15/01/2021

Asbestcement veilig en verpakt aanleveren op recyclagepark

Asbest-recyclagepark
Terug naar artikeloverzicht

Tegen 2040 leven we in een asbestveilig Vlaanderen en worden we in ons dagelijks leven niet meer blootgesteld aan asbestvezels. In 2018 keurde de Vlaamse Regering daartoe het actieplan Asbestafbouw goed. Dat plan bevat verschillende mijlpalen om het einddoel te bereiken.  

Zo wil de Vlaamse overheid het voor de burger zo makkelijk én veilig mogelijk maken om vrijgekomen asbestcement af te voeren. Samen met de lokale besturen werkte ze verhoogde veiligheidsmaatregelen uit voor het aanleveren van kleinere hoeveelheden asbestcement op het recyclagepark.

Verpakking verplicht

De maatregelen zijn opgenomen in een nieuwe omzendbrief. Die is zowel gericht op het personeel van lokale besturen (parkwachters), bezoekers van het recyclagepark als burgers die asbestcement aanvoeren.  

Na sectoraal overleg met de VVSG/Interafval en de federale overheidsdienst voor arbeidsbescherming FOD WASO bleek de verplichting om asbestcement verpakt aan te leveren op het recyclagepark een geschikte maatregel om het risico op asbestvezelblootstelling en asbestincidenten terug te dringen. Die regel bouwt verder op de verplichting om asbestcement verpakt te vervoeren uit VLAREM II.  

De omzendbrief vindt u samen met een overzicht van goede praktijken en richtlijnen op ovam.be/asbest-op-het-recyclagepark.

Bronophaling groot succes

De afgelopen jaren zette de OVAM in op het verkleinen van risico’s bij de inzameling van asbest via een vernieuwd concept: ophaling aan huis van asbestcement. Burgers kopen dan een speciale golfplatenzak of bigbag aan en kunnen aan een verlaagd gesubsidieerd tarief asbestcement thuis laten ophalen. De projecten kunnen op veel succes rekenen bij burgers en lokale besturen. Met de goedkeuring van vijf nieuwe projecten eind 2020 bereiken deze projecten 80 % van de Vlaamse lokale besturen.  

Meer info

Asbestinfo.be

 


Reactie op Factcheckers: Asbestophaling aan huis makkelijker en veiliger voor de burger

In 82 % van de Vlaamse steden en gemeenten loopt een asbestproject. Dit is een dienstverlening van de OVAM aan gesubsidieerd tarief om lokale besturen en burgers te ondersteunen en ontzorgen bij de verwijdering van asbest. De OVAM ontwikkelde informatiefilmpjes en -brochures voor de burger over welke asbesttoepassingen je zelf mag verwijderen en hoe je daarbij best te werk gaat. We streven er immers naar om elke blootstelling aan asbest te vermijden.

De VRT Factcheckers namen dit onderwerp onder de loep tijdens de uitzending van woensdag 6 januari 2021. Ze stellen zich de vraag of de burger een veiligheidsrisico neemt door zelf asbest te verwijderen.

Lees verder in het persbericht

 

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid