Belangrijke wijzigingen in het bosbeleid: principiële toegankelijkheid en hogere subsidies

Gepubliceerd op 28/12/2017

Voortaan zullen de openbare bossen in principe steeds toegankelijk zijn, uiteraard met uitzondering van de plaatsen waar om ecologische redenen extra bescherming nodig is.

In bos- en natuurgebieden die eigendom zijn van of onder beheer vallen van de Vlaamse overheid gelden voortaan volgende principes:

1° zonder een specifieke toegankelijkheidsregeling is de toegankelijkheid onbeperkt;

2° die onbeperkte toegankelijkheid is van toepassing op voetgangers (en gelijkgestelden, bijvoorbeeld rolstoelgebruikers en fietsers jonger dan 9 jaar). Andere groepen, zoals bijvoorbeeld langlaufers en joggers moeten op de aangeduide wegen en paden blijven;

3° bij de opmaak van een toegankelijkheidsregeling komt er ruim overleg en een openbaar onderzoek, waardoor inspraak vanuit recreatie/medegebruik gegarandeerd is.

Joke Schauvliege: “Ik wil een grotere natuurbeleving toelaten, het struinen in de natuur en het extensief spelen in het groen opnieuw mogelijk maken. De gezondheid van de burgers, en in het bijzonder van de jeugd, wordt bevorderd door hen terug dichter bij natuur te brengen. Natuurlijk zullen wij waken over het evenwicht tussen de principiële toegankelijkheid en de draagkracht van de natuur.”

Daarnaast worden de subsidies voor de aankoop van te bebossen gronden, die openstaan voor elke burger, aanzienlijk opgetrokken. Momenteel bedraagt die subsidie maximaal 2,5 euro/m² en maximaal 60% van de totale aankoopsom. De nieuwe tarieven bedragen 3,5 euro/m² en maximaal 80% van de totale aankoopsom (indien de gronden zijn gelegen in planologisch bosgebied).

Joke Schauvliege: ‘Aan overheden, burgers en vennootschappen die bossen willen aanplanten op gronden die bestemd zijn als bosgebied, biedt deze regeling een extra stimulans. Zo wil ik versneld een duurzame bosuitbreiding realiseren op een daartoe gepaste grond.”

 

 

Bron: Persbericht Joke Schauvliege, Vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur