05/12/2022

Beslissingen Ministerraad van 02 december 2022

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Besteding middelen Vlaams Klimaatfonds (VKF) voor verderzetting energiebesparing gebouwenpark sector Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wenst de onderbouwde aanpak voor energiebesparing van het gebouwenpark in de sector Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verder te zetten. Sinds 2018 heeft het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), samen met de sectororganisaties en het Vlaams Energiebedrijf, een methodiek ontwikkeld om doelgericht het bestaande patrimonium te verduurzamen. Binnen deze methodiek zijn er reeds meer dan 1.600 energiescans uitgevoerd en subsidies toegekend aan klimaatmaatregelen met een jaarlijkse broeikasgasreductie groter dan 10.000 ton. De sectororganisaties worden inhoudelijk en financieel ondersteund, om een brede implementatie van deze maatregelen uit te dragen en te realiseren. Daarnaast voorziet het VIPA een extra methodiek voor de verduurzaming van de nieuwbouwprojecten. Voor de projecten die met VIPA een samenwerking aangaan voor kennisopbouw, wordt een premie voorzien. De Vlaamse Regering keurt nu de verderzetting van deze methodieken goed binnen de nieuwe krijtlijnen opgenomen in de visienota over de cofinanciering van middelen uit het Vlaams Klimaatfonds.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Oproep erkenning en financiering Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor het thema 'Omgeving en Gezondheid' (2022-2027)

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits, Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het voorstel voor erkenning en financiering als steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek, thema 'Omgeving en Gezondheid' voor de periode 2022-2027. De voorgestelde jaarlijkse financiering bedraagt 859.000 euro. Deze beleidsdomeinoverschrijdende kennishub vormt een toegevoegde waarde voor het Vlaamse beleid rond omgeving en gezondheid omdat het een meer geformaliseerde en gestructureerde samenwerking rond omgevings- en gezondheidsthema’s garandeert, kennisuitwisseling stimuleert en de beleidsvertaling ervan over de beleidsdomeinen heen versterkt. Een belangrijk onderdeel van de kennishub vormt het uitvoeren van het Vlaams Humaan Biomonitoringprogramma (meten van de aanwezigheid en gezondheidseffecten van omgevingsfactoren in de mens) dat sinds 2002 de wetenschappelijk onderbouwde basis vormt voor concreet Vlaams omgevings- en gezondheidsbeleid. Alle Vlaamse universiteiten, samen met de partners Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, en Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, zullen instaan voor de uitvoering van dit steunpunt.

 


Herverdelingsbesluit besteding middelen uit Vlaams Klimaatfonds

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot herverdeling van zo'n 30,5 miljoen euro vanuit het Vlaamse Klimaatfonds voor de uitvoering van allerhande klimaatmaatregelen. Het gaat onder meer om het verderzetten en versterken van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, verregaande duurzame maatregelen in de vernieuwbouw en renovatie van een schoolmonument van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen, de maatregel ‘Erfgoed: educatie en sensibilisatie met het oog op energiezuinig erfgoed’, klimaatmaatregelen Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en de uitbreiding van het Relanceprogramma 'energetische renovaties bij de publieke sector’.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Samenwerkingsovereenkomst Aquafin nv en affectatieovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest, Aquafin nv, de Europese investeringsbank en Belfius Bank nv/sa

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De taken van algemeen belang van Aquafin en de wijze waarop de toevertrouwde taken van algemeen belang worden uitgevoerd is na dertig jaar aan een actualisering toe. Leidraad daarbij is de uitvoering van het Regeerakkoord om Aquafin te responsabiliseren met een resultaatsgerichte aansturing aan de hand van doelstellingen en sterk vereenvoudigde procedures. De eerste stap in deze actualisering werd gezet met de bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat de taken van Aquafin actualiseert, een aantal nieuwe taken toekent en de Vlaamse Regering machtigt om bijkomende opdrachten toe te kennen aan Aquafin. Het decreet biedt een decretaal kader voor de overeenkomst die het Vlaamse Gewest en Aquafin met elkaar sluiten en het verduidelijkt de rol van de Vlaamse Milieumaatschappij voor wat betreft het toezicht op de uitvoering van de taken van algemeen belang en de efficiënte inzet van maatschappelijke middelen door de nv Aquafin. Nu het gewijzigde decretaal kader een feit is, kan ook de beheersovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de nv Aquafin uit 1993 gewijzigd worden naar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die het nieuwe samenwerkingsmodel concretiseert. De Vlaamse Regering keurt daarom nu de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de nv Aquafin goed. Deze beheersovereenkomst uit 1993 is onlosmakelijk verbonden met de affectatieovereenkomst die in 1994 werd afgesloten tussen het Vlaamse Gewest, de nv Aquafin en de financiers van Aquafin. De basisprincipes van deze affectatieovereenkomst blijven ongewijzigd, maar een afstemming met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is wel noodzakelijk. Daarom keurt de Vlaamse Regering nu ook de nieuwe affectatieovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest, de nv Aquafin, de Europese investeringsbank en Belfius Bank nv/sa goed.

 


Tariefregulering integrale drinkwaterfactuur: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principeel haar besluit over de tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur. Bedoeling is een aantal optimalisaties aan de tariefmethodologie voor drinkwater door te voeren. Het stelt de waterregulator in staat om een nauwere opvolging van investeringen uit te voeren en aan te zetten tot efficiëntie. Het bevat tevens een meer correcte indexberekening en een verbeterde gegevensrapportering door de waterbedrijven. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Wijziging besluiten rond waterregelgeving

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Om het beheer van grondwater te verbeteren, wijzigt de Vlaamse Regering principieel een reeks bepalingen uit titel II van het VLAREM, het VLAREL en het Omgevingsvergunningsbesluit. De bevoegde minister zal een publieke consultatie organiseren, de verplichtingen rond milieueffectrapportage uitvoeren en het advies inwinnen van de SERV, de Minaraad en de SALV.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Verzamelbesluit energie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed met een aantal bepalingen rond energie. Het besluit voert onder andere een meldingsplicht voor installateurs in bij de eerste ingebruikname of het volledige onderhoud van een centraal stooktoestel; een aansluitingspremie vanaf 1 januari 2023 voor warmte-afnemers die aansluiten op een warmtenet; specifieke voorwaarden voor de technische installaties voor nieuwbouw met aanvraag van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2023; een verlenging van de sloop- en heropbouwpremie tot 31 december 2023; een verruiming van het aantal gevallen waarbij een EPC moet worden opgemaakt bij overdracht van een gebouw; een aantal wijzigingen rond de Mijn Verbouwpremie en andere REG-premies; een wijziging van de geldigheidsduur van het EPC bouw voor niet-residentiële eenheden; een bovengrens voor digitale gasmeters; legt vast welke gegevens in de nieuwe databank voor energiegebruik en energieproductie worden bijgehouden; wijzigt verschillende bepalingen aangaande de duurzaamheidscriteria waaraan moet voldaan worden om bij energetische toepassing van biomassa in aanmerking te komen voor aanvaardbare groenestroomcertificaten; en voorziet overgangsbepalingen over de noodkoop en het renteloos renovatiekrediet. Het ontwerpbesluit schaft ook de groenestroomcertificaten via een projectspecifieke bandingfactor bij zonne-energie af, maar neemt vanaf 1 januari 2023 alle PV-installaties, en dit ongeacht grootte, op in het callsysteem wind en zonne-energie.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS
Bijlage 1 bij BVR van 12/12/2008 Bijlage 2 bij BVR van 12/12/2008 Bijlage 3 bij BVR van 12/12/2008

 


Vierde financieringsovereenkomst Europese Investeringsbank (EIB) in het kader van de financiering van het Oosterweelproject

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele, Vlaams minister Lydia Peeters

De Raad van Bestuur van de Europese Investeringsbank (EIB) heeft op 15 maart 2018 toegezegd om het Oosterweelproject voor maximaal 1 miljard euro mee te financieren. De Vlaamse Regering keurt in dit kader de vierde financieringsovereenkomst tussen de EIB en het Vlaamse Gewest goed, voor een bedrag van 400 miljoen euro.

 


Goedkeuring Addendum 2 aan brownfieldconvenant 167. Diegem – Oude Haachtsesteenweg

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen afsluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen aan het brownfieldconvenant zijn mogelijk via een addendum, ondertekend door alle partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het addendum 2 goed aan brownfieldconvenant 167. Diegem – Oude Haachtsesteenweg. Dit addendum regelt de toetreding van Terradie bv als nieuwe grondvennootschap en de uittreding van PSR Brownfield Developers.

 


Definitieve goedkeuring brownfieldconvenant: 191. Steendorp - Steenbakkerij

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot het ontwikkelen van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten, met recht op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan brownfieldconvenant: 191. Steendorp - Steenbakkerij.

 


Impulsprogramma energiemaatregelen ondernemingen voor onder meer de versnelde vergroening warmtevraag niet-ETS industrie in Vlaanderen

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

In opdracht van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) leverden Technopolis en VITO in april 2022 de ‘Economische potentieelstudie vergroening van de warmtevraag van de niet-ETS industrie in Vlaanderen’ af (niet-ETS industrie is de sector die niet onder het Europese handelssysteem voor de CO2-uitstoot van de industrieemissies valt, nvdr). De studie bracht interessante technologieën in kaart zoals industriële warmtepompen, elektrische boilers, zonnethermie, biomassaketels, restwarmtegebruik, warmtenetten, thermische opslag, ... en becijferde de benodigde investeringssteun om deze technologieën voor de ondernemingen rendabel te kunnen implementeren. Nu keurt de Vlaamse Regering een impulsprogramma goed met als doelstelling versneld uitvoering te geven aan de aanbevelingen van deze studie en de doelgroep te verbreden. Ze maakt aanvullend 20 miljoen euro vrij voor de energietransitie van Vlaamse ondernemingen, waaronder de niet-ETS-industrie. Samen met reguliere middelen vanuit duurzame doelstellingen zal een actieplan van 100 miljoen euro opgezet worden voor 2023 en 2024. Voedings-, chemische, technologische, sociale economie en andere bedrijven zullen begeleiding en investeringssteun krijgen om hun productieprocessen minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en dus klimaatvriendelijker én goedkoper. In dit kader wordt een bijkomende projectoproep gelanceerd rond de thema's 'vergroening' en 'energie-efficiëntie'.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage Oproep Green
Bijlage Bijlage  

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 02 december 2022