25/06/2024

Beslissingen Ministerraad via elektronische procedure van 21 juni 2024

wetgeving
Terug naar artikeloverzicht

Verlenging termijn definitieve vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Forensisch Psychiatrisch Centrum voor langverblijf in Aalst’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering stelde op 19 januari 2024 het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Forensisch Psychiatrisch Centrum voor langverblijf in Aalst’ voorlopig vast. Het ontwerp-GRUP omvat de herbestemming van de site ‘Gates’ naar een 'zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut' en 'parkgebied', met bijbehorend onteigeningsplan. Tijdens het openbaar onderzoek (van 6 februari tot en met 5 april 2024) werden verschillende adviezen, bezwaren en opmerkingen ingediend. De verwerking van deze inspraakreacties moet grondig gebeuren. Daarom beslist de Vlaamse Regering de termijn voor definitieve vaststelling van het GRUP met 60 dagen te verlengen. De nieuwe uiterlijke beslistermijn is dan 1 december 2024.

 


Wijziging besluiten rond waterregelgeving

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Om het beheer van grondwater te verbeteren, wijzigt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief een reeks bepalingen uit titel II van het VLAREM, het VLAREL en het Omgevingsvergunningsbesluit.

 


Ingedeelde inrichtingen en GPBV-installaties: wijziging (uitvoerings)besluit met algemene en sectorale bepalingen milieuhygiëne (VLAREM)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de SERV, de Minaraad, de SALV, de VTC en de GBA, en na publieke consultatie en mededeling aan de Europese Commissie, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel haar besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne, het uitvoeringsbesluit bij het Decreet algemene bepalingen milieubeleid (VLAREM), en het Milieuhandhavingsbesluit. Titel II van het VLAREM bevat onder andere de algemene en sectorale voorwaarden die van toepassing zijn op ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Titel III van het VLAREM bevat dan weer de bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties. (GPBV staat voor Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging.) Het Milieuhandhavingsbesluit bevat een lijst van milieu-inbreuken. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de definitie van 'azimut', de indeling en voorwaarden voor raffinaderijen, het schrappen van een bankgarantie voor de opslag van afvalolie, de monstername van afvalstoffen bij stortplaatsen, het MCP-register voor stookinstallaties, de kennisgeving van zendantennes, een actualisatie van de lijst van de milieu-inbreuken, de gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn over de methode voor de rapportage van emissieprognoses voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen, en rechtzetten van errata. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Operationalisering Vlaamse Nutsregulator: wijziging diverse besluiten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van de operationalisering van de Vlaamse Nutsregulator voor netgebonden infrastructuur (elektriciteit, aardgas, warmte, riolering en drinkwater), en na adviezen van de VREG en van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse besluiten. Het gaat om aanpassingen van terminologieën en benamingen noodzakelijk voor het operationaliseren van de Vlaamse Nutsregulator. In het kader van het kerntakendebat rond de energieregulator wordt ook de verplichting voor de opmaak van de sociale statistieken gefaseerd overgedragen van de regulator aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

 


Delegeren planningsbevoegdheid en verlenen instemming met afwijking van voorschriften ikv gRUP 'Innovatieve Stadshaven' aan gemeente Antwerpen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Op 20 maart 2015 stelde de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Oosterweelverbinding - wijziging' definitief vast. De gemeente Antwerpen heeft aan de Vlaamse Regering plandelegatie gevraagd en instemming om af te wijken van de voorschriften van dit GRUP, in functie van de opmaak van het gemeentelijk RUP 'Innovatieve Stadshaven', en dit om constructies te kunnen voorzien die nodig zijn voor de overslag van goederen via het water, zonder hierbij de uitvoering en stabiliteit van de Oosterweeltunnels in het gedrang te brengen. 'Innovatieve Stadshaven' wil ruimte vrijwaren voor economie op de grens tussen stad en haven. De gemeente wil met dit RUP een planologisch kader bieden voor een toekomstgerichte bedrijvenzone voor activiteiten die niet verweefbaar zijn met het stedelijk woongebied en aanverwante activiteiten, afgestemd op de draagkracht van de omgeving. De Vlaamse Regering keurt nu deze aanvraag tot delegatie van de planningsbevoegdheid goed en verleent instemming met de afwijking van de voorschriften van het GRUP.

 


Projectsubsidies aankoop te bebossen gronden

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Om bosuitbreiding te realiseren in Vlaanderen, kent de Vlaamse Regering projectsubsidies voor een totaal bedrag van 3,4 miljoen euro toe aan de stad Turnhout, de provincie Antwerpen, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Beernem, de stad Sint-Niklaas en de gemeente Roosdaal voor de aankoop van te bebossen gronden in Turnhout (project stadsrandbos De Wieltjes), Nijlen (project Heiloop), Oud-Turnhout (Project Liereman), Lier (project Schollebeek), Beernem (project Oude Steenbakkerij), Lievegem (project Het Leen), Gavere en Zwalm (project Kaaihoeve), Sint-Niklaas (project Puitvoet) en Roosdaal (project Tenzuivene).

 


Inwerkingtreding bepalingen toezicht veiligheid van aardgasdistributie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Naar aanleiding van het op het Overlegcomité bereikte akkoord wordt het toezicht op de veiligheid van aardgasdistributie per 1 april 2025 bij de gewesten geoperationaliseerd. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat het toezicht vanaf die datum regelt. Het Departement Omgeving zal met ingang van 1 april 2025 deze toezichts- en handhavingstaken opnemen.

 


Subsidiëring erkende Nationale Parken Vlaanderen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In uitvoering van het decreet Vlaamse Parken en algemene landschapszorg kent de Vlaamse Regering voor het eerste werkjaar in totaal 1,87 miljoen euro subsidie toe aan de volgende 4 erkende Nationale Parken Vlaanderen: Brabantse Wouden, Hoge Kempen, Bosland en Scheldevallei.

 


Erkenning Nationaal Park Vlaanderen ‘Bosland’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering erkent het Nationaal Park Vlaanderen 'Bosland', conform het decreet over de Vlaamse Parken en de algemene landschapszorg. Nationale Parken Vlaanderen zijn geografisch afgebakende gebieden van voldoende grote omvang, die een uitzonderlijke natuurwaarde en een internationale uitstraling hebben. Een Nationaal Park Vlaanderen richt zich op het bereiken van een duurzame bescherming en ontwikkeling van landschaps-ecologische processen en de bijbehorende ecosystemen, habitats en soorten. De beslissing volgt op het advies van de commissie van experten. Op 13 oktober 2023 werd Nationaal Park Vlaanderen ‘Bosland’ reeds erkend onder opschortende voorwaarden. Door dit besluit beslist de Vlaamse Regering tot de erkenning, zonder opschortende voorwaarden.

 


Provincie West-Vlaanderen: subsidie EFRO-project ‘Weerbare Westhoek in Werkelijkheid’

p voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

In februari 2024 werd binnen het Programma EFRO Vlaanderen 2021-2027 de projectoproep 'Bevorderen van klimaatadaptatie Weerbare Westhoek' gelanceerd. Binnen deze oproep is het project 'Weerbare Westhoek in Werkelijkheid' ingediend, met daaraan verbonden een steunaanvraag bij het Fonds voor Innoveren & Ondernemen (FIO). Het project moet de waterveiligheid in de regio waarborgen, met acties die inzetten op klimaatadaptatie en het opvangen van de klimaatschokken veroorzaakt door de veranderende neerslagpatronen. De steden en dorpen in de IJzervallei worden beter beschermd, bovenstroomse maatregelen moeten het water langer vasthouden en afstroom naar de IJzervallei vertragen, er wordt ruimte voor water gecreëerd door overstromingsgebieden in te richten en oevers te herprofileren, waterveiligheid wordt gegarandeerd door de uitlaatconstructies toekomstbestendig aan te pakken, ... De Vlaamse Regering beslist nu om voor de periode september 2024-september 2027 aan Provincie West-Vlaanderen een cofinanciering van 10 miljoen euro toe te kennen voor de uitvoering van het EFRO-project 'Weerbare Westhoek in Werkelijkheid'. De Vlaamse minister, bevoegd voor Economie en Innovatie, zal de subsidiebesluiten ondertekenen.

 


Toekennen subsidies aan onderwijsinstellingen die agromilieuklimaatmaatregelen en ecoregelingen toepassen en bevorderen

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Na adviezen van de VTC, van de GBA en van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed over het toekennen van subsidies aan onderwijsinstellingen die agromilieuklimaatmaatregelen en ecoregelingen toepassen en bevorderen. Secundaire landbouwscholen zijn in veel gevallen geen actieve landbouwer, en kunnen daarom geen steun genieten binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de areaal- en diergebonden maatregelen. Dit besluit zorgt ervoor dat ook deze onderwijsinstellingen steun krijgen om de kennis rond maatregelen voor milieu en klimaat te kunnen doorgeven aan de toekomstige landbouwers.

 


Grondwettelijk Hof: rolnummer 8066

Mededeling aan de Vlaamse Regering

Beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 3 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 9 juni 2023 « tot wijziging van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat het invoeren van overgangsmaatregelen voor vergunningen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof betreft », ingesteld door Jan Stevens Arrest nr. 55/2024

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 21 juni 2024