22/11/2021

Beslissingen Ministerraad 19 november 2021 

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Plan Vlaamse Veerkracht: dossiernummer 59

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de budgettoewijzing goed voor een totaal bedrag van 4,5 miljoen euro van de relancemiddelen voor het project Digitalisering Asset Management Aquafin (VV 59). De digitalisering van het beheer van de afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur is noodzakelijk om zowel financieel als functioneel de beste beslissingen te nemen rond onderhoud en investeringen. Zo blijft de infrastructuur efficiënt en duurzaam in een goede toestand. De digitalisering ondersteunt zo niet alleen het behoud van de verbeterde waterkwaliteit, maar draagt ook bij aan het betaalbaar houden van de waterfactuur voor de burger.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


1 miljoen euro strategische ecologiesteun aan Chevron Phillips Chemicals International nv in Tessenderlo

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro ​strategische ecologiesteun toe aan Chevron Phillips Chemicals International nv in Tessenderlo. Op de Chevron Phillips Chemicals-site in Tessenderlo worden voornamelijk organische zwavelverbindingen geproduceerd die onder meer gebruikt worden bij de productie van synthetische rubber en als additieven voor aardgas voor geurwaarneming. Bij de verdere zuivering door destillatie ontstaat een afvalstroom bestaande uit (zwaardere) organische zwavelverbindingen. Deze afvalstroom (‘High Sulfur Rejects’ – HSR) wordt opgevangen, verzameld en extern verwerkt door verbranding. Om de negatieve gevolgen van verbranding/storten zo veel mogelijk te beperken, is er besloten om een HSR-verwerkingsinstallatie te bouwen op de site in Tessenderlo. Het doel van deze installatie is om de HSR-afvalstromen te recycleren en zo enerzijds de energie-inhoud te recupereren en anderzijds zwavel te herwinnen en opnieuw te gebruiken als grondstof voor de eigen productie.

 


Korting abonnement ophaling en verwerking krengen

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering beslist een eenmalige korting te verlenen aan varkenshouders op het betaalde abonnement voor 2021 voor de ophaling en verwerking van krengen, voor een totaal bedrag van 3,5 miljoen euro. Dit bedrag wordt voorzien uit de Coronaprovisie. De korting moet de bedrijfsvoering van varkenshouders ondersteunen, nu de verschillende veranderende omgevingsfactoren de continuïteit van de bedrijfsvoering van Vlaamse varkensbedrijven onder druk zetten. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Oprichting Agentschap Justitie en Handhaving: wijzigingsbesluiten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Wouter Beke, Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering wijzigt principieel diverse besluiten om deze in overeenstemming te brengen met het oprichtingsbesluit van het intern verzelfstandigd agentschap 'Agentschap Justitie en Handhaving'. Ze keurt meteen ook principieel het voorontwerp van decreet goed dat diverse decreten wijzigt naar aanleiding van de oprichting van het Agentschap Justitie en Handhaving. Dit voorontwerp van wijzigingsdecreet en dit wijzigingsbesluit worden voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Ontwerpdecreet
Memorie van Toelichting Rechtsgrondentabel  

 


Wijziging Onroerend-erfgoeddecreet: uitvoering visienota lokaal onroerend erfgoedbeleid (en toekenning gewestelijke beboetingsbevoegdheid)

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Onroerend-erfgoeddecreet. De wijzigingen geven uitvoering aan de visienota lokaal onroerend-erfgoedbeleid, die de krijtlijnen uitzet voor een versterkte samenwerking tussen het Vlaamse en het lokale beleidsniveau op het vlak van onroerend erfgoed, met focus op enkele beleidsmaatregelen en -doelstellingen: de oprichting van bijkomende erkende onroerend-erfgoedgemeenten aantrekkelijker maken door een rechtsgrond te bieden voor een structurele subsidie; de verdere uitbouw van een lokaal onroerend-erfgoedbeleid stimuleren; de rechtsgevolgen van vastgesteld geïnventariseerd erfgoed optimaliseren, en het duidelijker omschrijven van de motiveringsplicht voor vergunningverleners in het geval van sloop en kap van vastgestelde items op de inventarissen voor het bouwkundig of landschappelijk erfgoed en op de landschapsatlas; een rechtsgrond creëren voor een nieuwe premie voor de buitensporige directe kost van verplicht uit te voeren archeologisch onderzoek van menselijke skeletresten; een meer gestroomlijnd handhavingsluik; en de onroerend-erfgoedregelgeving ‘futureproof’ en rechtszeker maken. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en van de SARO.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Voorontwerp decreet

 


Impulsprogramma binnenvaart: subsidieregeling

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Het Vlaamse mobiliteitsbeleid voor goederenvervoer wil de verkeersopstopping op het Vlaamse wegennetwerk verlichten, de nadelen van het wegvervoer verminderen en de attractiviteit van de Vlaamse logistieke sector en Vlaamse havens verhogen door de uitbouw van een performant achterlandvervoersysteem. In dat kader heeft de Vlaamse overheid een tijdelijk en uitdovend pakket van financiële ondersteuningsmaatregelen voorbereid voor de binnenvaartsector, door een deel van de extra kosten van corridorshuttles en terminalhub-shuttles te dekken. De Vlaamse Regering keurt nu principieel een vierjarige subsidieregeling goed om de hinterlandconnectiviteit van de Vlaamse zeehavens te bevorderen via nieuwe corridorshuttles en het verhogen van de frequentie van terminalhubshuttles. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage bij BVR Marktconsultatie
Oproep aanvragen EC Steunmaatregel
Bijlage Bijlage
Bijlage Bijlage

 


Wijziging Energiedecreet en Vlaamse Codex Wonen: Uniek loket renovatie- en energiepremie

Ter bevordering van de klantvriendelijkheid en de transparantie voorziet het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 dat zoveel mogelijk premies die gericht zijn op energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de woning in 1 loket gebundeld worden met het oog op een overkoepelende woningrenovatiepremie. In dit kader beslist de Vlaamse Regering tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het Energiedecreet en de Vlaamse Codex Wonen van 2021 wijzigt. Bedoeling is de basis te leggen voor de inrichting van een uniek loket bij de Vlaamse overheid, voor de aanvragers van een renovatie- en/of een energiepremie. Tegelijk wordt de decretale basis gelegd voor het recht op een renovatiepremie in hoofde van de vereniging van mede-eigenaars die renovaties van de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen uitvoeren. Dit wijzigingsdecreet werd op 17 november 2021 aangenomen door het Vlaams Parlement.

Wijziging Energiedecreet

 


Vermindering onroerende voorheffing voor nieuwbouw en toepassingsvoorwaarden verlaagd tarief voor aankoop van enige eigen woning met verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie of tot sloop en herbouw

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat de Vlaamse Codex Fiscaliteit wijzigt. De Vlaamse Codex Fiscaliteit voorziet een vermindering van 50% en 100% op de onroerende voorheffing voor nieuwbouw voor een bepaald maximum E-peil van respectievelijk E30 en E20. Het E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is: hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. De wijziging verstrengt de E-peil eis voor die verminderingen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 naar respectievelijk E20 en E10. Voor de aanvragen voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vanaf 1 januari 2023 worden de verminderingen van 50% en 100% enkel nog toegekend voor gedeeltelijke herbouw of herbouw zoals vermeld in het Energiebesluit van 19 november 2010 bij het behalen van een maximum E-peil van respectievelijk E20 en E10. Met het decreet van 18 mei 2018 werd een verlaagd tarief ingevoerd voor de aankoop van een enige eigen woning die door de verkrijger ingrijpend energetisch gerenoveerd zal worden. Dit tarief bedroeg oorspronkelijk 6%, maar werd door het decreet van 20 december 2019 verlaagd naar 5%. Met het decreet van 26 juni 2020 werd vanaf 1 januari 2021 het tarief van 5% uitgebreid voor de aankoop van een enige eigen woning die geheel of gedeeltelijk gesloopt en herbouwd zal worden. Bovendien wordt, in het geval de koper na aankoop van een onroerend goed een sloop en herbouw zal uitvoeren, het toepassingsgebied van het begrip ‘woning’ uitgebreid. Het decreet wijzigt ook het document dat moet bewijzen of de uitgevoerde werken voldoen aan de eisen van de energieprestatieregelgeving voor een 'ingrijpende energetische renovatie', 'gedeeltelijke herbouw' of 'herbouw'. De termijn voor het indienen van de documentatie en voor het nemen van de inschrijving in het bevolkings- of het vreemdelingenregister wordt ook bepaald op 6 jaar in plaats van 5 jaar. Dit wijzigingsdecreet werd op 17 november 2021 aangenomen het Vlaams Parlement. 

Wijzigingsdecreet

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 19 november 2021