29/10/2019

Beslissingen Ministerraad 25 oktober 2019

Terug naar artikeloverzicht

Wijziging energiebesluit: ZEV-premie, energieleningen, sloop en heropbouw en onrendabele top

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Energiebesluit. Met de wijziging verlengt ze de energielening aan 1% voor huidige doelgroepen tot 31 december 2020. Ze verlengt ook de sloop-en-heropbouwpremie tot 31 december 2020, in afwachting van een beslissing van de federale overheid om de regeling van de 6% btw bij sloop uit te breiden. De premie voor de aanschaf van een nieuw zero-emissievoertuig wordt vanaf 1 januari 2020 stopgezet, waarbij premie-aanvragen die tot en met 31 december 2019 worden besteld, nog in aanmerking komen voor de premie. Voor het verkrijgen van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten past ze de IRR aan voor de berekening van de onrendabele toppen, en bij de berekening van de hoogte van de steun voor grote zonne-energieprojecten wordt uigegaan van minimum een lokaal gebruik van 50%. Voor de financiering van de sloop-en-heropbouwpremie beslist de Vlaamse Regering 4 miljoen euro ter beschikking te stellen uit het Klimaatfonds en deze middelen over te dragen naar het Energiefonds, en bijkomend 18 miljoen euro uit het Energiefonds te reserveren voor de financiering van de premie in 2020. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.    

Nota aan de leden van de Vlaamse Regering                                                                             BVR

 

Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME), wat betreft de voorwaarden voor het verkrijgen van een derogatie van de bemestingsnormen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet (VLAREME) wat betreft de voorwaarden om een derogatie te verkrijgen van de bemestingsnormen zoals vermeld in het Mestdecreet. Het gaat om de omzetting van het Europese uitvoeringsbesluit dat aan België een afwijking toestaat, die door het Vlaamse Gewest was gevraagd, op de Europese richtlijn tegen waterverontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (Europese Nitraatlijn). Deze afwijking of derogatie laat voor bepaalde teelten een hogere bemesting uit dierlijke mest toe zonder de totale bemestingsnorm te verhogen. Hierdoor wordt het gebruik van kunstmest op derogatiebedrijven verminderd en kunnen ze op een duurzame manier een groter aandeel van de nutriënten uit dierlijke mest hergebruiken. Het verhoogd gebruik van dierlijke mest is gekoppeld aan een aantal voorwaarden, en wordt toegekend voor een periode van vier jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2022. Het besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

BVR                                                                                          Nota aan de leden van de Vlaamse Regering
Advies RVS  Uitvoeringsbesluit van de Commissie
 
 

GRUP Aardgasleiding Brakel-Haaltert

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na uitvoering van het openbaar onderzoek beslist de Vlaamse Regering principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Aardgasleiding Brakel-Haaltert’. Door de opmaak van dit GRUP wordt een verbinding voor een enkelvoudige aardgasleiding tussen Brakel en Haaltert in de provincie Oost-Vlaanderen juridisch mogelijk gemaakt. Over dit GRUP wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering - Principiële goedkeuring BVR Bijlage I. Verordenend grafischplan 
Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Bijlage IIIa: Toelichtingsnota - tekst                                                 Bijlage IIIb. Toelichtingsnota - kaarten
Bijlage IV. Plan-MER Bijlage - Plan MER - grafisch plan  Tractebel Engineering SA Plan-Mer - definitief
Tractebel Engineering SA Plan MER - Niet-technische samenvatting          Goedkeuring MER Bijlage 1 - grafisch plan
Bijlage 2 - grafisch plan Bijlage 3 - grafisch plan Bijlage 4 - grafisch plan
Bijlage 5 - grafisch plan Bijlage 6 - grafisch plan Bijlage 7 - grafisch plan 
Bijlage 8 - grafisch plan  Bijlage 9 - grafisch plan Bijlage 10 - grafisch plan
Bijlage 11 - grafisch plan    
 

Luchtbeleidsplan 2030 

Mededeling aan de Vlaamse Regering
 
Na adviezen van de SERV en van de Minaraad, en na een actieve consultatie van het publiek, keurt de Vlaamse Regering het Luchtbeleidsplan 2030 definitief goed. Het besluit werd aangepast naar aanleiding van het Greenpeace-arrest en de aanmaning van de Europese Commissie. Het plan zorgt voor een geïntegreerde aanpak van luchtverontreiniging, door de beleidsaanpak voor het naleven van zowel de Europese emissieplafonds als de Europese luchtkwaliteitsnormen te integreren in één plan, waardoor zowel grensoverschrijdende, regionale als lokale luchtkwaliteitsproblemen worden aangepakt. Het besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en wordt bezorgd aan de Europese Commissie. De teksten worden nog onderworpen aan een technisch nazicht, dat eerstdaags zal afgerond worden. 
 
Mededeling aan de Vlaamse Regering                                                                                      Bijlage Luchtbeleidsplan
 

Luchtbeleidsplan 2030

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na adviezen van de SERV en van de Minaraad, en na een actieve consultatie van het publiek, keurt de Vlaamse Regering het Luchtbeleidsplan 2030 definitief goed. Het besluit werd aangepast naar aanleiding van het Greenpeace-arrest en de aanmaning van de Europese Commissie. Het plan zorgt voor een geïntegreerde aanpak van luchtverontreiniging, door de beleidsaanpak voor het naleven van zowel de Europese emissieplafonds als de Europese luchtkwaliteitsnormen te integreren in één plan, waardoor zowel grensoverschrijdende, regionale als lokale luchtkwaliteitsproblemen worden aangepakt. Het besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en wordt bezorgd aan de Europese Commissie. De teksten worden nog onderworpen aan een technisch nazicht, dat eerstdaags zal afgerond worden.

Nota aan de Vlaamse Regering  Bijlage 4
Bijlage 1 Bijlage 5
Bijlage 2 Luchtbeleidsplan - IF         
Bijlage 3  Luchtbeleidsplan - BA
Bijlage Fout in luchtplan berekeningen                        Advies Minaraad
 

Verkoopwaarde onroerende goederen

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering machtigt de Vlaamse minister bevoegd voor financiën en begroting de overeenkomst te ondertekenen waarmee de overheidsopdracht wordt gesloten over het gebruik van het schattingsmodel, op basis van machine learning, voor het bepalen van de normale verkoopwaarde van onroerende goederen voor rekening van het IVA Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL). VLABEL staat in voor de inning en invordering van de erf- en registratiebelastingen. De belastbare basis daarvoor is minimaal de normale verkoopwaarde van onroerende goederen, waarvoor schattingen worden uitgevoerd. VLABEL wil hiervoor ook een schattingsmodel inschakelen op basis van machine learning, om in de grote hoeveelheid transacties die dossiers te kunnen opsporen waarvan de prijs of waarde in de akte of aangifte manifest afwijkt van de normale verkoopwaarde. Daarvoor werd een overheidsopdracht ontwikkeld.  

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 9 maart 2019