04/07/2022

Beslissingen Ministerraad van 01 juli 2022

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Plan Vlaamse Veerkracht: subsidie aan provincie West-Vlaanderen voor natte natuurverbinding langsheen de Vuile Vaart

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering kent 404.000 euro subsidie toe aan de Provincie West-Vlaanderen die hiermee een natte natuurverbinding langsheen de Vuile Vaart tussen de Reigaartsvlietkreek en de Geul van Greveninge in de gemeente Knokke-Heist zal realiseren. Dit kadert binnen de geïntegreerde gebiedswerking van het landinrichtingsproject 'Zwinpolders'. Het gaat om de versterking van het bufferend vermogen van de waterloop en het optimaliseren van een vertraagde waterafvoer. De aanleg van de natuurvriendelijke oever gecombineerd met een aangepast beheer van de rietvegetatie draagt bij aan de realisatie van het ruimere natuurverbindingsgebied tussen het Zwin en de Damse Vaart. De maatregel omvat naast de realisatie van de natuurverbinding ook het verwerven van de nodige gronden om de verbreding van de waterloop te kunnen realiseren. De verwervingsprocedure wordt gerealiseerd met vrijwillige grondenruil.

 


Erkenning overstroming 14 juli 2021 tot en met 17 juli 2021 als ramp: wijzigingsbesluit

Op voorstel van minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Zuhal Demir

In juli 2021 hebben overstromingen uitzonderlijke schade veroorzaakt in Vlaanderen. De Vlaamse Regering erkende deze daarom als ramp, en bepaalde de geografische uitgestrektheid ervan. De gemeenten Diepenbeek, Herk-de-Stad en Lummen werden niet opgenomen in dat besluit. Bijkomend advies van de Vlaamse Milieumaatschappij leert nu dat de overstroming in deze drie gemeenten wel degelijk voldoet aan het wetenschappelijk erkenningscriterium, zoals decretaal bepaald. De Vlaamse Regering wijzigt daarom het besluit van 21 december 2021 om de gemeenten Diepenbeek, Herk-de-Stad en Lummen toe te voegen aan de gemeenten getroffen door de ramp van de overstromingen van 14 tot en met 17 juli 2021. Concreet betekent dit dat burgers of ondernemingen uit deze drie gemeenten hun schadedossier kunnen indienen bij het rampenfonds (https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen). Ze hebben hier 3 maanden de tijd voor vanaf de publicatie van dit besluit (tot eind oktober 2022). Voor de gemeenten die in december al werden erkend is die termijn afgelopen.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies VMM

 


Erkenning databank Brownfieldconvenanten en databank steunzones als authentieke geografische gegevensbronnen

Op voorstel van minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Jo Brouns

Het Bestuursdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering authentieke gegevensbronnen kan aanwijzen. Authentieke gegevensbronnen zijn de meest volledige, kwalitatief hoogstaande verzamelingen van gegevens die op elektronische wijze worden bijgehouden, en die voor de overheidsinstanties nuttig of noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de taken van algemeen belang waarmee ze zijn belast of bij de uitvoering van hun verplichtingen. In dit kader erkent de Vlaamse Regering nu de databank Brownfieldconvenanten en de databank steunzones als authentieke geografische gegevensbronnen. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen staat in voor het beheer van deze gegevensbronnen.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Aanvraag 20 miljoen euro Vlaams Klimaatfonds (VKF) voor cofinanciering van de maatregel ‘Het Lokaal Energie- en Klimaatpact verderzetten en versterken’

Op voorstel van viceminister-president Bart Somers

De Vlaamse Regering keurt de reservering goed van 20 miljoen euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds voor de maatregel 'Het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) verderzetten en versterken'. De aanvraag is toegespitst op de uitgaven en acties voorzien onder de subsidiëring in 2022 bij twee klimaatmitigatiedoelstellingen: een reductie van CO2-uitstoot van de eigen gebouwen en technische infrastructuur tegen 2030; en collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1000 wooneenheden vanaf 2021 tot en met 2030.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage

 


Vaststellen stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 en conceptnota ter begeleiding

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

In uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water en de overstromingsrichtlijn stelt de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas voor de periode 2022-2027 vast, met inbegrip van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. De plannen formuleren maatregelen en acties. De Vlaamse Regering keurt ook een conceptnota goed die de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 begeleidt.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR bijlage 4 bijlage 5
bijlage 6 bijlage 7 bijlage 8 bijlage 9
bijlage 10 bijlage 11 bijlage 12 bijlage 13
bijlage 14 bijlage 15 bijlage 16 bijlage 17
bijlage 18 bijlage 19 bijlage 20 bijlage 21
bijlage 22 bijlage 23 bijlage 24 bijlage 25
bijlage 26 bijlage 27 bijlage 28 bijlage 29
bijlage 30 bijlage 31 bijlage 32 bijlage 33
bijlage 34 bijlage 35 bijlage 36 bijlage 37
bijlage 38 bijlage 39 bijlage 40 bijlage 41
bijlage 42 bijlage 43 bijlage 44  

 

 


Decreet diverse bepalingen landbouw en omgeving: afschaffing constructie 'samengestelde landbouwer'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met diverse bepalingen rond landbouw en omgeving. Het regelt de afschaffing van de constructie van de samengestelde landbouwer door de verwijzingen ernaar op te heffen. Voorts regelt het de wijze waarop identificatie en registratie van de landbouwers in de toekomst zal gebeuren. In de gemeenschappelijke identificatiedatabank van het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij is de identificatie van de landbouwer opgebouwd uit 2 niveaus, zijnde de landbouwer en bijhorende exploitant(en). Er wordt gesproken van 'enkelvoudige landbouwers' wanneer landbouwer en exploitant identiek zijn. Anderzijds zijn er de 'samengestelde' landbouwers die bestaan uit twee of meer exploitanten (natuurlijke personen of ondernemingen). De samengestelde landbouwer is geen wettelijke ondernemingsvorm, bezit dus ook geen eigen ondernemingsnummer en is als onderneming niet gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De afschaffing van de term 'samengestelde landbouwer' kadert in een efficiënt identificatie- en registratiebeleid. Er zal een één op één relatie zijn met de identificatie en registratie van landbouwers binnen de administraties en binnen de authentieke bronnen. Over dit voorontwerp van decreet wordt nu advies gevraag aan de SALV en aan de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie

 


Wijziging Provinciedecreet, decreet Lokaal Bestuur en Bestuursdecreet wat betreft de klokkenluidersregeling

Op voorstel van viceminister-president Bart Somers

Na adviezen van de SERV, van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de VVSG en van de Raad van State, en na onderhandelingen met de sociale partners, wijzigt de Vlaamse Regering definitief het Provindiedecreet, het decreet over het lokaal bestuur en het Bestuursdecreet, om een aangescherpte klokkenluidersregeling in te voeren voor de Vlaamse overheid en lokale besturen. De regeling volgt de Europese richtlijn, die stelt dat lidstaten moeten zorgen voor veilige interne en externe meldkanalen en beschermingsmaatregelen voor klokkenluiders. De richtlijn wil personen beschermen die op het werk verkregen informatie melden over inbreuken op EU-regelgeving. Het ontwerp van wijzigingsdecreet verruimt dit naar alle inbreuken op wetgeving die in Vlaanderen van toepassing is. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting
bijlage 4 bijlage 5 bijlage 6
bijlage 7 bijlage 8 bijlage 9
bijlage 10 bijlage 11  

 


Elektronische meldingsplicht (binnen)schepen

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat een elektronische meldingsplicht invoert voor schepen. Ze keurt tegelijk de nota aan het Overlegcomité hierover goed. Schepen die de Vlaamse vaarwegen bevaren zullen een aantal belangrijke gegevens over het schip, de reis en de lading op elektronische wijze ter beschikking moeten stellen van het door de overheid beheerde eRIBa-platform. De verplichting gold al sinds 1 maart 2021 voor schepen die gevaarlijke goederen vervoeren, maar wordt nu uitgebreid naar quasi alle binnenschepen. De gegevens zullen door de softwarepakketten aan boord van schepen automatisch worden gevoed in het digitale platform, zodat zij toegankelijk zijn voor alle betrokken overheidsinstanties. Dat vermindert de administratieve last voor de gezagvoerder, en verhoogt de veiligheid en vlotheid van het scheepvaartverkeer. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Nota aan het overlegcomité

 


Bosuitbreidingsdecreet

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het Bosuitbreidingsdecreet. Het decreet past in het bosuitbreidingsplan van de Vlaamse Regering, waarbij de doelstelling is om 4000 ha extra bos te realiseren tegen eind 2024. Het decreet beoogt het aanpassen van de afstandsregels bij bosaanleg in het agrarisch gebied. Het verduidelijken dat bosrandontwikkeling mogelijk is, verhoogt het ruimtelijk rendement voor bosuitbreiding zonder meer gronden te moeten innemen. Tegelijk is het belangrijk om de bescherming van bestaande bossen niet uit het oog te verliezen. Daarvoor komt er een wijziging in het mechanisme van boscompensatie, dat vlotter zal gerealiseerd worden. Er komt ook een duidelijk kader voor het beheer van openbare natuurterreinen, die geen eigendom zijn of in volledig beheer zijn bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Ook het maken van vuur en het roken in natuurgebieden wordt geregeld, en de strafrechtelijke bescherming van bossen versterkt. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 29 juni 2022.

Bosuitbreidingsdecreet

 


Voortgang dienstverlening ondernemerschap en innovatieversnelling: bestelling 3de werkjaar met aandacht voor starterscultuur en duurzame transformatie van de economie

Mededeling aan de Vlaamse Regering Bijlage

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 01 juli 2022