16/09/2016

Analyse van putwater bij bodemonderzoeken

water
Terug naar artikeloverzicht

Wordt er ter hoogte van een waterput een bodemverontreiniging vastgesteld? Informeer de putwatergebruiker op een correcte wijze over de mogelijke impact.

De aanwezigheid van een lokale bodemverontreiniging kan de kwaliteit van putwater beïnvloeden. Oude industrieterreinen en historische activiteiten laten vaak sporen na in de bodem waardoor ook het grondwater lokaal kan verontreinigd zijn. In het kader van decretale bodemonderzoeken is het van belang om in de invloedssfeer van de grondwaterverontreiniging na te zien of grondwater wordt gebruikt uit de grondwaterlaag waar de verontreiniging zich bevindt.

Bij concrete bodemsaneringsdossiers moet de bodemsaneringsdeskundige de relatie leggen met de mogelijke impact van een bodemverontreiniging op de gezondheid van de mens door het gebruik van putwater. Dit gebruik kan verschillende vormen aannemen zoals aanwending voor WC, wasmachine, zwembaden, besproeien van gewassen of douchen. Bij gebruik als drinkwater kunnen de grootste risico’s optreden. Indien verontreiniging wordt teruggevonden in het putwater kunnen voorzorgsmaatregelen of gebruiksadviezen worden opgelegd.

De geanalyseerde parameters ingeval van putwatercontroles worden bepaald in functie van de vastgestelde verontreiniging. Gelet op het wettelijke kader rond het gebruik van putwater is het van belang dat putwatergebruikers steeds de correcte boodschap krijgen en gewezen worden op de totaliteit van risico’s en het wettelijke kader. Correcte communicatie is daarin belangrijk. Het consequent verwijzen naar de beschikbare info over de opvolging van putwaterkwaliteit is zinvol (www.vmm.be/waterloket).

Daarnaast heeft de Vlaamse Milieumaatschappij samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid een putwateractieplan opgemaakt. Dit actieplan is te vinden via www.vmm.be (pdf). Eén van de 10 acties uit dit plan voorziet in de integratie van de risico’s van lokale bodemverontreiniging. Dit actiepunt wordt gerealiseerd in samenwerking met de OVAM.

Bron: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij