10/06/2024

Advies - Voorbereidingsproces Vlaams GLB Strategisch Plan

landbouw_traktor
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad heeft op verzoek van het agentschap Landbouw en Zeevisserij advies uitgebracht over het voorbereidingsproces van het Vlaams Strategisch Plan in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Raad vindt het positief dat een evaluatie van het planproces wordt uitgevoerd en richt zich in zijn advies op aanbevelingen voor toekomstige processen. Bij elk behandeld thema worden concrete aanbevelingen gedaan. 

De verwachtingen van de Raad inzake participatie zijn samengebracht in de zogenaamde participatiecirkel. In dit advies toetst de Minaraad het afgelopen proces aan de elementen van deze cirkel en formuleert op basis daarvan concrete aanbevelingen om de transparantie in toekomstige processen te verbeteren. De Raad vraagt om de gemaakte keuzes helder te motiveren, sterker in te zetten op een open en transparante houding bij de procesverantwoordelijken, meer aandacht te hebben voor de neutraliteit van de procesvoering, en zo te werken aan vertrouwensopbouw bij alle betrokken actoren. 

De Raad gaat ook in op de moeilijkheden bij de afstemming tussen milieu- en klimaatgerichte plannen en het GLB strategisch plan, omdat de huidige werkwijze niet de gewenste zekerheid biedt over het bereiken van milieu- en klimaatdoelstellingen. De Minaraad beveelt daarom aan om het effect van mogelijke maatregelen beter in te schatten en op basis daarvan in de milieu- en klimaatbeleidsplannen duidelijk te maken welke bijdrage van de landbouwsector, en specifiek het GLB strategisch plan, wordt verwacht. In de uitvoeringsfase vraagt de Raad om de impactmonitoring te verbeteren en vooral om mechanismen in te bouwen in de milieu- en klimaatplannen die garanties bieden voor het bereiken van de doelstellingen. 

Verder vraagt de Raad om de plan-MER tijdig in het proces te starten, zodat verschillende redelijke alternatieven kunnen worden geanalyseerd en strategische keuzes kunnen worden gemaakt. Gedurende het hele proces moeten de inspraakprocedures en procesvereisten gerespecteerd worden. 
Tot slot beveelt de Raad aan om ook in de implementatiefase van het GLB plan sterker in te zetten op transparantie, neutraliteit en vertrouwensopbouw, en om tussentijdse wijzigingen beter te onderbouwen.

Tot slot beveelt de Raad aan om ook in de implementatiefase van het GLB plan sterker in te zetten op transparantie, neutraliteit en vertrouwensopbouw, en om tussentijdse wijzigingen beter te onderbouwen.

 

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid