereenkomsten die worden gefinancierd via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit over het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten gefinancierd via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Beheerovereenkomsten zijn vrijwillige contracten die landbouwers kunnen sluiten met de overheid om de natuur, het milieu en het landschap op hun bedrijf te bevorderen. De wijzigingen vloeien voort uit de aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) Strategisch Plan 2023-2027. Door deze aanpassing kunnen percelen met een beheerovereenkomst voor welbepaalde beheerpakketten gebruikt worden om te voldoen aan de bepalingen rond niet-productief gebied uit de conditionaliteit (NPE). De conditionaliteit (NPE) verwijst naar bepaalde voorwaarden die landbouwers moeten naleven om in aanmerking te komen voor bepaalde subsidies of betalingen, in dit geval rond niet-productief gebied (NPE). Dit betekent dat landbouwers bepaalde delen van hun land niet mogen gebruiken voor productiedoeleinden, maar ze moeten laten rusten of bestemmen voor milieudoelen. De Vlaamse Regering past de regels met betrekking tot deze niet-productieve gebieden aan, door de combinatie mogelijk te maken tussen een beheerovereenkomst soortenbescherming of een beheerovereenkomst bufferen en verbinden en NPE braakliggend land of NPE-akkerrand. Daarnaast wordt de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot omzetting, uitbreiding of vervanging van een beheerovereenkomst aangepast van 1 september naar 1 november.

 


Opstart geïntegreerd planningsproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Steenbakkerij Desta’ in Hoogstraten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de startnota en de bijhorende procesnota goed voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Steenbakkerij Desta'. Steenbakkerij Desta is een historisch gegroeid bedrijf opgericht in 1956, gelegen nabij Minderhout, een dorpskern in de gemeente Hoogstraten in de provincie Antwerpen. Het planproces wil de gepaste planologische bestemming geven aan de bedrijfssite. De gebouwen bevinden zich grotendeels binnen de bestemming milieubelastende industrie, maar daarrond gelegen tasvelden liggen in bosgebied met overdruk ontginningsgebied. Om het productengamma te kunnen uitbreiden, heeft het bedrijf nood aan meer ruimte voor opslag in de vorm van bijkomende oppervlakte tasveld en kleischuren. Daarnaast komt er ook extra wateropvang, een vernieuwde rookgasinstallatie en een optimalisatie van de interne circulatie. De Vlaamse minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, zal de nodige adviezen inwinnen en de bevolking van de betrokken gemeenten informeren en raadplegen over de inhoud van de startnota.

 


Omlopen voor motorvoertuigen en -vaartuigen: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar VLAREM-besluit met algemene en sectorale bepalingen over milieuhygiëne en het project-MER-besluit om een algemene MER-plicht in te voeren voor permanente omlopen voor motorvoertuigen en -vaartuigen. Het arrest van de Raad van State van 8 februari 2021 vernietigde immers het ministerieel besluit dat onder bepaalde voorwaarden een milieuvergunning verleende voor het verder exploiteren en veranderen van een omloop voor motorvoertuigen. Om de huidige rechtsonzekerheid weg te nemen en schade aan het milieu door illegale omlopen en wildcrossen te voorkomen, is een duidelijk rechtskader nodig in functie van het verlenen van vergunningen voor omlopen voor motorvoertuigen. Omdat de problematiek te complex blijkt, wordt ervoor gekozen om geen globale oplossing meer uit te werken, maar voor ieder individueel project specifieke geluidsoplossingen te bedenken. Daarbij ligt de klemtoon op het in beeld brengen van de specifieke milieu-impact op lokaal niveau en het zoeken naar gepaste concrete milderende maatregelen. Op die manier wordt ook tegemoet gekomen aan de bezorgdheden van buurtbewoners en de leefbaarheid van de omgeving.

 


Voorontwerp van decreet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Energiedecreet, wat betreft invoering regulerend kader waterstofdistributie: nota aan het Overlegcomité

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de nota aan het Overlegcomité goed over het voorontwerp van wijzigingsdecreet met het regulerend kader voor waterstofdistributie. Het voorontwerp van decreet, dat principieel werd goedgekeurd op vrijdag 7 juli 2023, voert een regelgevend kader in voor de distributie van waterstof via leidingen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Hoewel hierover geen formeel overleg nodig is, want volgens de bijzondere wet over de hervorming van de instellingen gaat het hier om een gewestelijke bevoegdheid; wil de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet toch agenderen, toelichten en waar nodig haar visie verduidelijken op het eerstvolgende Overlegcomité.

 


Cassatieberoep Klimaatzaak: nota aan het Overlegcomité

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Op 30 november 2023 oordeelde het Hof van Beroep van Brussel over haar arrest over de Klimaatzaak dat het Vlaamse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Federale Staat maatregelen moeten nemen om een globale reductieverplichting van 55% te realiseren tegen 2030 ten opzichte van het CO2-emissieniveau van 1990. In essentie meent het Hof van Beroep van Brussel dat de Europese klimaatwetgeving minimumnormen oplegt, maar dat de Federale Staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest op grond van de regels rond (fout)aansprakelijkheid meer moeten doen dan hetgeen het Europese kader voorschreef. De Vlaamse Regering verzoekt de overige bevoegde entiteiten nu om, gelet op de sociaaleconomische impact van dit arrest, te overwegen cassatieberoep aan te tekenen tegen dit arrest. Ze keurt daarover de nota aan het Overlegcomité goed. De minister-president van de Vlaamse Regering zal de nota agenderen op het eerstvolgende Overlegcomité.

 


Voorontwerp van het strategisch beleidsplan Kustvisie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering keurt principieel het ontwerp van strategisch beleidsplan Kustvisie goed. Het plan bouwt verder op het Masterplan Kustveiligheid, en streeft naar een beschermingsstrategie voor de Vlaamse kust voor de zeer lange termijn. Met Kustvisie wordt een kansrijk kustbeschermingslint aangeduid waarbinnen kustbeschermingsmaatregelen kunnen genomen worden om de kust en het achterland te beschermen tegen een duizendjarige vloedstorm bij 1, 2 en 3 meter zeespiegelstijging. Daarbij wordt verder gekeken dan kustbescherming alleen, om op een haalbare manier te zorgen voor een beschermde, toekomstgerichte en aantrekkelijke kuststreek. De Vlaamse ministers, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken en voor Omgeving, Natuur en Toerisme zullen zorgen voor de verdere uitvoering van deze beslissing, waaronder een openbaar onderzoek in het voorjaar 2024, het uitwerken van een nieuwe samenwerkings- en bestuursstructuur en een kostverdeling tussen de betrokken partners, van een toekomstvisie voor de kustjachthavens en een economische toekomstvisie voor de havens van Zeebrugge en Oostende, van een natuurontwikkelingsvisie voor de kuststreek en de opstart van een geïntegreerd planningsproces voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Strand- en duingebieden Westhoek en Zeepark' voor de onbebouwde delen van de duinengordel en de waardevolle strand- en duinovergangen in De Panne.

 


Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB): bijkomende combinaties van agromilieuklimaatmaatregelen, ecoregelingen en beheerovereenkomsten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Jo Brouns

Sinds 1 januari 2023 is het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van toepassing. Het nieuwe rechtskader voorziet de verplichting om ecoregelingen te voorzien binnen pijler I, en agromilieuklimaatmaatregelen en beheerovereenkomsten binnen pijler II. Ook in het vorige GLB zijn agromilieu- en klimaatmaatregelen en beheerovereenkomsten voorzien. De Vlaamse Regering legde op 12 mei 2023 bij besluit vast welke combinaties van deze maatregelen mogelijk zijn op een perceel. Ze wijzigt dit nu, na advies van de Raad van State, definitief, om vanaf 2024 een aantal bijkomende combinaties toe te laten.

 


Wijziging subsidiebesluiten aanplant en onderhoud boslandbouwsystemen

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief twee besluiten rond de subsidie voor de aanplant en het onderhoud van boslandbouwsystemen. De wijziging voegt onder meer een artikel in rond de staatssteunregeling, aangezien uit gesprekken met de Europese Commissie is gebleken dat deze steun onder een ander artikel valt dan eerder voorzien. Daarnaast wordt ook de regeling rond houtsnippers aangepast.

 


Wijziging subsidiebesluiten aanplant en onderhoud boslandbouwsystemen  

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

Na advies van de SARO en van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet Vlaamse Erfgoednetwerken. Het decreet biedt een rechtsbasis voor het samenwerken met en het ondersteunen van organisaties die instaan voor het beheer, de exploitatie en de ontsluiting van een netwerk van iconische, Vlaamse erfgoedlocaties. Die organisaties moeten aan de hand van erfgoed, erfgoedzorg en erfgoedontwikkeling het verhaal van Vlaanderen brengen, tonen waar Vlaanderen sterk in was en sterk in blijft. Het besluit regelt meer in detail een aantal praktische modaliteiten van de in het decreet vermelde instrumenten: de samenwerkingsovereenkomsten tussen de Vlaamse Regering en Vlaamse Erfgoednetwerken, de subsidiëring en evaluatie van Vlaamse Erfgoednetwerken en de regeringscommissarissen die in de raad van bestuur van Vlaamse Erfgoednetwerken kunnen aangewezen worden. Het regelt ook de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving.

 


Beëindiging brownfieldconvenant 93. Destelbergen – TAE site: doelstellingen behaald

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten, dat rechten doet ontstaan op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader beëindigt de Vlaamse Regering het Brownfieldconvenant 93. Destelbergen - TAE site, omdat de doelstellingen zijn behaald. Het project betreft de reconversie van de leegstaande, verouderde, verontreinigde en slecht gelegen kmo-zone met oppervlakte van 7,5 ha, waarop onder meer de textielfabriek UCO aanwezig was. Doel van het brownfieldconvenant was de realisatie van een kwalitatief woonproject in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften.

 


Grondwettelijk Hof: rolnummer 7941

Mededeling aan de Vlaamse Regering

Prejudiciële vragen over artikel 66, § 6, tweede lid, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 25 april 2014 « betreffende de omgevingsvergunning », gesteld door de Raad voor Vergunningsbetwistingen Arrest nr. 9/2024

 


Financiering van projectvoorstellen in het kader van internationale klimaatfinanciering 2023: resultaat projectoproep G-STIC-CAP

Mededeling aan de Vlaamse Regering

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan GreenVentures Cleantech BV voor het project “Flexibele en modulaire elektrificatie van 20 rurale dorpen in Mali met 100% hernieuwbare energie” Materiële rechtzetting

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 02 februari 2024