30/04/2024

Advies - Vlaamse Beste Beschikbare Technieken - studies

gebouw_in_aanbouw
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad formuleerde op eigen initiatief aanbevelingen over de methodiek van de Vlaamse Beste Beschikbare Technieken (BBT) - studies. De BBT vormen het referentiekader voor het vaststellen van (algemene, sectorale of bijzondere) vergunningsvoorwaarden. Binnen het omgevingsbeleid vervullen ze dan ook een belangrijke rol. De Minaraad hecht dan ook waarde aan het systeem van de BBT maar ziet elementen die voor verbetering vatbaar zijn. 

Om tot kwaliteitsvolle Vlaamse BBT-studies te komen is een optimaal proces alvast een belangrijke vereiste en dat start reeds bij de vaststelling van het werkprogramma. Inspanningen bij aanvang van het proces vermijden dat de scope van de Vlaamse BBT-studie gaandeweg veranderd en dat bijgevolg niet de juiste actoren in het proces betrokken zouden zijn. Bij opmaak van de fiche moet het beoogde doel, volgens de Raad, beoordeeld worden. Op het einde van de studie kan dan nagegaan worden of de studie de vooropgestelde doelstelling heeft vervuld. Bij de opmaak en de vaststelling van het werkprogramma moet rekening worden gehouden met een realistische kalender waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen het uitvoeren van voldoende studies en de prioritering ervan.

De spelregels na de afronding van een Vlaamse BBT-studie verdienen evenzeer aandacht. De omzetting met het oog op de naleving van de BBT gebeurt waar mogelijk en bij voorrang door middel van algemene of sectorale milieuvoorwaarden of andere sectorale regelgeving. De Minaraad adviseert om zorgvuldig om te springen met initiatieven die hierop vooruitlopen.

De Minaraad benadrukt ten slotte dat een adequate implementatie het sluitstuk vormt van de Vlaamse BBT-studies. Eenmaal opgemaakt, hebben Vlaamse BBT-studies nog geen directe juridische implicatie. De termijn voor implementatie kan echter vandaag niet altijd als redelijk beschouwd worden. Die vertraging in omzetting brengt een grijze zone met zich mee en het risico dat toegekende omgevingsvergunningen niet actueel zijn. Volgens de Raad is het toepassen van de BBT in de vergunningverlening nochtans een van de belangrijkste factoren in het terugdringen van de milieu-impact van de industrie en de landbouw. De Raad adviseert dan ook met aandrang bijkomende inspanningen te leveren voor een snelle en gestructureerde doorvertaling van de Vlaamse BBT-studies in VLAREM. Op die manier kan volgens de Raad werkelijk een hoge bescherming van de omgeving gegarandeerd worden aan de hand van technieken die technologisch uitvoerbaar en betaalbaar zijn.
 

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid