14/11/2023

Advies - Verzameldecreet waterwetgeving 2023

waterkolk
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad en SERV hebben gezamenlijk een briefadvies uitgebracht over het verzameldecreet betreffende de waterwetgeving. In hun advies uiten zij hun waardering voor het voorstel, omdat het belangrijke en structurele stappen bevat die aansluiten op eerdere adviezen en beleidskeuzes. 

De Raden ondersteunen specifiek de bepalingen die beogen te voorkomen dat er woningen worden bijgebouwd zonder waterzuivering. Ze vragen daarbij om duidelijke specificaties van uitzonderingen en meer zekerheid voor die gevallen waarin de rioolbeheerder investeringen plant. De inhoud van de regeling moet goed aansluiten op de bestaande aansluitingsplicht in VLAREM, en het toepassingsgebied wordt best afgestemd op dat van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening hemelwater. 

De Raden steunen ook de decretale basis van de hemelwater- en droogteplannen. Ze vragen om een bepaling toe te voegen waardoor de Vlaamse Regering minimale doelstellingen voor deze plannen kan vaststellen, conform het advies "Weerbaar Waterland". Bij de verdere uitwerking is meer aandacht nodig voor het verbeteren van publieke participatie, gericht op het vinden van draagvlak en realiseren van synergieën. Inhoudelijk streven ze naar sterkere garanties voor de inzet van  bronmaatregelen en een doordachte afweging tussen "grijze" en "blauwgroene" maatregelen. 

Als derde punt ondersteunen de raden het voorgestelde responsabiliseringsmechanisme voor de rioolbeheerders. Ze wijzen echter op de overlap met het decreetvoorstel over de operationalisering van een Vlaamse Nutsregulator (VNR). Daarom roepen ze de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement op om de taken van de nutsregulator beter af te bakenen ten opzichte van die van de VMM. De Raden benadrukken de noodzaak om te voorkomen dat twee toezichtskaders, los van elkaar of, erger nog, overlappend, op dezelfde sector van toepassing zijn. 

Tot slot vragen de Raden toevoeging van bepalingen met betrekking tot de privacywetgeving en formuleren zij enkele tekstuele verbeteringen.

 

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid