14/12/2001

Aflevering bouwvergunningen wordt bespoedigd

Terug naar artikeloverzicht

Met het oog op een operationele bijsturing en een bestuurlijke vereenvoudiging van onze wetgeving wil Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk VAN MECHELEN de afgifte van een groot deel van de bouwvergunningen versnellen.  Op zijn voorstel, en onder voorbehoud van een technisch nazicht, keurde de Vlaamse regering daartoe principieel een ontwerpbesluit goed waarbij opnieuw een reeks van werken vrijgesteld wordt van het advies van de gemachtigde ambtenaar.  Dit ontwerpbesluit vertrekt thans voor advies naar de Raad van State.

Het gaat hier over een bijkomende, grote verruiming van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000, en dit vooral om de werkdruk op de provinciale afdelingen Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen (AROHM) verder te ontlasten.  Hierdoor kan meer tijd worden vrijgemaakt om de gemeente te begeleiden bij het voorbereiden op haar nieuwe taken, die voortvloeien uit het decreet Ruimtelijke Ordening van 1999.  De minister stelt ook vast dat een geleidelijke, stijgende verantwoordelijkheid de beste leerschool is voor de gemeentebesturen. 

In vele gevallen betekent de versnelde afgifte van een bouwvergunning een tijdswinst van n twee maanden.
Dit zal zo zijn voor het oprichten, verbouwen en herbouwen van alle soorten gebouwen (ngezinswoningen, handel, horeca, kantoren,.) tot 1.000 m3 in alle woongebieden in de ruime zin.  Deze regeling geldt o.a. thans ook voor uitbreidingen of verbouwingen in woonuitbreidingsgebieden. De vrijstelling van het advies van de gemachtigd ambtenaar wordt eveneens doorgevoerd voor gelijkaardige werken aan monumentenof in beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten. Ook regularisaties van kleine bouwovertredingen kunnen in de toekomst rechtstreeks door de gemeente behandeld worden.

Voor de agrarische gebieden en de industriegebieden wordt de huidige vrijstelling voor een volume-uitbreiding met 50% opgetrokken tot 100%.

Uiteraard blijft een bouwvergunning steeds noodzakelijk, maar deze zal in vele gevallen veel sneller kunnen worden bekomen.  Op deze wijze hoopt minister Van Mechelen tegemoet te komen aan de vele verzuchtingen van kandidaat-bouwers.


persinfo: Philippe Heyvaert & Anne Van Aperen, persdienst van minister Van Mechelen
tel. 02 553 64 11
e-mail: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be