24/12/2019

Beslissingen Ministerraad 20 december 2019

Terug naar artikeloverzicht

Inkanteling Vastgoed Vlaamse overheid bij het Facilitair Bedrijf

 
20 december 2019 op voorstel van minister-president Jan Jambon

 

In navolging van het regeerakkoord en het Vlaams Energie- en Klimaatplan van 29 maart 2019 besliste de Vlaamse Regering om de kantoorgebouwen en het bijhorende budget, taken en personeel, van de Vlaamse overheid in te kantelen bij Het Facilitair Bedrijf. De Vlaamse Regering beslist in dit kader dat de inkanteling van de kantoorgebouwen (in eerste instantie) en bijhorende taken naar Het Facilitair Bedrijf via 3 fasen zal verlopen: inventarisatie, masterplan en inkanteling. Ze keurt tegelijk enkele principes goed die bij de opmaak van het masterplan zullen worden gebruikt voor de boekhoudkundige verwerking. Het Facilitair Bedrijf zal voor de gebouwen instaan voor het bereiken van doelstellingen op vlak van klimaat, budget/efficiëntie en kwaliteit en hierbij rekening houden met de behoeften van de entiteiten. Entiteiten binnen het toepassingsgebied kunnen pas na overeenstemming met Het Facilitair bedrijf huurcontracten aangaan/verlengen, gebouwen aankopen/verkopen en grote technische onderhoudscontracten afsluiten voor gebouwen.       

 


Herverdelingsbesluit premies zero-emissievoertuigen

 
20 december 2019 op voorstel van minister-president Jan Jambon

 

Op 15 juli 2016 stemde de Vlaamse Regering in met het Actieplan Mobiliteit, waarbij ze zelf haar voorbeeldrol wenste te benadrukken rond klimaatbeleid. Voor haar eigen wagenpark nam ze zich voor een reductie van 40% van de CO2-emissies ten gevolge van het brandstofverbruik te realiseren tegen 2030. Eén van de acties om de entiteiten van de Vlaamse overheid te ondersteunen bij het behalen van deze doelstellingen is een premie van het Klimaatfonds, toegekend door Het Facilitair Bedrijf, voor entiteiten die voertuigen vervangen door zero-emissievoertuigen. In dit kader beslist de Vlaamse Regering tot herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 voor een bedrag van 85.000 euro vanuit het agentschap Facilitair Bedrijf naar de passende begrotingsartikelen van entiteiten van de Vlaamse overheid die een zero emissie voertuig hebben aangekocht.

 


Vlaamse klimaatstrategie 2050

 
20 december 2019 op voorstel van minister-president Jan Jambon, viceminister-president Hilde Crevits, viceminister-president Bart Somers, viceminister-president Ben Weyts, Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele en Vlaams minister Lydia Peeters

 

De Europese Verordening over de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, vereist dat elke lidstaat uiterlijk op 1 januari 2020, en daarna om de tien jaar, een langetermijnstrategie indient bij de Commissie met een perspectief van minstens dertig jaar. Binnen de Nationale Klimaatcommissie en ENOVER zijn werkafspraken gemaakt om België in staat te stellen aan deze verplichting tegemoet te komen. Zo werd afgesproken dat elk gewest een eigen strategie zal opstellen, die vervolgens zal samengevoegd en geïntegreerd worden in een Belgische strategie. Het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben hun langetermijnstrategie reeds goedgekeurd. De Vlaamse Regering keurt nu de Vlaamse klimaatstrategie 2050 goed, die later aan de Europese Commissie zal worden genotificeerd als onderdeel van de Belgische klimaatstrategie 2050. Ze wordt overgemaakt aan de Nationale Klimaatcommissie en aan ENOVER.

 


Oprichting Nationaal Comité beveiliging drinkwater

 
20 december 2019 op voorstel van minister-president Jan Jambon Vlaams minister Zuhal Demir Vlaams minister Wouter Beke

 

De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van koninklijk besluit over de oprichting van het Nationaal Comité voor de beveiliging van drinkwater. Het Nationaal Comité wordt opgericht in het kader van regelgeving over de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid en regelgeving over de beveiliging en de bescherming van kritieke infrastructuren. Deze regelgeving is de omzetting van Europese richtlijnen. Het Nationaal Comité wordt aangeduid als sectorale overheid, met nauwe samenwerking met de bevoegde gewestelijke inspectiediensten. De minister-president zal dit standpunt bezorgen aan de Eerste Minister. 

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 165. Mechelen – Inofer-Trapsite

 
20 december 2019 op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

 

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, zg. brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten die rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het Brownfieldconvenant 165. Mechelen – Inofer-Trapsite. Ze geeft de opdracht aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen om op het gepaste tijdstip de voorziene inspraakvergadering aan te kondigen en te organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.           

 


Vijfjarenplannen 2020-2024 van de praktijkcentra actief in de voorlichting en ontwikkeling van Land- en Tuinbouw

 
20 december 2019 op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

 

De Vlaamse Regering keurt de vijfjarenplannen 2020-2024 goed van de praktijkcentra actief in de voorlichting en ontwikkeling van Land- en Tuinbouw. Een goede doorstroming van kennis en informatie tussen onderzoek en praktijk is nodig om innovatie op land-en tuinbouwbedrijven te stimuleren. De praktijkcentra fungeren als schakel tussen toegepast onderzoek en de productiesector: zij valoriseren voornamelijk bestaande kennis in praktijktoepassingen en verspreiden deze kennis op een proactieve, neutrale en open wijze in de sector.     

 


Eigen Vermogen ILVO: 1 miljoen euro subsidie voor nieuwe proefaccommodatie pluimvee

 
20 december 2019 op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

 

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro investeringssubsidie toe aan het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO) voor het bouwen van een nieuwe proefaccommodatie voor pluimvee. Ze keurt hiervoor het herverdelingsbesluit ter zake goed. In de nieuwe pluimveeproefstal zal grondige kennis kunnen worden opgebouwd door gedetailleerd onderzoek te verrichten. Een uitgebreid onderzoeksgamma zal daarbij aan bod kunnen komen, zoals het bepalen van nieuwe voedersamenstellingen, voeder-en managementstrategieën, dierenwelzijn, dierengezondheid, emissies, excreties en vleeskwaliteit. Ook relatief nieuwe en hot topics als ‘precision livestock farming’, duurzaamheid en klimaat zullen hierbij nog extra aan bod kunnen komen.       

 


Strategische ecologiesteun aan Dynea nv in Gent

 
20 december 2019 op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

 

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Dynea nv in Gent. Dynea nv is gespecialiseerd in de productie van ureumformaldehydeconcentraat (UFC) en harsen voor het vervaardigen van spaan- en MDF-platen. De onderneming wil de productiecapaciteit van de Gentse site verdubbelen door een nieuwe, innovatieve installatie voor de aanmaak van UFC. In dit kader wordt het warmte-, energie- en waterverbruik van de volledige site geoptimaliseerd.     

 


De Vlaamse Waterweg: dotatie herontwikkeling Ford-site

 
20 december 2019 op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

 

De Vlaamse Regering voorziet vanuit het Hermesfonds een dotatie van 6,6 miljoen euro aan De Vlaamse Waterweg nv, in het kader van haar taak als bouwheer voor de herontwikkeling van de Ford-site in Genk. 

 

   


Innovatieprogramma Moonshot 'Vlaanderen CO2-neutraal': subsidie drie projecten

 
20 december 2019 op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

 

Het innovatieprogramma Moonshot 'Vlaanderen CO2-neutraal' heeft tot doel om tegen 2040 technologische doorbraken te realiseren, zowel in producten als processen, die op hun beurt tegen 2050 kunnen bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen in een economisch leefbare context. Om dit te realiseren zijn in september 2019 vier Moonshot Later Stage Innovation (LSI) projecten ingediend. Op basis van de evaluatie van de Wetenschappelijke Adviesraad van Moonshot, het advies van de Moonshot Governance Board en het advies van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) beslist de Vlaamse Regering volgende drie projecten te subsidiëren: 'Chemical Looping Process for Super-Dry Reforming of CO2 into CO' van Universiteit Gent (1,99 miljoen euro), 'Hydrogen Panel Project (HyPPr)' van KU Leuven (1,99 miljoen euro), en 'Unique PILot infrastructure for innovative catalytic biorefinery of Lignocellulosic material to functional bio-ARomatics – PILLAR' van VITO en KU Leuven (1,99 miljoen euro). VLAIO zal instaan voor de verdere opvolging van deze steuntoekenning en de uitwerking van de subsidie-overeenkomst.       

 


Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG): subsidie klimaattafels

 
20 december 2019 op voorstel van viceminister-president Bart Somers

 

Voor de periode van 20 december 2019 tot en met 31 december 2020 kent de Vlaamse Regering een projectsubsidie van 1 miljoen euro toe aan de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten voor de organisatie van klimaattafels en de subsidiëring van de beste acties. Door dit project worden steden en gemeenten uitgedaagd zich te verenigen en opportuniteiten te zien om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan vanuit een breder regioperspectief waarin burgemeesters de spil vormen; hierbij uitgedaagd om te experimenteren met nieuwe vormen van betrokkenheid, inspraak en co-creatie om de band tussen de burger en het lokaal bestuur aan te sterken en een groot draagvlak te creëren voor de voorgestelde projecten. Op basis van de beste gekozen projecten met hoge impact en grote gedragsverandering kan Vlaanderen ook later , samen met deze lokale gedragen projecten, een belangrijke rol op het internationale toneel opnemen in het constructief aanpakken van klimaatuitdagingen.      

 


Wijziging energiebesluit: ZEV-premie, energieleningen, sloop en heropbouw en berekening onrendabele top

 
20 december 2019 op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

 

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het Energiebesluit. Met de wijziging verlengt ze de energielening aan 1% voor huidige doelgroepen tot 31 december 2020. Ze verlengt ook de sloop-en-heropbouwpremie tot 31 december 2020, in afwachting van een beslissing van de federale overheid om de regeling van de 6% btw bij sloop uit te breiden. De premie voor de aanschaf van een nieuw zero-emissievoertuig wordt vanaf 1 januari 2020 stopgezet, waarbij premie-aanvragen die tot en met 31 december 2019 worden besteld, nog in aanmerking komen voor de premie. Voor het verkrijgen van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten past ze de parameters aan voor de berekening van de onrendabele toppen, en bij de berekening van de hoogte van de steun voor grote zonne-energieprojecten wordt uitgegaan van minimum een lokaal gebruik van 50%.  De Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid zal in de loop van 2020 een ontwerpdecreet voorleggen aan de Vlaamse Regering over de omzetting van het concept van de 'lokale energiegemeenschap', om dit nog voor het einde van 2020 te kunnen indienen in het Vlaams Parlement en deze rechtsfiguur toe te voegen aan de definitie van 'lokaal gebruik' in het Energiebesluit.  

 
 

 


Projectoproep 'Proeftuinen Droogte 2019': subsidie vijf projecten

 
20 december 2019 op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

 

Om beter voorbereid te zijn op volgende periodes van droogte en waterschaarste werd een eenmalige subsidieoproep 'Projecten proeftuinen droogte' voorzien voor projecten die het wateraanbod vergroten via samenwerkingsverbanden tussen minstens 3 bedrijven. Bedrijven die op een duurzame manier bedrijfsoverschrijdend (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen en in droogteperiodes waterschaarste voorkomen of milderen, konden een aanvraag voor een projectsubsidie indienen. In dit kader kent de Vlaamse Regering nu aan volgende projecten subsidies toe: WZI Olen nv voor de proeftuin 'Buren en Boeren' (517.000 euro); Den Euster bvba, Duffel Invest bvba, Reynaers Aluminium nv, Mais Automatisering nv, Houwelyckx nv en Grondwerken Paul Heylen bvba voor de proeftuin 'SLIM Hemelwaterbeheer' (498.000 euro); bvba Ieperse truckwash, bvba Husagro, bvba Degro, bvba Ostyn, Loonwerken Lamerant, Waterleau Group, Landbouwbedrijf Gryson Luc en Baelde Christine, Landbouwbedrijf De Beekhoeve, Landbouwbedrijf Claerhout Geert, Tuinen Hoflack, Landbouwbedrijf Frederik Callewaert, Landbouwbedrijf Van Lerberghe Stefaan, Landbouwbedrijf Vanoverberghe, Landbouwbedrijf Marc Debou en Landbouwbedrijf Koen Verhelst voor de proeftuin 'Van mest naar irrigatiewater' (1,26 miljoen euro); Re-Vive Minerva Development cvba voor de proeftuin 'WASCO –Water Service Company' (879.000 euro); en Beresco Belgium nv en Loco voor de proeftuin 'Water voor later, Keiberg-Vossem (Tervuren)' (340.000 euro).    

 


GRUP Scheldepolders Hingene

 
20 december 2019 op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

 

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Scheldepolders Hingene' in Bornem. Het plan is de juridische basis voor de inrichting van de polders langs de Schelde ter hoogte van Hingene: inrichting van Buitenlandpolder, Hingenebroekpolder, Schellandpolder en Oudbroekpolder in functie van waterbeheersing en natuurinrichting. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.         

 

 


GRUP Omgeving vliegveld Malle

 
20 december 2019 op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

 

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Omgeving vliegveld Malle'. Het plan is gelegen op het grondgebied van Malle, Zoersel, Vorselaar, Zandhoven, Lille en Beerse (provincie Antwerpen). Het GRUP geeft uitwerking aan de beleidsopties over de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur voor de landbouwgebieden rond Grote Heide, Zalfen en het complex ’s Herenbos -Blommerschoten, voor het versterken van de natuur- en bosstructuur en differentiatie van het bosgebied als verwevingsgebied voor ’s Herenbos –Blommerschot, en differentiatie van het gebied ten zuidoosten van Wechelderzande, en verweving van landbouw en natuur in de Visbeekvallei. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.       

 


Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Omgeving vliegveld Malle’: termijnverlenging

 
20 december 2019 op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

 

Op verzoek van het Departement Omgeving beslist de Vlaamse Regering de termijn om over te gaan tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Omgeving vliegveld Malle’ te verlengen met 60 dagen.  

 


Gemeente Machelen: subsidie groenproject in het kader van Vlaams Strategisch Gebied Brussel (VSGB)

 
20 december 2019 op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

 

De Vlaamse Regering kent een facultatieve projectsubsidie van 272.000 euro toe aan de gemeente Machelen voor het uitvoeren van het groenproject in het kader van Vlaams Strategisch Gebied Brussel: Buurtparken.       

 


VLAREME: AGR-GPS-systeem bij transport vloeibare dierlijke mest

 
20 december 2019 op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

 

De wijziging van het Mestdecreet die zorgde voor de implementatie van het zesde Mestactieprogramma, bevatte de bepaling op basis waarvan transporten in het kader van een burenregeling, van vloeibare dierlijke mest naar een afnemer met percelen in gebiedstype 2 of 3, moet gebeuren met een AGR-GPS-systeem. De Vlaamse Regering stelt nu de regels vast over de verplichting tot het gebruik van AGR-GPS bij transporten, in het kader van een burenregeling, van vloeibare dierlijke mest naar een afnemer die percelen heeft gelegen in gebiedstype 2 of 3. De Vlaamse Regering wijzigt hiervoor principieel het uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet (VLAREME). Ze bepaalt onder meer dat het AGR-GPS-systeem voor burenregelingen zal werken via een app. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie en daarna van de Raad van State.         

 


Projectfinanciering Bosgroepen en Regionale Landschappen

 
20 december 2019 op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

 

De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goed tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincies over de projectfinanciering van Bosgroepen en Regionale Landschappen. De samenwerkingsovereenkomst moet de samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincies op een efficiënte en effectieve manier organiseren in de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2024. De bevoegde minister voor Omgeving zal de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen en zorgen voor de uitvoering ervan.   

 


Samenwerkingsakkoord verpakkingsafval

 
20 december 2019 op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

 

Na het aanpassen van de gewijzigde naam van de bevoegde Waalse administratie, keurt de Vlaamse Regering opnieuw het gewijzigde samenwerkingsakkoord goed over de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Het samenwerkingsakkoord zorgt voor de gedeeltelijke omzetting van twee Europese richtlijnen en brengt verduidelijkingen en technische oplossingen voor een aantal problemen met het vorige samenwerkingsakkoord, naast enkele verbeteringen en vervolledigingen, aanvullende doelstellingen en enkele verhoogde recyclagedoelstellingen per materiaal. De minister-president van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving zullen het samenwerkingsakkoord namens het Vlaamse Gewest ondertekenen.

 
 

 


Asbestafbouw provincie Limburg

 
20 december 2019 op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

 

Het Actieplan Asbestafbouw biedt flankerende instrumenten voor lokale besturen en burgers. Zo kunnen lokale besturen een aanvraag indienen voor subsidiëring als ze een asbestproject willen organiseren binnen het kader van het Subsidiebesluit Lokale Besturen van OVAM. De provincie Limburg wil haar burgers ondersteunen met een drie jaar lopend asbestproject dat focust op de verwijdering van asbestdaken en de verwijdering van leidingisolatie. De Vlaamse Regering beslist daarom om 4,55 miljoen euro vast te leggen op de begroting/Minafonds voor de financiering van het asbestproject door Provincie Limburg.      

 


Vlaams Fonds voor Lastendelging (VFLD): saneringskosten Lantis

 
20 december 2019 op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele Vlaams minister Lydia Peeters

 

Bij overeenkomst van 30 december 2004 tussen het Vlaams Gewest en Lantis over ‘de onroerende goederen noodzakelijk voor de aanleg van de Oosterweelverbinding’, werd een reeks onroerende goederen overgedragen aan Lantis voor de realisatie van de Oosterweelverbinding en de ermee verbonden projecten, waaronder de Burchtse weel. Bij verkennend bodemhygiënisch onderzoek is in het projectgebied een (historische) bodem-en grondwaterverontreiniging aangetroffen van PFC’s met saneringsplicht. Daarom duidt de Vlaamse Regering nu de saneringskosten voor een bedrag van 1,83 miljoen euro aan als een last uit het verleden die moet worden nagekomen door het Vlaams Fonds voor Lastendelging.   

 


Grondwettelijk Hof: rolnummer 7290

 
 
20 december 2019 mededeling aan de Vlaamse Regering
 

 


Procesnota GRUP Ventilus

 
 
20 december 2019 mededeling aan de Vlaamse Regering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Zending van Vlaams minister Zuhal Demir naar COP25 UNFCCC – Klimaattop in Madrid (9-13 december 2019): programma

 
 
20 december 2019 mededeling aan de Vlaamse Regering
 

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 20 december 2019