07/11/2022

Advies - Vijfjarenprogramma omgevingsrapportage 2022–2026 (met SERV)

wood
Terug naar artikeloverzicht

De SERV en de Minaraad waarderen in hun gezamenlijk advies over het ontwerp van vijfjarig werkprogramma Omgevingsrapportage 2022-2026 (WPOR) dat hiermee opnieuw een stap vooruit wordt gezet in een degelijke rapportage als noodzakelijke bouwsteen om het omgevingsbeleid evidence informed en wetenschappelijk te onderbouwen.

De raden formuleren wel diverse bemerkingen en suggesties, zowel bij het geheel als bij de concrete producten die in het vooruitzicht worden gesteld zoals een indicatorenset omgevingsrapportage, policy briefs, topicrapporten, handhavingsrapporten en een periodiek overkoepelend rapport. Zo vragen de Minaraad en de SERV onder andere …

-    … dat het goede van de vroegere milieurapportage behouden zou blijven, met name (1) de permanente beschikbaarheid van betrouwbare, overzichtelijke gegevens m.b.t. (2) het volledige palet van de diverse milieudrukken en –compartimenten (vlakdekkendheid), op een wijze dat (3) er een zinnige koppeling kon worden gemaakt met de relevante sectoren en dat (4) het geheel op gezette tijden kan leiden tot voor het beleid betekenisvolle publicaties.

-    … dat men zou komen tot een gecoördineerde evaluatie-agenda voor het ganse beleidsdomein. De raden beklemtonen het belang van (afzonderlijke) beleidsevaluaties. Een goede beleidsevaluatie vergt immers een specifieke benadering en aangepast proces. Zonder degelijke beleidsevaluaties zal het erg moeilijk zijn om de evaluatie van het gevoerde beleid op een degelijke manier mee te nemen in de andere producten.

-    … dat het voorziene stakeholdersplatform snel zou worden opgestart. Dat platform moet zorgen voor een goede maatschappelijke en wetenschappelijke betrokkenheid bij de omgevingsrapportage en mee de wetenschappelijkheid, transparantie en onafhankelijkheid van de omgevingsrapportage bewaken.

 

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid